Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training

Microsoft Professional Certifications

aug 2021 af Saj Ahmed

Microsoft proficiency will help you stand out in a crowd of applicants, with over 13 million workforce candidates in over 400,000 job roles requiring Microsoft Expertise in the US alone. Microsoft færdigheder vil hjælpe dig med at skille dig ud fra en mængde af ansøgere på over 13 millioner arbejdsstyrke kandidater i mere end 400.000 jobroller alene i USA, der kræver Microsoft expertise.

Microsoft proficiency will help you stand out in a crowd of applicants, with over 13 million workforce candidates in over 400,000 job roles requiring Microsoft Expertise in the US alone. Microsoft certifications give people the tools to start their courses, fulfil their ambitions and realise their full potential. Recruitment agencies report candidates with Microsoft certifications are 50% more likely to be hired full time and receive and receive an average of 10 to 15% higher salaries than others.

Microsoft færdigheder vil hjælpe dig med at skille dig ud fra en mængde af ansøgere på over 13 millioner arbejdsstyrke kandidater i mere end 400.000 jobroller alene i USA, der kræver Microsoft expertise.
Microsoft certificeringer giver folk værktøjerne til at starte deres egen FORLØB????, opfylde deres ambitioner og realisere deres fulde potentiale. Rekrutteringsbureauer rapportere, at kandidater med Microsoft certificeringer er 50% mere tilbøjelige til at blive hyret på fuld tid og modtage et gennemsnit på 10-15% højere lønninger end andre.

Professional Microsoft Certification

Over 90% of recruitment managers consider candidate certifications as a criterion for hiring and over 80% of managers reported that their staff members Microsoft certification are more productive and require less supervision with their tasks. Almost all the recruitment managers say that an IT certification is a priority, and a Microsoft certification is quite high on that list. Microsoft certifications coming no.3 amongst the list of 20 "Top Skills for Representative Occupations in Seven Countries" on the IVC research list.

An industry certification that is globally recognised and highly sought after, with Microsoft's stamp of approval, a Microsoft certification will open many doors for you all over the world.

Microsoft 365

With Microsoft 365, there are two things to consider and a few questions to ask yourself

Role-Based

What is your role?

Are you a security engineer who wants to protect Microsoft 365 services?

Is it your job to deploy windows into your organisation's computer network?

Experience (Levels)

How many years of experience do you have?

Are you new to Microsoft 365?

What is your level of expertise?

 

Mere end 90% af rekrutteringsledere betragter kandidat certificeringer som et krav for at blive hyret og over 80% af ledere rapportere, at deres ansatte med en Microsoft certificering er mere produktive og kræver mindre tilsyn med deres opgaver. Næsten alle rekrutteringsledere siger at en IT certificering er en prioritet, og at en Microsoft certificering er rimelig høj på den liste. Microsoft certificeringer ligger nr. 3 på listen af 20 "Top Skills for Representative Occupations in Seven Countries" på IVC research listen.

En industri certificering, der er anerkendt på verdensplan og særdeles eftertragtet med Microsoft's godkendelse, vil en Microsoft certificering åbne mange døre for dig i hele verden.

LINK!!!

Med Microsoft 365 er der to ting at overveje samt et par spørgsmål at spørge sig selv

Rolle-baseret

Hvad er din rolle?

Er du en sikkerhedsingeniør, som vil beskytte Microsoft 365 ydelser?

Er det dit job at udrulle windows til din organisations computer netværk?

Erfaring (Niveauer)

Hvor mange års erfaring har du?

Er du ny til Microsoft 365?

Hvad er dit niveau af ekspertise?

 

GET INSPIRED

Latest from the blog

Sådan får du en karriere inden for etisk hacking: CEH-certificering, eksamen, omkostninger, forberedelse, løn og mere

LÆS MERE

Sådan overvinder du AZ-104-eksamenen og bliver en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

LÆS MERE

Hvordan kan en moderne LXP hjælpe dig til en vellykket digital transformation?

LÆS MERE

Microsoft 365

Certification Badges Certificeringsmærker

Certification Badges can be used to showcase your skills and expertise in your CV and social media, like LinkedIn Certificeringsmærker kan blive brugt til at fremvise dine færdigheder og din ekspertise på dit CV og på sociale medier som LinkedIn

There are three levels of badge expertise

Microsoft Certified Fundamentals

Starting in technology - ONE STAR

Microsoft Certified Associate

Two years of comprehensive work experience - TWO STARS

Microsoft Certified Expert

Two to five years of in-depth technical experience - THREE STARS

 

Der er tre niveauer af mærke ekspertise????????

Microsoft Certified Fundamentals

Starter med teknologi - EN STJERNE

Microsoft Certified Associate

To år med omfattende arbejdserfaring - TO STJERNER

Microsoft Certified Expert

To til fem år med dybdegående teknisk erfaring - TRE STJERNER

 

Skills Measures for this badge

 1. Design and implement Microsoft 365 services
 2. Manage user identity and roles
 3. Manage access and authentications
 4. Plan Office 365 workloads and applications
 5. Implement modern device services (smartphone apps, etc)
 6. Implement Microsoft 365 Security and threat management
 7. Manage Microsoft 365 governance and compliance

 

Kompetencemålinger for opnåelsen af dette mærke:

 1. Designe og implementer Microsoft 365 ydelser
 2. Administrere brugeridentitet og -roller
 3. Administrere adgang og autentificering
 4. Planlæg Office 365 arbejdsbyrde og programmer
 5. Implementere moderne enhedsydelser (smartphone apps osv.)
 6. Implementere Microsoft 365 sikkerheds- og trussel styring
 7. Administrere Microsoft 365 styring og overensstemmelse. 

 

What is best for you? Hvad er bedst for dig?

Here are some examples of what is best for you, please contact Readynez for more information

Your role: Deploying windows operating system in your organisation's network

Certification: Modern Desktop Administrator

Experience level: 1 to 2 years experience (Associate)

Course: Microsoft 365 Desktop Administrator Associate

Your role: Managing and monitor email systems (on-premise and cloud)

Certification: Messaging Administrator

Experience level: 1 to 2 years experience (Associate)

Course: Microsoft 365 Messaging Administrator Associate

Next step: Enterprise Administrator Expert

 

Her er nogle eksempler på hvad der er bedst for dig. Vær venlig at kontakte Readynez for mere information.

Din rolle: Bestyre og føre tilsyn med e-mail systemer (lokal og cloud)

Certificering: Modern Desktop Administrator

Erfaringsniveau: 1 til 2 års erfaring (Associate)

Kursus: Microsoft 365 Desktop Administrator Associate

Næste skridt: Enterprise Administrator Expert

 

Microsoft Azure

Azure is a cloud computing platform and an online portal to access and manage resources and services provided by Microsoft, which was launched on 1st February 2010 in over 80% of Fortune 500 companies use Azure services. Also, having datacentres in over 40 regions around the world, making Azure of the most in-demand expertise, with Azure supporting multiple programming languages like C#, Node.Js, Java, etc

Azure services are divided into over 20 categories and containing more than 200 services

Categories

 • AI + Machine Learning
 • Analytics
 • Blockchain
 • Compute
 • Containers
 • Databases
 • Developer Tools
 • DevOps
 • Hybrid + multi-cloud
 • Identity
 • Integration
 • Internet of Things
 • Management and Governance
 • Media
 • Migration
 • Mixed Reality
 • Mobile
 • Networking
 • Security
 • Storage
 • Web
 • Windows Virtual Desktop
Microsoft Azure

 

Azure er en cloudcomputing platform og en online portal, der bruges til at tilgå og administrere ressourcer og tjenester, som er stillet til rådighed af Microsoft. Azure blev lanceret d. 1. februar 2010 i over 80% af Fortune 500's virksomheder der bruger Azure servicer. Desuden, at have datacentre i mere end 40 regioner i verden, gør Azure til den mest eftertragtet ekspertise, da Azure støtter adskillige programmeringssprog som C#, Node.JS, Java osv.

Azure servicer er delt i mere end 20 kategorier og indeholder mere end 200 servicer.

Kategorier

 • AI + Machine Learning
 • Analytics
 • Blockchain
 • Compute
 • Containers
 • Databases
 • Developer Tools
 • DevOps
 • Hybrid + multi-cloud
 • Identity
 • Integration
 • Internet of Things
 • Management and Governance
 • Media
 • Migration
 • Mixed Reality
 • Mobile
 • Networking
 • Security
 • Storage
 • Web
 • Windows Virtual Desktop
Microsoft Azure

MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)

Intended for people seeking entry-level jobs (like the MTA) but covers MORE advanced technical requirements than the MTA covering areas like server, app builder data and more. Tiltænkt folk, der søger jobs i bunden af organisationen (som MTA), men dækker MERE avanceret tekniske krav end de områder MTA dækker som server, app bygningsdata og mere.

Ideal for anyone new to technology or job seekers looking to solidify their core skills

Prerequisite: Basic Knowledge of technology through existing skills or an MTA certification.

Ideelt for alle, der er nye inden for teknologi eller for jobsøgende, der er på udkig efter at styrke deres kernekompetencer.

forudsætning: Fundamental viden om teknologi gennem eksisterende færdigheder eller en MTA certifiering.

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)

The MCSE is intended for IT professionals. This means that the candidates already have a strong background in IT and they have a lot of knowledge in different areas and fields of the different MCSEs they're looking to take.

By achieving MCSE, will demonstrate that you are an expert in your selected area of interest.

Ideal for IT professionals with MCSA looking to expand their knowledge, grow their career and showcase their expertise in their specialist field

Prerequisite: Must have MCSA to achieve an MCSE

Types of MCSE certifications

 

MCSE er beregnet for IT professionelle. Det betyder, at kandidaterne allerede har en stærk baggrund inden for IT, og at de har en masse viden indenfor forskellige områder af de forskellige MCSE'er de er på udkig efter at tage.

Ved at opnå MCSE vil det demonstrere at du er en ekspert inden for dit valgte interesseområde.

Ideel for IT professionelle med MCSA, der ønsker at udvide deres viden, vækste deres karriere og fremvise deres ekspertise i deres specialiseret område.

Forudsætning: Man skal have en MCSA for at opnå en MCSE

Typer af MCSE certificeringer

The MCSE certifications that are currently on offer include the following:

De MCSE certificeringer, der for øjeblikket udbydes inkluderer følgende:

MTA (Microsoft Technology Associate)

The MTA is Microsoft's Entry-Level certification. Intended for fundamental technology concepts addressing a wide variety of basic concepts and validates your core technical knowledge. Ideal for anyone seeking fundamental knowledge of technology.

This is ideal for anyone new who is looking to get into an IT career or it can be for anyone else looking to charge a career path. Say you've been working in network administration for a long time and now looking to get into systems administration, the MTA can help you with that change.

Prerequisite: None

There are no prerequisites required for the MTA, you do not need a prior certification, qualification or experience to start studying for the MTA.

 

MTA'en er Microsofts begynder certifiering. Beregnet for fundamentale teknologikoncepter, der tager fat på en lang række forskellige grundlæggende koncepter og validerer din kernetekniske viden. Ideel for alle der ønsker fundamental viden inden for teknologi.

Dette er ideelt for alle som er på udkig efter at starte en IT karriere eller det kan være fro alle andre som ønsker at --- en karrierevej. Lad os sige at du har kigget på netværksadministration i lang tid og er nu på udkig efter at komme ind i systemadministration, kan MTA'en hjælpe dig med den forandring.

Forudsætning: ingen

Der er ingen forudsætninger påkrævet for MTA'en. Du behøver ikke en forudgående certificering, kvalifikation eller erfaring for at starte med at studere for MTA'en.

 

 

The MTA certifications that are currently on offer include the following:

 

MTA certificeringer, der i øjeblikket udbydes omfatter følgende:

 

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer)

The MCSD is intended for IT professionals, much like the MCSE, however, the primary focus of the MCSD leans more towards application programming and software developers.

Ideal for professionals with MCSA

Prerequisite: MCSA Certification

There are various roadmaps to achieve MCSD status depending upon the technology of your choice. Currently, MCSD paths have been defined for the below technologies:

 • Windows Store Apps
 • Web Applications
 • SharePoint Applications
 • Azure Solutions Architect
 • Application Lifecycle management
 • Universal Windows Platform

Microsoft courses offered by Readynez

 

MCSD er tiltænkt IT professionelle ligesom MCSE, men MCSD'ens primære fokus læner sig mere mod program programmering og software udviklinger. 

Ideel for professionelle med MCSA

Forudsætning: MCSA certificering

Der er forskellige måder at opnå MCSD status på alt efter, hvilken teknologi du vælger. I øjeblikket er MCSD-veje blevet defineret indenfor nedenstående teknologier:

 • Windows Store Apps
 • Web Applications
 • SharePoint Applications
 • Azure Solutions Architect
 • Application Lifecycle management
 • Universal Windows Platform

Microsoft kurser udbudt af Readynez (LINK!!!!)

What exactly is involved? Hvad indeholder det helt præcist?

Having the prestige of a Microsoft Certification validates your abilities to stay current and perform in job roles for a modern digital business. Ninety-one percent of certified technical experts believe that the effort employees put into acquiring new skills strongly contributes to their success At have prestigen omkring en Microsoft Certificering validerer dine færdigheder til at forblive aktuel/opdateret???????? og præstere i jobroller for en moderne digital virksomhed. 90% af alle certificerede tekniske eksperter tror på, at den indsats medarbejdere lægger i at tilegne sig nye kompetencer stærkt bidrager til deres succes.

Microsoft Certification can help edge out candidates during a job interview. In addition to landing a new job and having more robust skills, those who obtain certifications also report earning more money

 

Microsoft certificering kan hjælpe med at udvælge kandidater under et jobinterview. Udover at få et nyt job og have flere solide kompetencer, rapportere dem, der opnår certificeringer også at tjene flere penge.

Få Produktnyheder direkte i indbakken

Få alle relevante nyheder om nye Skills-First-produkter og kursuslanceringer direkte i din indbakke. Tilmeld dig her:

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}