ISC2 Certified Cloud Security Professional Certification-märket uppnått efter att ha deltagit i CCSP ISC2 Cloud Certification Course
9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(422 Reviews)

ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional

Ditt personliga CCSP kurs med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för ISC2 CCSP examen och bli en Certified Cloud Security Professional, med stöd från din expertinstruktör.

course: ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional

Varighet: 5 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : ISC2 Certified Cloud Security Professional Exam (CCSP)

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP)

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Den bästa kursen för att få din CCSP Examen och Certifiering - med Certifieringsgaranti

Att uppnå ISC2 Certified Cloud Security Professional certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

 • [Dictionary item: Green-check] Innehåller omfattande läromedel för bästa möjliga examensförberedelse
 • [Dictionary item: Green-check] Bäst rankade och värderade Cloud Security certifiering på marknaden
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderar tillgång till Online CCSP kurs från Pluralsight skriven av Kevin Henry
 • [Dictionary item: Green-check] Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och genomföra ditt examen

Vem är ISC2 CCSP kursen till för?

Certifieringen ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP) är för IT-proffs som arbetar med molnberäkning och säkerhet. Certifieringen kräver minst fem års IT-erfarenhet, varav tre år inom informationssäkerhet och ett år inom cloud computing. Den täcker molnberäkningskoncept, data-, plattforms- och infrastruktursäkerhet, applikationssäkerhet, IAM och efterlevnadsfrågor relaterade till molnsäkerhet som GDPR, HIPAA och PCI DSS. Certifieringen ger dig kunskap och färdigheter för att designa, implementera och hantera effektiva molnsäkerhetsprogram.


Feedback från våra CISSP deltagare

Hans Sjöberg

Mycket givande och lärande utbildning med professionell och pedagogisk föreläsare. Jag kommer att vara väl rustad när jag gör examineringstestet

Kevin Reid

Jag skulle starkt rekommendera Readynez för proffs som behöver tid att fokusera på utbildning + certifiering


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår CCSP kurs

- Definitioner av cloud computing
- Roller inom cloud computing (t.ex. molntjänstkund, molntjänstleverantör, molntjänstpartner, molntjänstmäklare)
- Nyckelfunktioner i molnberäkning (t.ex. självbetjäning på begäran, bred nätverksåtkomst, multi-tenancy, snabb elasticitet och skalning, resurspooling, mättjänst)
- Byggstensteknik (t.ex. virtualisering, lagring, nätverk, databaser, orkestrering)
- 1.2 Beskriv molnreferensarkitekturaktiviteter med cloud computing
- Molntjänstfunktioner (t.ex. applikationsfunktionstyper, plattformsfunktionstyper, infrastrukturfunktionstyper)
- Molntjänstkategorier (t.ex. programvara som en tjänst (SaaS), infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS))
- Molnimplementeringsmodeller (t.ex. offentliga, privata, hybrider, community)
- Vanliga molnöverväganden (t.ex. interoperabilitet, portabilitet, reversibilitet, tillgänglighet, säkerhet, integritet, robusthet, prestanda, styrning, underhåll och versionshantering, servicenivåer och servicenivåavtal (SLA), revision, reglering)
- Effekten av relaterade teknologier (t.ex. maskininlärning, artificiell intelligens, blockchain, internet of things (IoT), containrar, kvantberäkningar)
- 1.3 Förstå säkerhetskoncept som är relevanta för cloud computing
- Kryptografi och nyckelhantering
- Åtkomstkontroll
- Sanering av data och media (t.ex. överskrivning, kryptografisk radering)
- Nätverkssäkerhet (t.ex. nätverkssäkerhetsgrupper)
- Virtualiseringssäkerhet (t.ex. hypervisorsäkerhet, containersäkerhet)

- 1.4 Förstå designprinciper för säker cloud computing
- Cloud Secure Data Lifecycle
- Molnbaserad planering för katastrofåterställning (DR) och Business Continuity (BC).
- Kostnads-/nyttobedömning
- Funktionella säkerhetskrav (t.ex. portabilitet, interoperabilitet, leverantörslåsning)
- Säkerhetsaspekter för olika molnkategorier (t.ex. Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS))
- 1.5 Utvärdera molntjänstleverantörer
- Verifiering mot kriterier (t.ex. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27017, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS))
- System/delsystemprodukter

- Faser av molndatas livscykelfaser
- Dataspridning
- 2.1 Designa och implementera arkitekturer för molndatalagring
- Lagringstyper (t.ex. långvarig, tillfällig, rå disk)
- Hot mot lagringstyper
- 2.2 Designa och tillämpa datasäkerhetsteknik och strategier
- Kryptering och nyckelhantering
- Hashing
- Kanske
- Tokenisering
- Data Loss Prevention (DLP)
- Dataobfuskation
- Avidentifiering av data (t.ex. anonymisering)
- 2.3 Implementera dataupptäckt > Strukturerad data
- Strukturerad data
- Ostrukturerad data
- 2.4 Implementera dataklassificering
- Kartläggning
- Märkning
- Känsliga data (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII), kortinnehavardata)
- 2.5 Design och informationsrättshantering (IRM)
- Mål (t.ex. datarättigheter, provisionering, åtkomstmodeller)
- Lämpliga verktyg (t.ex. utfärdande och återkallande av certifikat)
- 2.6 Planera och implementera policyer för datalagring, radering och arkivering
- Datalagringspolicyer
- Rutiner och mekanismer för radering av data
- Förfaranden och mekanismer för dataarkivering
- Juridisk team
- 2.7 Definiera och implementera revisionsbarhet, spårbarhet och ansvarighet för datahändelser
- Definition av händelsekällor och krav på identitetstillskrivning
- Loggning, lagring och analys av datahändelser
- Kedjekontroll och icke-dömande

- Fysisk miljö
- Nätverk och kommunikation
- Beräkningar
- Virtualisering
- Förvaring
- Förvaltningsplan
- 3.1 Designa ett säkert datacenter
- Logisk design (t.ex. hyresgästpartitionering, åtkomstkontroll)
- Fysisk design (t.ex. plats, köp eller bygg)
- Miljödesign (t.ex. värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), koppling till flera leverantörer)
- 3.2 Analysera risker förknippade med molninfrastruktur
- Riskbedömning och analys
- Molnets sårbarheter, hot och attacker

- Motstrategier
- 3.3 Designa och planera säkerhetskontroller
- Fysiskt skydd och miljöskydd (t.ex. på plats)
- System- och kommunikationsskydd
- Skydd av virtualiseringssystem
- Identifiering, autentisering och auktorisering i molninfrastruktur
- Revisionsmekanismer (t.ex. logginsamling, paketinsamling)
- 3.4 Planera beredskapsplaner (DR) och affärskontinuitet (BC)
- Risker relaterade till molnmiljön
- Affärskrav (t.ex. återställningstidsmål (RTO), mål för återställningspunkt (RPO), återställande servicenivå (RSL))
- Strategi för affärskontinuitet/katastrofplan
- Skapande, genomförande och testning av plan

- Grunder i molnutveckling

- Allmänningmolnets sårbarheter
- 4.1 Beskriv processen för säker mjukvaruutvecklings livscykel (SDLC).
- Affärskrav
- Faser och metoder
- 4.2 Tillämpa Secure Software Development Life Cycle (SDLC)
- Undvik vanliga sårbarheter under utveckling
- Risker som är specifika för molnet
- Kvalitetssäkring
- Hotmodellering
- Programvarukonfigurationshantering och versionshantering
- 4.3 Använd mjukvarusäkerhet och validering
- Funktionstest
- Säkerhetstestmetoder
- 4.4 Använd verifierad säker programvara
- Godkända applikationsprogrammeringsgränssnitt (API)
- Supply chain management
- Programvaruhantering från tredje part
- Validerad programvara med öppen källkod
- 4.5 Förstå specifikt för molnapplikationsarkitektur
- Ytterligare säkerhetskomponenter (t.ex. Web Application Firewall (WAF), Database Activity Monitoring (DAM), Extensible Markup Language (XML) brandvägg, Application Programming Interface (API) gateway)
- Kryptering
- Sandlåda
- Applikationsvirtualisering och orkestrering
- 4.6 Utforma lämpliga lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM).
- Federal identitet
- Identitetsleverantörer
- Enkel inloggning (SSO)
- Multi-faktor autentisering
- Cloud Access Security Broker (CASB)

- Hårdvaruspecifika säkerhetskonfigurationskrav (t.ex. Basic Input Output System (BIOS), virtualisering och Trusted Platform Module (TPM) inställningar, lagringshantering, nätverkshantering)
- Installation och konfiguration av virtualiseringshanteringsverktyg
- Specifika säkerhetskonfigurationskrav för virtuell hårdvara (t.ex. nätverk, lagring, minne, centralenhet (CPU))
- Installation av virtualiseringsverktyg för gästoperativsystem (OS).
- 5.1 Drift fysisk och logisk infrastruktur för molnmiljö
- Konfigurera åtkomstkontroll för lokal och fjärråtkomst (t.ex. Secure Keyboard Video Mouse (KVM), konsolbaserad åtkomstmekanism, Remote Desktop Protocol (RDP))
- Säker nätverkskonfiguration (t.ex. Virtual Local Area Networks (VLAN), Transport Layer Security (TLS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Virtual Private Network (VPN))
- Provisionering av gästoperativsystem (OS) genom användning av baser (t.ex. Windows, Linux, VMware)
- Tillgänglighet för fristående värdar
- Tillgänglighet för klustervärdar (t.ex. Distributed Resource Scheduling (DRS), Dynamic Optimization (DO), Storage Cluster, Maintenance Mode, High Availability)
- Tillgänglighet för gästoperativsystem (OS)
- 5.2 Hantera fysisk och logisk infrastruktur för molnmiljö
- Åtkomstkontroll för fjärråtkomst (t.ex. Remote Desktop Protocol (RDP), säker terminalåtkomst, Secure Shell (SSH))
- Grundläggande kontroller och patchar för efterlevnad av operativsystem (OS).
- Patchhantering
- Övervakning av prestanda och kapacitet (t.ex. nätverk, dator, lagring, svarstid)
- Hårdvaruövervakning (t.ex. disk, centralenhet (CPU), fläkthastighet, temperatur)
- Konfiguration av värd- och gästoperativsystem (OS) säkerhetskopiering och återställningsfunktioner
- Nätverkssäkerhetskontroller (t.ex. brandväggar, Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS), honeypots, sårbarhetsbedömningar, nätverkssäkerhetsgrupper)
- Ledningsplan (t.ex. planering, orkestrering, underhåll)
- 5.3 Implementera operatörskontroller och standarder (t.ex. informationsteknikinfrastrukturbibliotek (ITIL), Internationell organisation för standardisering/Internationell elektroteknisk kommission (ISO/IEC) 2000-1)
- Förändringsledning
- Kontinuitetshantering
- Informationssäkerhetshantering
- Kontinuerlig tjänsteförbättringsledning
- Incidenthantering
- Problemhantering
- Sändningsledning
- Konfigurationshantering
- Servicenivåhantering
- Tillgänglighetshantering
- Kapacitetshantering
- 5.4 Stöd digital retorik
- Kriminaltekniska datainsamlingsmetoder
- Bevishantering
- Insamling, anskaffning och bevarande av digitala bevis
- 5.5 Hantera kommunikation med relevanta parter
- Leverantör

- Partners
- Regulatorer
- Andra intressenter
- 5.6 Hantera säkerhetsoperationer
- Security Operations Center (SOC)
- Övervakning av säkerhetskontroller (t.ex. brandväggar, intrångsdetekteringssystem (IDS), intrångsskyddssystem (IPS), honeypots, sårbarhetsbedömningar, nätverkssäkerhetsgrupper)
- Loggning och analys (t.ex. Security Information and Event Management (SIEM), loggningshantering)
- Hantering av incidenter

- Motsättningar i internationell rätt
- Utvärdering av juridiska risker som är specifika för cloud computing
- Juridiska och vägledande ramar
- eDiscovery (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27050, Cloud Security Alliance (CSA) vägledning)

- 6.1 Förstå personuppgifter
- Skillnad mellan kontraktuella och lagstadgade privata uppgifter (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII)) - Country-specifik lagstiftning om privata uppgifter (t.ex. skyddad hälsoinformation (PHI), personligt identifierbar information (PII))
- Rättsliga skillnader i dataskydd
- Standard integritetskrav (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27018, Generally Accepted Privacy Principles (GAPP), General Data Protection Regulation (GDPR))
- 6.2 Förstå revisionsprocessen, metoder och nödvändig anpassning till en molnmiljö
- Interna och externa revisionskontroller
- Effekter av revisionskrav
- Identifiera supportfrågor gällande virtualisering och moln
- Typer av revisionsrapporter (t.ex. Statement on Standards for Attestation Engagement (SSAE), Security Operations Center (SOC), International Standard on Assurance Engagements (ISAE))
- Begränsningar av åsikter om revisionsomfattning (t.ex. Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE), International Standard on Assurance Engagements (ISAE))
- Löneanalys
- Revisionsplanering
- Intern informationssäkerhetshantering (ISMS)
- Internt kontrollsystem för informationssäkerhet
- Policyer (t.ex. organisation, funktion, cloud computing)
- Identifiering och involvering av relevanta intressenter
- Särskilda efterlevnadskrav för starkt reglerade industrier (t.ex. North American Electric Reliability Corporation / Critical Infrastructure Protection (NERC / CIP), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI))
- Inverkan av distributionsmodellen för informations- och teknik (IT) (t.ex. olika geografiska platser och korsande juridiska jurisdiktioner)
- 6.3 Förstå implikationerna av molnet för företagets riskhantering
- Bedöma leverantörers riskhanteringsprogram (t.ex. kontroller, metoder, policyer)
- Skillnad mellan dataägare/kontrollant kontra datainnehavare/behandlare (t.ex. riskprofil, risktröskel, ansvar)
- Krav på regulatorisk insyn (t.ex. anmälan om överträdelse, Sarbanes-Oxley (SOX), General Data Protection Regulation (GDPR))
- Riskhantering (dvs undvika, ändra, dela, behålla)

- Mätvärden för riskhantering
- Bedömning av riskmiljö (t.ex. tjänst, leverantör, infrastruktur)
- 6.4 Förstå outsourcing och molnkontraktsdesign
- Affärskrav (t.ex. serviceavtal (SLA), huvudserviceavtal (MSA), beskrivning av arbetet (SOW))
- Leverantörshantering
- Kontraktshantering (t.ex. rätt att granska, mätvärden, definitioner, uppsägning, rättstvister, säkerhet, efterlevnad, tillgång till moln/data, cyberriskförsäkring)
- Supply Chain Management (t.ex. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC) 27036)


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.


Hur du bäst förbereder dig för vår CCSP kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå vår CCSP-kurs behöver du ha viss erfarenhet inom området i förväg. Du har alltså den perfekta utgångspunkten för att gå kursen med dessa förkunskaper:

 • Det rekommenderas starkt att du har minst fem års heltidserfarenhet inom informationsteknologi, inklusive tre års arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet och ett år inom molntjänster.
 • Du måste också kunna visa kunskap inom en eller flera av de sex CBK-domänerna:
  • Domän 1: Molnkoncept, arkitektur och design
  • Domän 2: Cloud Data Security
  • Domän 3: Cloud Platform and Infrastructure Security
  • Domän 4: Cloud Application Security
  • Domän 5: Cloud Security Operations
  • Domän 6: Juridik, risk och efterlevnad


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

ISACA CISM Certification

Att uppnå ISACA CISM certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS
CISSP

CISSP är en guldstandard att sträva efter för IT-säkerhetspersonal. Den förblir på topp och är ett krav för en majoritet av de högre IT-säkerhetsrollerna. CISSP-certifieringen visar att du har den avancerade kompetens, kunskap och engagemang som krävs för att nå högre löner.

SE KURS

FAQ's for CCSP

CCSP är en globalt erkänd certifiering för högsta expertis inom molnsäkerhet. Som ett resultat skapades det av de ledande förvaltarna för informationssäkerhet och molnsäkerhet, Cloud Security Alliance (CSA).

För att få denna certifiering måste du ha en djup förståelse för molnsäkerhetsarkitektur, design, drift och tjänsteorkestrering.

Molnsäkerhetsarkitekter, designers, operatörer och orkestratorer med CCSP-behörighet har visat sin förmåga att tillämpa branschens bästa praxis för alla aspekter av molnsäkerhet. Det visar att du är i framkanten av molnsäkerhet.

Säkerhetsexperter som framgångsrikt genomför Certified Cloud Security Professional (CCSP)-provet erkänns som experter inom sitt område. CCSP-provet är utformat för att säkerställa att molnsäkerhetsproffsen har nödvändiga kunskaper, färdigheter och förmågor inom molnsäkerhetsdesign, implementering, arkitektur, drift, kontroller och efterlevnad av regelverk.

De idealiska kandidaterna är mer seniora IT-arkitekter och säkerhetsproffs, inklusive ingenjörer, och de måste ha minst fem års erfarenhet av IT, varav tre måste vara inom informationssäkerhet, med ett år inom molntjänster. Kandidaten bör också kunna visa förmågor inom var och en av de sex CBK-domänerna (se nedan i "Vad är kursplanen för CCSP-certifieringen").

CCSP-provet kostar $599, och kostnaderna är jämförbara i lokala valutor i Europeiska unionen och Storbritannien.

CCSP-provet ingår inte i din Readynez-kurs.

För att uppnå CCSP-certifieringen, tänk på följande:

 • Kandidater måste sammanlagt ha fem års betald, heltidserfarenhet inom informationsteknologi
 • Tre år måste spenderas på informationssäkerhet och ett år måste spenderas på en eller flera av CCSPCommon Body of Knowledges sex domäner (CBK).
 • Att tjäna CISSP-legitimationen från (ISC)2 kan användas för att uppfylla hela CCSP-erfarenhetskravet

Din CCSP-certifiering är giltig i tre år. Medlemmen måste dock fortsätta att uppfylla vissa standarder för att behålla sin certifiering aktiv och effektiv.

Typiska jobbroller för personer som innehar denna certifiering är:

 • Säkerhetsadministratör
 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetsingenjör
 • Säkerhetsarkitekt
 • Säkerhets chef
 • Systemingenjör
 • Systemarkitekt
 • Företagsarkitekt

Kursplanen för CCSP-provet innehåller följande domäner:

 • Molnkoncept, arkitektur och design
 • Cloud Data Security
 • Cloud Platform och Infrastructure Security
 • Cloud Application Security
 • Molnsäkerhetsverksamhet
 • Juridik, risk och efterlevnad

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Vår ISC2 Cloud Security utbildning är en 5-dagars ISC Certified Cloud Security Professional kurs.

Ja, våra ISC2 Cloud Computing kurser är virtuellt tillgängliga.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}