9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(89 Reviews)

ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Ditt personliga Learning Program med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för examen och bli en Certified ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT), med stöd från din expertinstruktör.

course: ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Varighet: 3 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT )

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISACA: Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Översikt

Att uppnå ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

 • [Dictionary item: Green-check] Innehåller omfattande läromedel för bästa möjliga examensförberedelse
 • [Dictionary item: Green-check] Inga föråldrade och förinspelade videor. Uppdaterade och Live instruktörsledda sessioner - garanterat!
 • [Dictionary item: Green-check] Ingår i vårt Unlimited Training erbjudande, som ger dig Unlimited tillgång till säkerhetskurser
 • [Dictionary item: Green-check] Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och genomföra ditt examen

Vem är ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kursen till för?

ISACA CGEIT Certification (Certified in the Governance of Enterprise IT) utbildningskurs är designad för IT-proffs och ledande befattningshavare med ansvar för IT-styrning och -ledning. Den fokuserar på områden som ramverk för IT-styrning, strategisk ledning, riskhantering, resursoptimering och leverans av IT-värde. Genom att slutföra kursen och erhålla certifieringen visar individer sin skicklighet i att anpassa IT-strategier till affärsmål, hantera IT-risker, optimera resurser och leverera värde genom IT-tjänster. CGEIT-certifieringen validerar deras expertis inom IT-styrning och gör det möjligt för dem att bidra till effektiva styrningsmetoder och strategiskt beslutsfattande i organisationer.


Feedback från våra deltagare

Stephen Ridgway

Readynez är den bästa utbildningsleverantören jag har använt på många år. Deras kundservice är förstklassig, priserna är mycket konkurrenskraftiga och instruktörerna är excellent.

Johan Andersson

Lätt att delta över Teams och en utmärkt instruktör gav mig stort värde för den tid jag investerade.


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)kurs

- Domän 1: Ramverk för styrning av Enterprise IT (25 %)
- Domän 2: Strategisk ledning (20 %)
- Domän 3: Realisering av fördelar (16 %)
- Domän 4: Riskoptimering (24 %)
- Domän 5: Resursoptimering (15 %)

- Säkerställa att ett ramverk för styrning av företags-IT upprättas och möjliggör uppnåendet av företagets mål och mål för att skapa intressentvärde, med hänsyn till realisering av fördelar, riskoptimering och resursoptimering.
- Identifiera kraven och målen för ramverket för styrning av företags-IT genom att införliva input från möjliggörare såsom principer, policyer och ramverk; processer; organisatoriska strukturer; kultur, etik och beteende; information; tjänster, infrastruktur och applikationer; människor, färdigheter och kompetenser.
- Säkerställa att ramverket för styrning av företags-IT adresserar tillämpliga interna och externa krav (till exempel principer, policyer och standarder, lagar, förordningar, tjänstemöjligheter och kontrakt).
- Säkerställa att strategiska planeringsprocesser införlivas i ramverket för styrning av företags-IT.
- Säkerställa införlivandet av företagsarkitektur (EA) i ramverket för styrning av företags-IT för att optimera IT-aktiverade affärslösningar.
- Säkerställa att ramverket för styrning av företags-IT innehåller omfattande och repeterbara processer och aktiviteter.
- Säkerställa att roller, ansvar och ansvar för informationssystem och IT-processer är etablerade.
- Säkerställa att frågor relaterade till ramverket för styrning av företags-IT ses över, övervakas, rapporteras och åtgärdas.
- Säkerställa att organisatoriska strukturer finns på plats för att möjliggöra effektiv planering och implementering av IT-aktiverade företagsinvesteringar.
- Säkerställa inrättandet av en kommunikationskanal för att förstärka värdet av styrningen av företags-IT och insyn i IT-kostnader, fördelar och risker i hela företaget.
- Se till att ramverket för styrning av företags-IT utvärderas regelbundet, inklusive identifiering av förbättringsmöjligheter.

- Komponenter i ett ramverk för styrning av företags-IT
- Branschpraxis, standarder och ramverk för IT-styrning (till exempel COBIT, Information Technology Infrastructure Library [ITIL], International Organization for Standardization [ISO] 20000, ISO 38500)

- Möjliggörande av IT-styrning (till exempel principer, policyer och ramverk; processer; organisationsstrukturer; kultur, etik och beteende; information; tjänster, infrastruktur och tillämpningar; människor, färdigheter och kompetenser)
- Tekniker som används för att identifiera IT-strategi (till exempel SWOT, BCG Matrix)
- Komponenter, principer och koncept relaterade till företagsarkitektur (EA)
- Organisationsstrukturer och deras roller och ansvar (till exempel företagsinvesteringskommitté, programledningskontor, IT-strategikommitté, IT-arkitekturgranskningsnämnd, IT-riskhanteringskommitté)
- Metoder för att hantera organisations-, process- och kulturell förändring
- Modeller och metoder för att fastställa ansvar för informationskrav, data och systemägande; och IT-processer
- Processer/mekanismer för övervakning av IT-styrning (till exempel balanserat styrkort (BSC)
- Rapporteringsprocesser/mekanismer för IT-styrning
- Kommunikations- och marknadsföringstekniker
- Säkerhetsmetoder och -tekniker
- Ständiga förbättringstekniker och processer

- Säkerställa att IT möjliggör och stödjer uppnåendet av företagets mål genom att integrera och anpassa IT-strategiska planer till företagets strategiska planer.

- Utvärdera, styra och övervaka IT-strategiska planeringsprocesser för att säkerställa anpassning till företagets mål.
- Säkerställa att lämpliga policyer och procedurer finns på plats för att stödja IT- och företagsstrategisk anpassning.
- Säkerställa att de strategiska IT-planeringsprocesserna och relaterade resultat är adekvat dokumenterade och kommunicerade.
- Se till att företagsarkitektur (EA) är integrerad i den strategiska IT-planeringsprocessen.
- Säkerställa prioritering av IT-initiativ för att uppnå företagets mål.
- Se till att IT-målen övergår i tydliga roller, ansvar och handlingar för IT-personal.

- Ett företags strategiska plan och hur den relaterar till IT
- Strategiska planeringsprocesser och tekniker
- Inverkan av förändringar i affärsstrategi på IT-strategi
- Hinder för att uppnå strategisk anpassning
- Policyer och rutiner som är nödvändiga för att stödja IT och affärsstrategisk anpassning
- Metoder för att dokumentera och kommunicera IT-strategiska planeringsprocesser (till exempel IT-dashboard/balansed scorecard, nyckelindikatorer)
- Komponenter, principer och ramverk för företagsarkitektur (EA)
- Nuvarande och framtida teknologier
- Prioriteringsprocesser relaterade till IT-satsningar
- Omfattning, mål och fördelar med IT-investeringsprogram
- IT-roller och -ansvar och metoder för att kaskadera affärs- och IT-mål till IT-personal

- Säkerställa att IT-aktiverade investeringar hanteras för att leverera optimerade affärsfördelar och att resultatförverkligande av nytta och resultatmått upprättas, utvärderas och framsteg rapporteras till nyckelintressenter.

- Se till att IT-aktiverade investeringar hanteras som en portfölj av investeringar.
- Säkerställa att IT-aktiverade investeringar hanteras under deras ekonomiska livscykel för att uppnå affärsnytta.
- Säkerställa företagsägande och ansvarstagande för IT-aktiverade investeringar.
- Se till att IT-investeringsförvaltningens praxis överensstämmer med företagets investeringsförvaltningspraxis.
- Se till att IT-aktiverade investeringsportföljer, IT-processer och IT-tjänster utvärderas och benchmarkas för att uppnå affärsnytta.
- Säkerställa att resultat- och prestationsmått upprättas och utvärderas för att bedöma framstegen mot att uppnå företagets och IT-målen.
- Säkerställa att resultat- och prestationsmått övervakas och rapporteras till nyckelintressenter i tid.
- Säkerställa att förbättringsinitiativ identifieras, prioriteras, initieras och hanteras utifrån resultat- och resultatmått.

- Processer för IT-investeringsförvaltning, inklusive investeringars ekonomiska livscykel
- Grundläggande principer för portföljförvaltning
- Tekniker för beräkning av förmåner (till exempel intjänat värde, total ägandekostnad, avkastning på investeringen)
- Process- och tjänstemätningstekniker (till exempel mognadsmodeller, benchmarking, nyckelprestandaindikatorer [KPI:er])
- Processer och praxis för planering, utveckling, övergång, leverans och support av IT-lösningar och tjänster
- Ständiga förbättringskoncept och principer
- Utfalls- och prestationsmätningstekniker (till exempel tjänstemått, nyckelprestandaindikatorer [KPI:er])
- Rutiner för att hantera och rapportera status för IT-investeringar
- Kostnadsoptimeringsstrategier (till exempel outsourcing, införande av ny teknik)
- Modeller och metoder för att etablera ansvarighet över IT-investeringar
- Ramverk för värdeleverans (till exempel Val IT)
- Affärsfallsutveckling och utvärderingstekniker

- Se till att det finns ett ramverk för IT-riskhantering för att identifiera, analysera, mildra, hantera, övervaka och kommunicera IT-relaterade affärsrisker och att ramverket för IT-riskhantering är i linje med ramverket för företagsriskhantering (ERM).

- Säkerställa att omfattande IT-riskhanteringsprocesser upprättas för att identifiera, analysera, mildra, hantera, övervaka och kommunicera IT-risker.
- Säkerställa att lagliga och regulatoriska efterlevnadskrav åtgärdas genom IT-riskhantering.
- Se till att IT-riskhantering är anpassad till ramverket för företagsriskhantering (ERM).
- Säkerställa lämplig sponsring på ledningsnivå för IT-riskhantering.
- Säkerställa att policyer, rutiner och standarder för IT-riskhantering utvecklas och kommuniceras.
- Säkerställa identifieringen av nyckelriskindikatorer (KRI).
- Säkerställa snabb rapportering och korrekt upptrappning av riskhändelser och svar till lämpliga ledningsnivåer.

- Tillämpning av riskhantering på strategisk, portfölj-, program-, projekt- och verksamhetsnivå
- Ramverk och standarder för riskhantering (till exempel RISK IT, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management—Integrated Framework (2004) [COSO ERM], International Organization for Standardization (ISO) 31000)
- Förhållandet mellan riskhanteringsmetoden och efterlevnad av lagar och regler
- Metoder för att anpassa IT och företagsriskhantering (ERM)
- Relationen mellan riskhanteringsmetoden och affärsresiliens (till exempel affärskontinuitetsplanering [BCP] och katastrofåterställningsplanering [DRP])
- Risker, hot, sårbarheter och möjligheter som ligger i användningen av IT
- Typer av affärsrisker, exponeringar och hot (till exempel extern miljö, interna bedrägerier, informationssäkerhet) som kan hanteras med hjälp av IT-resurser
- Riskaptit och risktolerans
- Kvantitativa och kvalitativa riskbedömningsmetoder
- Riskreduceringsstrategier relaterade till IT i företaget
- Metoder för att övervaka effektiviteten av begränsningsstrategier och/eller kontroller
- Intressentanalys och kommunikationstekniker
- Metoder för att fastställa nyckelriskindikatorer (KRI)
- Metoder för att hantera och rapportera status för identifierad risk

- Säkerställa optimering av IT-resurser inklusive information, tjänster, infrastruktur och applikationer och människor, för att stödja uppnåendet av företagets mål.

- Se till att processer finns på plats för att identifiera, förvärva och underhålla IT-resurser och -kapacitet (dvs. information, tjänster, infrastruktur och applikationer och människor).
- Utvärdera, styra och övervaka inköpsstrategier för att säkerställa att befintliga resurser beaktas för att optimera IT-resursutnyttjandet.
- Säkerställa integrationen av IT-resurshantering i företagets strategiska och taktiska planering.
- Säkerställa anpassningen av IT-resurshanteringsprocesser till företagets resurshanteringsprocesser.
- Se till att en resursgapanalysprocess finns på plats så att IT kan uppfylla företagets strategiska mål.
- Se till att det finns policyer som vägleder IT-resursförsörjningsstrategier som inkluderar servicenivåavtal (SLA) och förändringar av inköpsstrategier.
- Se till att policyer och processer finns på plats för bedömning, utbildning och utveckling av personal för att möta företagskrav och personlig/professionell tillväxt.

- Metoder för IT-resursplanering
- Upphandling av mänskliga resurser, bedömning, utbildning och utvecklingsmetoder
- Processer för att skaffa applikations-, informations- och infrastrukturresurser
- Outsourcing- och offshoring-metoder som kan användas för att uppfylla investeringsprogrammet och driftsnivåavtalen (OLA) och servicenivåavtalen (SLA)
- Metoder som används för att registrera och övervaka IT-resursutnyttjande och tillgänglighet
- Metoder som används för att utvärdera och rapportera om IT-resursprestanda
- Interoperabilitet, standardisering och stordriftsfördelar
- Datahantering och datastyrningskoncept
- Koncept för hantering av servicenivå


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.


Hur du bäst förbereder dig för vår ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter inom området. Det är därför vi också är mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att ta GICSP-certifieringen krävs dock vissa förutsättningar.

Minst fem års erfarenhet av att hantera, ge råd eller på annat sätt stödja IT-styrning i ett företag krävs för CGEIT-certifiering. Denna erfarenhet måste uppfylla dessa specifika krav, baserat på CGEIT Job Practice-domänerna:

 • Minst ett års erfarenhet av att definiera, upprätta och förvalta ett ramverk för IT-styrning. Typen och omfattningen av accepterad erfarenhet beskrivs i CGEIT-domän 1 (Framework for the Governance of Enterprise IT).
 • Ytterligare bred erfarenhet direkt relaterad till två eller flera av de återstående CGEIT-domänerna krävs. Typen och omfattningen av accepterad erfarenhet beskrivs i CGEIT-domänerna 2 till 5. Dessa domäner är: -
 • Strategisk ledning
 • Realisering av fördelar
 • Riskoptimering
 • Resursoptimering
 • Det finns inga undantag eller ersättningar för CGEIT-erfarenhet, förutom ett undantag: Två år som universitetsinstruktör på heltid som undervisar i IT-styrningsrelaterade ämnen vid ett ackrediterat universitet kan ersättas för varje års erfarenhet av IT-styrning.
 • Individer kan ta CGEIT-provet innan de uppfyller erfarenhetskraven. Denna praxis är acceptabel och uppmuntras, även om CGEIT-beteckningen inte kommer att tilldelas förrän alla krav är uppfyllda.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez

Microsoft logoEricsson logoLonza logoITM8 logoØrsted logoIKEA logoABB logoUnit IT logoStandard Bank logoATEA logo

Andra har också deltagit på

ISACA CISA Certification

Ge dig ut på en transformativ resa med ISACA CISA-certifieringen. Lyft din karriär genom riktad utbildning och bli certifierad för att navigera i den dynamiska världen av informationssystemrevision. Vårt specialiserade program utrustar dig med den expertis som behövs för att klara CISA-provet, och låser upp oöverträffade möjligheter till tillväxt och framgång i din professionella resa. Investera i din framtid idag och bli en certifierad ledare inom IT-revisionsvärlden.

SE KURS
Live Virtual Masterclass: CISA Overview

Denna halvdags Masterclass kommer att förse dig med kunskap och förståelse om processen och värdet av informationssystemrevision.

SE KURS

FAQ's

The Virtual Classroom is an online room, where you will join your instructor and fellow classmates in real time. Everything happens live and you can interact freely, discuss, ask questions, and watch your instructor present on a whiteboard, discuss the courseware and slides, work with labs, and review.

Yes, you can sit exams from all the major Vendors like Microsoft, Cisco etc from the comfort of your home or office.

With Readynez you do any course form the comfort of your home or office. Readynez provides support and best practices for your at-home classroom and you can enjoy learning with minimal impact on your day-to-day life. Plus you'll save the cost and the environmental burden of travelling.

Well, learning is limitless, when you are motivated, but you need the right path to achieve what you want. Readynez consultants have many years of experience customizing learner paths and we can design one for you too. We are always available with help and guidance, and you can reach us on the chat or write us at info@readynez.com.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}