Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training

ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

aug 2021 af Saj Ahmed

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) is an international professional association focused on IT governance, they help train and regulate IT security, privacy concerns and keeping updated with all the changes. ISACA (Information Systems Audit and Control Association) er en professionel international fagforening, der fokuserer på IT-styring, og hjælper med at træne og regulere IT sikkerhed, ----- samt at holde dig opdateret med alle ændringer.

For 50 years and counting, ISACA ® has been helping information systems governance, control, risk, security, audit/assurance and business and cybersecurity professionals, and enterprises succeed. Our community of professionals are committed to lifetime learning, career progression and sharing their expertise for the benefit of individuals and organisations around the globe.

ISACA

At Readynez, we offer various ISACA courses but candidates must pay ISACA for the exams separately

ISACA courses offered by Readynez

 

I 50 år har ISACA hjulpet forretnings- og cybersikkerhedsprofessionelle samt virksomheder med succesfuld styring af informationssystemer, kontrol, risiko, sikkerhed og forsikring og fortsætter med at gøre det. Vores fællesskab af professionelle er engageret for livslang læring, karriereudvikling og at dele deres ekspertise til gavn for individuelle og organisationer rundt omkring i verden.

ISACA

Hos Readynez udbyder vi adskillige ISACA kurser, men kandidater skal betale ISACA separat for eksamenerne.

ISACA kurser udbudt af Readynez 

GET INSPIRED

Latest from the blog

Sådan får du en karriere inden for etisk hacking: CEH-certificering, eksamen, omkostninger, forberedelse, løn og mere

LÆS MERE

Sådan overvinder du AZ-104-eksamenen og bliver en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

LÆS MERE

Hvordan kan en moderne LXP hjælpe dig til en vellykket digital transformation?

LÆS MERE

CISA (Certified Information Systems Auditor)

CISA (Certified Information Systems Auditor) at Readynez

Exam breakdown

 • Information systems auditing process (21%)
 • Governance and management of IT (17%)
 • Information systems acquisition, development and implementation (12%)
 • Information systems operations and business resilience (23%), Protection of information assets (27%)

Career Path - Lead IT Auditor

Focus - IT Audit

Work Performed - Provide assurance by conducting audits and assessments of information systems

 

CISA (Certified Information Systems Auditor) hos Readynez

Fordeling af eksamen

 • Revisionsproces af informationssystemer (21%)
 • Styring og administration af IT (17%)
 • Anskaffelse, udvikling og implementering af informationssystemer (12%)
 • Informationssystemers arbejdsprocesser og virksomheds resiliens (23%)
 • Beskyttelse af informationsaktiver (27%)

Karrierevej - Lead IT Auditor

Fokus - IT Revision

Udført arbejde - Levere sikkerhed ved at foretage revisioner og vurderinger af informationssystemer

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) 

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) at Readynez

Exam breakdown

 • IT Risk Identification (27%)
 • IT Risk Management (28%)
 • Risk Response and Mitigation (23%)
 • Risk and Control Monitoring and Reporting (22%)

ISACA'S CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) prepares IR professionals for real-world threats with relevant tools to assess, govern and mitigate risk.

CRISC certification is an earned qualification that verifies your knowledge and expertise in risk management. CRISC-certified professionals aid enterprises in understanding business risk and possess a technical understanding to implement the most successful information security procedures and controls.

Career Path - CRO (Chief Risk Officer)

Focus - Risk Management

Work Performed - Identify, evaluate and manage risk through the development, implementation and maintenance of information systems controls

 

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) hos Readynez

Fordeling af eksamen

 • Identifikation af IT risiko (27%)
 • IT risikostyring (28%)
 • Risiko reaktion og reduktion (23%)
 • Risiko og kontrol overvågning og rapportering (22%)

ISACAs CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) forbereder professionelle for virkelige trusler med relevante værktøjer til at vurdere, regulere og reducere risiko. 

CRISC certificeringen er en optjent kvalifikation, der beviser din viden og ekspertise inden for risikostyring. CRISC-certificeret professionelle hjælper virksomheder med at forstå forretningsrisiko og besidderen teknisk forståelse for at kunne implementere den mest succesfulde informationssikkerhedsprocedurer og -kontroller.

Karrierevej CRO (Chief Risk Officer)

Fokus - Risikostyring

Udført arbejde - Identificere, evaluere og styre risiko gennem udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af informationssystemskontroller.

CISM (Certified Information Security Manager)

CISM (Certified Information Security Manager) at Readynez

Exam breakdown

 • Information Security Governance (24%)
 • Information Risk Management (30%)
 • Information Security Program Development and Management (27%)
 • Information Security Incident Management (19%)

Career Path - Chief (Information) Security Officer (CSO/CISO)

Focus - Information Security

Work Performed - Oversee, direct and manage information security activities

 

CISM (Certified Information Security Manager) hos Readynez

Fordeling af eksamen

 • Information Security Governance (24%)
 • Information Risk Management (30%)
 • Information Security Program Development and Management (27%)
 • Information Security Incident Management (19%)

Karrierevej - Chief (information) Security Officer (CSO/CISO)

Fokus - Informationssikkerhed

Udført arbejde - føre tilsyn med, instruere og administrere informationssikkerhedsaktiviteter.

 

CGEIT - (Governance Of Enterprise IT)

Exam breakdown

 • Governance of Enterprise IT (40%)
 • IT Resource (15%)
 • Benefits Realisation (26%)
 • Risk Optimisation (19%)

Career Path - Chief Information Officer (CIO)

Focus - IT Governance

Work Performed - Define, establish, maintain and manage a framework of IT governance

 

Fordeling af eksamen

 • Styring af IT i en virksomhed (40%)
 • IT ressource (15%)
 • Realisering af fordele (26%)
 • Optimering af risiko (19%)

Karrierevej - Chief Information Officer (CIO)

Fokus - IT-styring

Udført arbejde - Fastlægge, etablere, vedligeholde og styre en understøtning af IT-styring.

CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)

Exam Breakdown - Privacy Governance, Privacy Architecture, Data Lifecycle

This certification is great to have as a foundational tool for anyone looking to get into the data privacy and security profession, especially for those who come from a legal background and do not have the technical knowledge to work in a technical environment and this will support them vastly.

CDPSE will give you the required privacy and security knowledge that you may be missing and help to bridge the gap between you and the technical teams that you may have to communicate with about privacy requirements.

The CDPSE is a great certificate to set the level and build the foundation knowledge that you may not have but this will also help you understand the rules and regulation of different privacy concepts of privacy governance, data life cycle and privacy architecture.

 

Fordeling af eksamen - Privacy styring, Privacy arkitektur, Data livscyklus

Denne certificering er god at have som et grundlæggende værktøj for alle, der ønsker at udforske faget for databeskyttelse og -sikkerhed. Dette vil især støtte dem, der har en juridisk baggrund og ikke har nogen teknisk viden for at kunne arbejde i et teknisk miljø.

CDPSE vil give dig den påkrævet viden inden for privacy og sikkerhed, som du måske ikke har, samt hjælpe dig med at forbinde dig og de tekniske teams, som du måske skal kommunikere med omkring privacy krav.

CDPSEen er et fantastiskt certifikat for at sætte niveauet og opbygge den grundlæggende viden, som du måske ikke har, men dette vil også hjælpe dig med at forstå reglerne og reguleringer for forskellige privacy koncepter, data livscyklus og privacy arkitektur.

CSX-P (Cyber Security Practitioner Certification)

Exam breakdown - Business and security environment, Operation security readiness, Threat detection and evaluation, Incident response and recovery

This is a practical assessment that doesn't require multiple choice answers, one of the key differentiators is the fact that it has a fully practical examination lab as if you're working live on a computer in the field.

 

An industry standard, vendor agnostic, a professional comprehensive certification that evaluates the technical requirements that employers are looking for when considering penetration testing, securing systems and incident response. The CSX-P certification allows you to be comfortable with the procedures that you would be utilising in your day to day activities, it demonstrates to employers that you have a level of comfort and proficiency that certain tasks would be expected from a cybersecurity professional.

 

Fordeling af eksamen - Virksomhed og sikkerhedsmiljø, Operation security readiness, opsporing og evaluering af trusler, reaktion og gendannelse af hændelser.

Dette er en praktisk bedømmelse, der ikke kræver multiple choice svar: En af de største forskelle er det faktum, at det har en fuld praktisk eksamen, som hvis du arbejder direkte på en computer i felten.

 

En industristandard, sælger agnostiker, en professionel omfattende certificering, der evaluere de tekniske krav, som en arbejdsgiver er på udkig efter, når der kigges på penetration testing, at sikre systemer samt hændelsesreaktion. CSX-P certificeringen tillader dig at blive komfortable med de procedurer, som du vil anvende i dine daglige aktiviteter samt demonstrerer over for arbejdsgivere, at du har et vis niveau af tryghed og dygtighed, som forventes af en cybersikkerhedsprofessionel ift. visse opgaver.

 

What is involved?

ISACA is an international professional association focused on IT governance. On its IRS filings, it is known as the Information Systems Audit and Control Association ISACA er en international professionel fagforening, der fokuserer på IT-styring. På deres IRS rapporter er de kendt som Information Systems Audit and Control Association.

ISACA is Dedicated to Lifetime Learning and Career Progression for our Global Community of IS/IT Professionals.
We strive to inspire and enable innovation through technology, helping create transformative enterprises.

 

ISACA er dedikeret til en livslang læring og karriereudvikling for vores globale fællesskab af IS/IT professionelle.

Vi bestræber os på at inspirere og muliggøre innovation via teknologi samt at hjælpe med at skabe transformerende virksomheder.

The Perfect Candidate Den perfekte kandidat

ISACA

As a global association, ISACA serves more than 145,000 members—but ISACA’s reach extends well beyond its core membership in more than 188 countries worldwide. Serving high-performing professionals and aiding enterprise transformation, ISACA inspires confidence and enables innovation in a fast-changing technological world. Learn about ISACA’s 50-year history, more recent developments, and opportunities to do work that truly matters. Som en global sammenslutning hjælper ISACA mere end 145.000 medlemmer - men ISACAs rækkevidde er langt større end dets kerne medlemsantal i mere end 188 lande i verden. At forsyne højt specialiserede professionelle samt at assistere med virksomheds transformering, inspirerer ISACA selvsikkerhed og muliggør innovation i en teknologisk verden i hurtig forandring. Lær om ISACAs 50 års historie, nyere udviklinger samt muligheder for at lave arbejde, der virkelig betyder noget.

Certification Certificering

A CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CSX-P, CDPSE, ITCA, or CET after your name proves you have the expertise to meet the challenges of the modern enterprise. ISACA’s digital badges, once you achieve certification status, you can display your abilities securely online, share your real-time, verifiable achievement with peers and prospective employers and export for display on other platforms and social media. En CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CSX-P, CDPSE, ITCA, eller CET efter dit navn beviser, at du har ekspertisen til at møde udfordringerne i en moderne virksomhed. Når du har opnået certificeringsstatus, kan du via ISACAs digitale badges, fremvise dine færdigheder med ligemænd og potentielle arbejdsgivere samt eksportere disse til fremvisning på andre platforme og sociale medier.

Success Stories Succeshistorier

ISACA members can benefit from Access, Savings and Knowledge to fuel their success in IS/IT audit, control, security, cybersecurity and governance across a multitude of industries. Member Advantage encompasses the suite of benefits ISACA members receive to advance professionally and be rewarded personally throughout their entire career. ISACA medlemmer kan drage fordel af adgang, besparelse og viden til at forsyne deres succes i IS/IT revision, kontrol, sikkerhed, cybersikkerhed og -styring på tværs af et antal af industrier. Medlemsfordele omfatter programpakken af fordele ISACA medlemmer modtager for at gøre fremskridt professionelt og blive belønnet personligt gennem hele deres karriere.????????????????????????????? ER DETTE RIGTIGT? DET LYDER LIDT MÆRKELIGT.

Få Produktnyheder direkte i indbakken

Få alle relevante nyheder om nye Skills-First-produkter og kursuslanceringer direkte i din indbakke. Tilmeld dig her:

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}