ISC2 Certified Cloud Security Professional Certification-märket uppnått efter att ha deltagit i CCSP ISC2 Cloud Certification Course
9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(422 Reviews)

ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional

Bli en molnsäkerhetsexpert med CCSP. Bemästra molnsäkerhetsarkitekturen, designen och driften för säker användning och hantering av molnet.

course: ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional

Varighet: 5 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : ISC2 Certified Cloud Security Professional Exam (CCSP)

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP)

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Översikt

Avancera din karriär med ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional. Vår expertledda utbildning förbereder dig för framgång i CCSP-certifieringsprovet, vilket lyfter din karriär till nya höjder. Få djupgående kunskaper om molnsäkerhet, bli certifierad och förbättra dina färdigheter för att möta branschens krav.

I kursen ingår
 • intructor-iconinstruktörsledd utbildning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSjälvstudiematerial
 • intructor-iconPersonlig inlärningsplan
 • intructor-iconCertifieringsgaranti
 • intructor-iconE-post, chatt och telefonsupport

Toppföretag litar på Readynez

Vem riktar sig kursen till?

Vilka deltar i ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP) kursen?

Certifieringen ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP) är för IT-proffs som arbetar med molnberäkning och säkerhet. Certifieringen kräver minst fem års IT-erfarenhet, varav tre år inom informationssäkerhet och ett år inom cloud computing. Den täcker molnberäkningskoncept, data-, plattforms- och infrastruktursäkerhet, applikationssäkerhet, IAM och efterlevnadsfrågor relaterade till molnsäkerhet som GDPR, HIPAA och PCI DSS. Certifieringen ger dig kunskap och färdigheter för att designa, implementera och hantera effektiva molnsäkerhetsprogram.

Kursinnehåll

Vad du kommer att lära dig på vår CCSP kurs.

 • Definitioner av cloud computing
 • Roller inom cloud computing (t.ex. molntjänstkund, molntjänstleverantör, molntjänstpartner, molntjänstmäklare)
 • Nyckelfunktioner i molnberäkning (t.ex. självbetjäning på begäran, bred nätverksåtkomst, multitenancy, snabb elasticitet och skalning, resurspooling, mättjänst)
 • Byggstensteknik (t.ex. virtualisering, lagring, nätverk, databaser, orkestrering)
 • 1.2 Beskriv molnreferensarkitekturaktiviteter med cloud computing
 • Molntjänstfunktioner (t.ex. applikationsfunktionstyper, plattformsfunktionstyper, infrastrukturfunktionstyper)
 • Molntjänstkategorier (t.ex. programvara som en tjänst (SaaS), infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS))
 • Molnimplementeringsmodeller (t.ex. offentliga, privata, hybrider, community)
 • Vanliga molnöverväganden (t.ex. interoperabilitet, portabilitet, reversibilitet, tillgänglighet, säkerhet, integritet, robusthet, prestanda, styrning, underhåll och versionshantering, servicenivåer och servicenivåavtal (SLA), revision, reglering)
 • Effekten av relaterade teknologier (t.ex. maskininlärning, artificiell intelligens, blockchain, internet of things (IoT), containrar, kvantberäkningar)
 • 1.3 Förstå säkerhetskoncept som är relevanta för cloud computing
 • Kryptografi och nyckelhantering
 • Åtkomstkontroll
 • Sanering av data och media (t.ex. överskrivning, kryptografisk radering)
 • Nätverkssäkerhet (t.ex. nätverkssäkerhetsgrupper)
 • Virtualiseringssäkerhet (t.ex. hypervisorsäkerhet, containersäkerhet)
 • 1.4 Förstå designprinciper för säker cloud computing
 • Cloud Secure Data Lifecycle
 • Molnbaserad planering för katastrofåterställning (DR) och Business Continuity (BC).
 • Kostnads/nyttobedömning
 • Funktionella säkerhetskrav (t.ex. portabilitet, interoperabilitet, leverantörslåsning)
 • Säkerhetsaspekter för olika molnkategorier (t.ex. Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS))
 • 1.5 Utvärdera molntjänstleverantörer
 • Verifiering mot kriterier (t.ex. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27017, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS))
 • System/delsystemprodukter
 • Faser av molndatas livscykelfaser
 • Dataspridning
 • 2.1 Designa och implementera arkitekturer för molndatalagring
 • Lagringstyper (t.ex. långvarig, tillfällig, rå disk)
 • Hot mot lagringstyper
 • 2.2 Designa och tillämpa datasäkerhetsteknik och strategier
 • Kryptering och nyckelhantering
 • Hashing
 • Kanske
 • Tokenisering
 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Dataobfuskation
 • Avidentifiering av data (t.ex. anonymisering)
 • 2.3 Implementera dataupptäckt > Strukturerad data
 • Strukturerad data
 • Ostrukturerad data
 • 2.4 Implementera dataklassificering
 • Kartläggning
 • Märkning
 • Känsliga data (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII), kortinnehavardata)
 • 2.5 Design och informationsrättshantering (IRM)
 • Mål (t.ex. datarättigheter, provisionering, åtkomstmodeller)
 • Lämpliga verktyg (t.ex. utfärdande och återkallande av certifikat)
 • 2.6 Planera och implementera policyer för datalagring, radering och arkivering
 • Datalagringspolicyer
 • Rutiner och mekanismer för radering av data
 • Förfaranden och mekanismer för dataarkivering
 • Juridisk team
 • 2.7 Definiera och implementera revisionsbarhet, spårbarhet och ansvarighet för datahändelser
 • Definition av händelsekällor och krav på identitetstillskrivning
 • Loggning, lagring och analys av datahändelser
 • Kedjekontroll och ickedömande
 • Fysisk miljö
 • Nätverk och kommunikation
 • Beräkningar
 • Virtualisering
 • Förvaring
 • Förvaltningsplan
 • 3.1 Designa ett säkert datacenter
 • Logisk design (t.ex. hyresgästpartitionering, åtkomstkontroll)
 • Fysisk design (t.ex. plats, köp eller bygg)
 • Miljödesign (t.ex. värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), koppling till flera leverantörer)
 • 3.2 Analysera risker förknippade med molninfrastruktur
 • Riskbedömning och analys
 • Molnets sårbarheter, hot och attacker
 • Motstrategier
 • 3.3 Designa och planera säkerhetskontroller
 • Fysiskt skydd och miljöskydd (t.ex. på plats)
 • System och kommunikationsskydd
 • Skydd av virtualiseringssystem
 • Identifiering, autentisering och auktorisering i molninfrastruktur
 • Revisionsmekanismer (t.ex. logginsamling, paketinsamling)
 • 3.4 Planera beredskapsplaner (DR) och affärskontinuitet (BC)
 • Risker relaterade till molnmiljön
 • Affärskrav (t.ex. återställningstidsmål (RTO), mål för återställningspunkt (RPO), återställande servicenivå (RSL))
 • Strategi för affärskontinuitet/katastrofplan
 • Skapande, genomförande och testning av plan
 • Grunder i molnutveckling
 • Allmänningmolnets sårbarheter
 • 4.1 Beskriv processen för säker mjukvaruutvecklings livscykel (SDLC).
 • Affärskrav
 • Faser och metoder
 • 4.2 Tillämpa Secure Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Undvik vanliga sårbarheter under utveckling
 • Risker som är specifika för molnet
 • Kvalitetssäkring
 • Hotmodellering
 • Programvarukonfigurationshantering och versionshantering
 • 4.3 Använd mjukvarusäkerhet och validering
 • Funktionstest
 • Säkerhetstestmetoder
 • 4.4 Använd verifierad säker programvara
 • Godkända applikationsprogrammeringsgränssnitt (API)
 • Supply chain management
 • Programvaruhantering från tredje part
 • Validerad programvara med öppen källkod
 • 4.5 Förstå specifikt för molnapplikationsarkitektur
 • Ytterligare säkerhetskomponenter (t.ex. Web Application Firewall (WAF), Database Activity Monitoring (DAM), Extensible Markup Language (XML) brandvägg, Application Programming Interface (API) gateway)
 • Kryptering
 • Sandlåda
 • Applikationsvirtualisering och orkestrering
 • 4.6 Utforma lämpliga lösningar för identitets och åtkomsthantering (IAM).
 • Federal identitet
 • Identitetsleverantörer
 • Enkel inloggning (SSO)
 • Multifaktor autentisering
 • Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Hårdvaruspecifika säkerhetskonfigurationskrav (t.ex. Basic Input Output System (BIOS), virtualisering och Trusted Platform Module (TPM) inställningar, lagringshantering, nätverkshantering)
 • Installation och konfiguration av virtualiseringshanteringsverktyg
 • Specifika säkerhetskonfigurationskrav för virtuell hårdvara (t.ex. nätverk, lagring, minne, centralenhet (CPU))
 • Installation av virtualiseringsverktyg för gästoperativsystem (OS).
 • 5.1 Drift fysisk och logisk infrastruktur för molnmiljö
 • Konfigurera åtkomstkontroll för lokal och fjärråtkomst (t.ex. Secure Keyboard Video Mouse (KVM), konsolbaserad åtkomstmekanism, Remote Desktop Protocol (RDP))
 • Säker nätverkskonfiguration (t.ex. Virtual Local Area Networks (VLAN), Transport Layer Security (TLS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Virtual Private Network (VPN))
 • Provisionering av gästoperativsystem (OS) genom användning av baser (t.ex. Windows, Linux, VMware)
 • Tillgänglighet för fristående värdar
 • Tillgänglighet för klustervärdar (t.ex. Distributed Resource Scheduling (DRS), Dynamic Optimization (DO), Storage Cluster, Maintenance Mode, High Availability)
 • Tillgänglighet för gästoperativsystem (OS)
 • 5.2 Hantera fysisk och logisk infrastruktur för molnmiljö
 • Åtkomstkontroll för fjärråtkomst (t.ex. Remote Desktop Protocol (RDP), säker terminalåtkomst, Secure Shell (SSH))
 • Grundläggande kontroller och patchar för efterlevnad av operativsystem (OS).
 • Patchhantering
 • Övervakning av prestanda och kapacitet (t.ex. nätverk, dator, lagring, svarstid)
 • Hårdvaruövervakning (t.ex. disk, centralenhet (CPU), fläkthastighet, temperatur)
 • Konfiguration av värd och gästoperativsystem (OS) säkerhetskopiering och återställningsfunktioner
 • Nätverkssäkerhetskontroller (t.ex. brandväggar, Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS), honeypots, sårbarhetsbedömningar, nätverkssäkerhetsgrupper)
 • Ledningsplan (t.ex. planering, orkestrering, underhåll)
 • 5.3 Implementera operatörskontroller och standarder (t.ex. informationsteknikinfrastrukturbibliotek (ITIL), Internationell organisation för standardisering/Internationell elektroteknisk kommission (ISO/IEC) 20001)
 • Förändringsledning
 • Kontinuitetshantering
 • Informationssäkerhetshantering
 • Kontinuerlig tjänsteförbättringsledning
 • Incidenthantering
 • Problemhantering
 • Sändningsledning
 • Konfigurationshantering
 • Servicenivåhantering
 • Tillgänglighetshantering
 • Kapacitetshantering
 • 5.4 Stöd digital retorik
 • Kriminaltekniska datainsamlingsmetoder
 • Bevishantering
 • Insamling, anskaffning och bevarande av digitala bevis
 • 5.5 Hantera kommunikation med relevanta parter
 • Leverantör
 • Partners
 • Regulatorer
 • Andra intressenter
 • 5.6 Hantera säkerhetsoperationer
 • Security Operations Center (SOC)
 • Övervakning av säkerhetskontroller (t.ex. brandväggar, intrångsdetekteringssystem (IDS), intrångsskyddssystem (IPS), honeypots, sårbarhetsbedömningar, nätverkssäkerhetsgrupper)
 • Loggning och analys (t.ex. Security Information and Event Management (SIEM), loggningshantering)
 • Hantering av incidenter
 • Motsättningar i internationell rätt
 • Utvärdering av juridiska risker som är specifika för cloud computing
 • Juridiska och vägledande ramar
 • eDiscovery (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27050, Cloud Security Alliance (CSA) vägledning)
 • 6.1 Förstå personuppgifter
 • Skillnad mellan kontraktuella och lagstadgade privata uppgifter (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII)) Countryspecifik lagstiftning om privata uppgifter (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII))
 • Rättsliga skillnader i dataskydd
 • Standard integritetskrav (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27018, Generally Accepted Privacy Principles (GAPP), General Data Protection Regulation (GDPR))
 • 6.2 Förstå revisionsprocessen, metoder och nödvändig anpassning till en molnmiljö
 • Interna och externa revisionskontroller
 • Effekter av revisionskrav
 • Identifiera supportfrågor gällande virtualisering och moln
 • Typer av revisionsrapporter (t.ex. Statement on Standards for Attestation Engagement (SSAE), Security Operations Center (SOC), International Standard on Assurance Engagements (ISAE))
 • Begränsningar av åsikter om revisionsomfattning (t.ex. Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE), International Standard on Assurance Engagements (ISAE))
 • Löneanalys
 • Revisionsplanering
 • Intern informationssäkerhetshantering (ISMS)
 • Internt kontrollsystem för informationssäkerhet
 • Policyer (t.ex. organisation, funktion, cloud computing)
 • Identifiering och involvering av relevanta intressenter
 • Särskilda efterlevnadskrav för starkt reglerade industrier (t.ex. North American Electric Reliability Corporation / Critical Infrastructure Protection (NERC / CIP), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI))
 • Inverkan av distributionsmodellen för informations och teknik (IT) (t.ex. olika geografiska platser och korsande juridiska jurisdiktioner)
 • 6.3 Förstå implikationerna av molnet för företagets riskhantering
 • Bedöma leverantörers riskhanteringsprogram (t.ex. kontroller, metoder, policyer)
 • Skillnad mellan dataägare/kontrollant kontra datainnehavare/behandlare (t.ex. riskprofil, risktröskel, ansvar)
 • Krav på regulatorisk insyn (t.ex. anmälan om överträdelse, SarbanesOxley (SOX), General Data Protection Regulation (GDPR))
 • Riskhantering (dvs undvika, ändra, dela, behålla)
 • Mätvärden för riskhantering
 • Bedömning av riskmiljö (t.ex. tjänst, leverantör, infrastruktur)
 • 6.4 Förstå outsourcing och molnkontraktsdesign
 • Affärskrav (t.ex. serviceavtal (SLA), huvudserviceavtal (MSA), beskrivning av arbetet (SOW))
 • Leverantörshantering
 • Kontraktshantering (t.ex. rätt att granska, mätvärden, definitioner, uppsägning, rättstvister, säkerhet, efterlevnad, tillgång till moln/data, cyberriskförsäkring)
 • Supply Chain Management (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27036)

Förberedelse

Hur du bäst förbereder dig för vår CCSP kurs.

 • [Dictionary item: Orange-check] Det rekommenderas starkt att du har minst fem års heltidserfarenhet inom informationsteknologi, inklusive tre års arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet och ett år inom molntjänster.
 • [Dictionary item: Orange-check] Du måste också kunna visa kunskap inom en eller flera av de sex CBK-domänerna:
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 1: Molnkoncept, arkitektur och design
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 2: Cloud Data Security
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 3: Cloud Platform and Infrastructure Security
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 4: Cloud Application Security
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 5: Cloud Security Operations
 • [Dictionary item: Orange-check] Domän 6: Juridik, risk och efterlevnad

Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Kevin Henry

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Kevin Henry is a well-known and highly respected expert instructor with Readynez.

Kevin has served for many years as an authorised instructor for (ISC)2 and he is renowned for his 20-year contribution to learners training for IT security skills- and certifications such as the CISSP, CSSLP, CISM, CISA and CCSP everywhere in the world.

Kevin is a force to be reckoned with, being an authorised instructor and training no less than 9.000 online learners monthly in the fields of information security and audit, in addition to the many students that attend his instructor-led courses with Readynez

He is also one of the most highly-rated instructors and most often he is given scores of 10/10 by his students with comments like these:

“Fantastic teaching and coaching” 

Fredrik Palmquist Orange

“Most Excellent educator” 

Jens Johanson Trafikverket

 

LÄS MER
Read Less

Friedhelm Düsterhöft

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

Friedhelm Düsterhöft is a Senior Information Security Consultant, Auditor, Trainer and Managing Director, and has 30+ years of work experience in IT, Information Security and Data Privacy.

He has contributed to various PECB whitepapers and articles, such as ’Information Security in Banks and Financial Institutions’, ‘What Does SIEM Stand For?’, ‘Why Organizations Fail to Pass an Audit’ and “How to Integrate ISO/IEC 27032 Cybersecurity with ISMS?’.

LÄS MER
Read Less

James Rowney

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.

James has worked on many large mission critical environments in some of the largest companies in their industries.

Understanding business requirements and drivers are essential to any strategy and design. Understanding environments are key to any application or infrastructure changes, both the immediate services they interface with and those beyond. A failure to satisfy Non Functional Requirements can not be fixed by a process.

Specialties: CISSP, CCSP, AWS Solution Architect Associate, TOGAF 9 certified 86080 member of The Association of Enterprise Architects (AEA) - 27519830. BCS Solution & Enterprise Architect Certified - AMBCS - 990529878, Linux RHCE V5 expired, RHCVA Unix, Storage, SAN, Netbackup, Clusters, Design and Delivery of Infrastructure.

 

LÄS MER
Read Less

FAQ

Vanliga frågor för CCSP kursen.

ISC2 CCSP-certifieringen (Certified Cloud Security Professional) är en globalt erkänd referens som utformats för yrkesverksamma inom molnsäkerhet och -styrning. Den validerar expertis i att säkra molnmiljöer, ta itu med nyckelaspekter som datasäkerhet, efterlevnad, arkitektur och drift.

Gå med i Readynez omfattande CCSP-utbildning för att klara ISC2 CCSP-examen och uppnå certifiering. Våra expertledda kurser ger praktisk erfarenhet och täcker viktiga ämnen som molnarkitektur, datasäkerhet och efterlevnad. Få de färdigheter som behövs för att säkra molnmiljöer och avancera din karriär inom molnsäkerhet. Readynez är din pålitliga partner för effektiva och effektiva certifieringsförberedelser.

För att få ISC2 CCSP-certifieringen (Certified Cloud Security Professional) krävs att kandidater har minst fem års kumulativ, betald arbetserfarenhet inom informationsteknologi, med minst tre års erfarenhet av informationssäkerhet och ett år i ett eller flera av de sex CCSP-domänerna. En relevant professionell certifiering kan ersätta ett års erforderlig erfarenhet.

Kostnaden för ISC2 CCSP (Certified Cloud Security Professional) examen är $599 för medlemmar och $699 för icke-medlemmar.

ISC2 CCSP (Certified Cloud Security Professional) kursplanen bedömer skicklighet i molnsäkerhetsdomäner. Dessa domäner inkluderar molnkoncept, arkitektur och design; datasäkerhet; molnplattform och infrastruktursäkerhet; applikationssäkerhet; operationer; och lag och efterlevnad. Kandidater måste visa omfattande kunskaper i att säkra molnmiljöer för att framgångsrikt klara provet och få certifiering.

Att erhålla ISC2 CCSP-certifieringen (Certified Cloud Security Professional) kan avsevärt förbättra din karriär inom molnsäkerhet. Det validerar din expertis i att säkra molnmiljöer, vilket gör dig till en värdefull tillgång i ett snabbt föränderligt digitalt landskap. Arbetsgivare söker ofta CCSP-certifierade yrkesverksamma för roller som involverar molnsäkerhetsarkitektur, design och hantering, vilket gör det till en värdefull investering för karriäravancemang inom cybersäkerhet och molnberäkningsfält.

Den tid som krävs för att bli certifierad ISC2 CCSP (Certified Cloud Security Professional) varierar beroende på individuell förberedelse och erfarenhet. Vanligtvis tillbringar kandidater flera månader med att studera och förbereda sig för provet. Detta inkluderar att skaffa praktisk erfarenhet av molnsäkerhet och förstå de relevanta domänerna.

ISC2 CCSP-examen kan göras online eller från ett undersökningscenter.

Svårigheten att klara provet ISC2 CCSP (Certified Cloud Security Professional) kan variera beroende på individuell erfarenhet, kunskap och förberedelser. CCSP-provet är känt för att täcka ett brett spektrum av ämnen relaterade till molnsäkerhet, inklusive arkitektur, design, drift och juridiska och efterlevnadsfrågor. Kandidater med en gedigen förståelse för molnsäkerhetsprinciper och praktisk erfarenhet inom området kan tycka att provet är mer hanterbart.

Kandidater måste få minst 700 poäng av 1000 möjliga för att klara CCSP-provet.

Din CCSP-certifiering är bra i tre år. Medlemmen måste dock uppfylla vissa krav för att hålla sin certifiering aktiv och giltig. Dessa krav inkluderar att uppnå 30 CPE-poäng varje år och 90 CPE-poäng för den treåriga certifieringscykeln.

Löneintervallet för CCSP-certifierade yrkesverksamma kan vara allt från $100 000 till $150 000 eller mer årligen, beroende på den specifika rollen, branschen och geografiska läge.

Recensioner

Feedback från våra CISSP deltagare.

Hans Sjöberg

Mycket givande och lärande utbildning med professionell och pedagogisk föreläsare. Jag kommer att vara väl rustad när jag gör examineringstestet

Kevin Reid

Jag skulle starkt rekommendera Readynez för proffs som behöver tid att fokusera på utbildning + certifiering

Varför betala mer?

Sikta högre än en certifiering Bemästra dem allamedal-icon

Varför nöja sig med bara en certifieringskurs när du kan delta på ALLA certifieringskurser till ett pris som är lägre än priset för en kurs?

Unlimited Training deltager
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser till ett pris som är lägre än priset för en kurs
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktörsledda kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expertinstruktörer tillgängliga för dig
 • [Dictionary item: Orange-check] Pengar-tillbaka-garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Flexibla betalningsmöjligheter
UTFORSKA UNLIMITED TRAINING

Ett perfekt sätt för oss att utveckla de kompetenser vi behöver för att bli framgångsrika

Kasper Meyer Christensen


En utbildningslösning så bra att den betalar sig själv

50%
MINIMUM BESPARING

Verksamheter som använder Unlimited Training sparar minst 50% på sin utbildning och certifiering - och många upp till 80%

2,4 x
KURSER PR LICENS

Deltagare med Unlimited Training licens genomför i genomsnitt 2,4 kurser per år


Få mer för mindre med Unlimited Training

60+ INSTRUKTÖRSLEDDA KURSER

För ett pris som är lägre än priset för en kurs

SAMMA HÖGA READYNEZ KVALITET

Bara billigare och mer flexibelt

FLEXIBLA BETALNINGSMÖJLIGHETER

Det enklaste, billigaste och mest flexibla sättet att bli certifierad på

OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Deltag på så många kurser du vill - inga begränsningar!

PENGAR-TILLBAKA-GARANTI

Vi betalar tillbaka om kostnaden för licensen överstiger värdet på din utbildning

BARA LIVE UTBILDNINGAR

Interagera 1-till-1 med 50+ erfarna instruktörer

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}