Lås upp karriärmöjligheter med kursen Certified Information Security Manager (CISM).

 • CISM Course
 • Carrer Oppotunities
 • Information Security Manager
 • Published by: André Hammer on jul 09, 2024

I den nuvarande digitala tidsåldern är cybersäkerhet inte längre en lyx utan en nödvändighet för företag och organisationer över hela världen. Teknikens snabba framsteg har medfört betydande fördelar, men det har också utsatt organisationer för en uppsjö av cyberhot. Från dataintrång och ransomware-attacker till nätfiskebedrägerier och avancerade ihållande hot, landskapet av cyberhot utvecklas ständigt och blir mer sofistikerat. Som ett resultat har efterfrågan på skickliga yrkesmän som effektivt kan hantera och mildra dessa hot nått oöverträffade nivåer.

I regioner som Storbritannien och Europa förstärks betydelsen av cybersäkerhet ytterligare av stränga dataskyddsbestämmelser och efterlevnadskrav. Lagar som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver robusta dataskyddsåtgärder, som kräver att organisationer implementerar omfattande säkerhetsramverk och säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för känslig information. Bristande efterlevnad av dessa bestämmelser kan leda till stränga straff och betydande skador på rykte, vilket gör rollen som informationssäkerhetsansvariga kritisk.

Informationssäkerhetschefer ligger i framkant av en organisations försvar mot cyberhot. De är ansvariga för att utveckla, implementera och hantera en organisations informationssäkerhetsprogram. Denna roll innebär att identifiera och mildra säkerhetsrisker, upprätta säkerhetspolicyer och -procedurer, säkerställa regelefterlevnad och reagera på säkerhetsincidenter. Effektiviteten hos en informationssäkerhetsansvarig kan avsevärt påverka en organisations förmåga att skydda sina data och upprätthålla kontinuitet i verksamheten.

Bland de olika certifieringar som finns tillgängliga inom cybersäkerhetsområdet framstår Certified Information Security Manager (CISM) som en prestigefylld referens som validerar en professionells förmåga att hantera, designa och övervaka ett företags informationssäkerhetsprogram. Erbjuds av ISACA, CISM-certifieringen är globalt erkänd och högt respekterad. Den är designad för inpider som är ansvariga för att hantera och styra en organisations informationssäkerhet, vilket gör den till en viktig meritförteckning för dem som strävar efter högre chefsroller inom cybersäkerhet.

CISM-certifieringen fokuserar på fyra nyckeldomäner som är avgörande för rollen som informationssäkerhetschef:

 1. Informationssäkerhetsstyrning:

  Etablera och underhålla ett ramverk för att säkerställa att informationssäkerhetsstrategin överensstämmer med affärsmålen.
 2. Informationsriskhantering:

  Identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker för att stödja uppnåendet av affärsmål.
 3. Utveckling och förvaltning av informationssäkerhetsprogram:

  Upprättande och förvaltning av informationssäkerhetsprogrammet för att implementera ramverket för styrning av informationssäkerhet.
 4. Hantering av informationssäkerhetsincidenter:

  Planera, upprätta och hantera förmågan att svara på och återhämta sig från informationssäkerhetsincidenter.

CISM-certifieringen förbättrar inte bara en inpids kunskaper och färdigheter utan visar också deras engagemang för de högsta standarderna inom informationssäkerhetsyrket. Den utrustar yrkesverksamma med de verktyg och metoder som behövs för att skydda sina organisationer från det ständigt ökande utbudet av cyberhot. I Storbritannien och Europa, där dataskydd och regelefterlevnad är av största vikt, är rollen som CISM-certifierade yrkesverksamma oumbärlig.

När vi går djupare in i den här artikeln kommer vi att utforska de otaliga fördelarna med CISM-certifieringen, den växande efterfrågan på sådana kvalifikationer, de bästa tillgängliga kurserna för att förbereda för certifieringen och den avgörande betydelsen av instruktörsledd utbildning för att bemästra de nödvändiga färdigheterna . Oavsett om du är en blivande cybersäkerhetsproffs eller en organisation som vill förbättra dina informationssäkerhetsåtgärder, är det viktigt att förstå värdet och effekten av CISM-certifieringen i dagens digitala tidsålder. Genom den här omfattande guiden får du insikter i varför CISM-certifieringen är en viktig tillgång i cybersäkerhetslandskapet och hur den kan hjälpa dig eller din organisation att ligga före cyberhot och regulatoriska krav.


Förstå rollen för en certifierad informationssäkerhetschef

Rollen som Certified Information Security Manager är mångfacetterad och involverar strategisk planering, implementering och hantering av informationssäkerhetsprogram. CISM-certifierade yrkesverksamma är ansvariga för att identifiera och minska potentiella säkerhetsrisker, utveckla säkerhetspolicyer och -procedurer och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav. De spelar en avgörande roll för att skydda en organisations datatillgångar och upprätthålla integriteten, konfidentialitet och tillgängligheten för information.

CISM-certifiering, som erbjuds av ISACA, är utformad för inpider som hanterar, designar, övervakar och bedömer enn företagets informationssäkerhet. Certifieringen fokuserar på följande nyckeldomäner:

 1. Styrning av informationssäkerhet:

  Etablera och underhålla ett ramverk för att säkerställa att informationssäkerhetsstrategier överensstämmer med affärsmålen.
 2. Informationsriskhantering:

  Identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker för att uppnå affärsmål.
 3. Utveckling och förvaltning av informationssäkerhetsprogram:

  Upprättande och förvaltning av informationssäkerhetsprogrammet för att implementera ramverket för styrning av informationssäkerhet.
 4. Hantering av informationssäkerhetsincidenter:

  Planera, upprätta och hantera förmågan att svara på och återhämta sig från informationssäkerhetsincidenter.

Marknadens efterfrågan på CISM-proffs

Efterfrågan på CISM-certifierade yrkesverksamma har stadigt ökat i Storbritannien och Europa, drivet av flera faktorer:

 1. Regulatorisk efterlevnad:

  Införandet av stränga dataskyddsbestämmelser, såsom General Data Protection Regulation (GDPR), har krävt behovet av skickliga informationssäkerhetschefer som kan säkerställa efterlevnad och minska risker.
 2. Växande cyberhot:

  Den ökande frekvensen och sofistikeringen av cyberattacker har ökat behovet av proffs som kan utveckla och implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data.
 3. Affärskontinuitet:

  Organisationer inser vikten av att ha ett omfattande informationssäkerhetsprogram för att säkerställa affärskontinuitet och skydda deras rykte.

När organisationer fortsätter att prioritera informationssäkerhet förväntas efterfrågan på CISM-certifierade yrkesverksamma växa, vilket erbjuder lukrativa karriärmöjligheter för inpider inom cybersäkerhetsområdet.

Karriäravancemang och löner

CISM-certifiering är högt ansedd inom cybersäkerhetsbranschen och är ofta en förutsättning för högre chefsroller inom informationssäkerhet. Proffs som innehar CISM-certifiering är väl positionerade för karriäravancemang och kan utöva olika roller, såsom:

 1. Informationssäkerhetschef:

  Ansvarig för att hantera och implementera en organisations informationssäkerhetsprogram.
 2. Chief Information Security Officer (CISO):

  Övervaka organisationens informationssäkerhetsstrategi och säkerställa anpassning till affärsmål.
 3. Risk Management Professional:

  Identifiera och mildra informationssäkerhetsrisker för att uppnå affärsmål.
 4. IT-revisor:

  Bedömer effektiviteten av en organisations informationssäkerhetsprogram och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav.

När det gäller löner kan CISM-certifierade yrkesverksamma beställa konkurrenskraftiga kompensationspaket. I Storbritannien varierar lönerna för CISM-certifierade inpider vanligtvis från £60 000 till £100 000 per år, beroende på erfarenhet och den specifika industrisektorn. För seniora roller, såsom CISO:er, kan lönerna överstiga detta intervall, vilket återspeglar den höga nivå av ansvar och expertis som krävs.

Kostnad för CISM-certifiering

Kostnaden för att erhålla CISM-certifiering varierar beroende på flera faktorer, inklusive utbildningsleverantören, geografisk plats och ytterligare resurser som krävs. I allmänhet är CISM-examensavgiften cirka £575 för ISACA-medlemmar och £760 för icke-medlemmar. Ytterligare kostnader kan inkludera:

 • Utbildningskurser:

  Instruktörsledda eller onlinekurser som ger omfattande förberedelser för CISM-provet.
 • Studiematerial:

  Böcker, övningsprov och andra resurser för att hjälpa till med provförberedelser.
 • Medlemsavgifter:

  Valfritt ISACA-medlemskap, som erbjuder förmåner som rabatterade examensavgifter, tillgång till resurser och nätverksmöjligheter.

Även om den initiala investeringen kan verka betydande, gör avkastningen i form av karriäravancemang och intjäningspotential CISM-certifiering till en värdefull investering.

Bästa CISM-kurser och utbildningsleverantörer

Att välja rätt CISM-utbildning är avgörande för att lyckas med att erhålla certifiering och förvärva praktiska färdigheter som är nödvändiga för informationssäkerhetshantering. Flera utbildningsleverantörer erbjuder CISM-kurser, men en utmärker sig för sitt omfattande och praktiska tillvägagångssätt: Readynez.

Readynez CISM-utbildning: Readynez erbjuder högt ansedda instruktörsledda CISM-utbildningar skräddarsydda för att möta behoven hos blivande informationssäkerhetschefer i Storbritannien och Europa. Deras kurser täcker viktiga ämnen som informationssäkerhetsstyrning, riskhantering och incidenthantering. Nyckelfunktioner i Readynez CISM-utbildning inkluderar:

 • Expertinstruktörer:

  Erfarna proffs som ger värdefulla insikter och vägledning under hela kursen.
 • Praktiska laborationer:

  Få praktisk erfarenhet genom interaktiva labbsessioner som simulerar verkliga scenarier.
 • Omfattande läroplan:

  Täcker alla aspekter av CISM-certifieringen och säkerställer att du är väl förberedd för provet och tillämpningen i den verkliga världen.
 • Interaktiv inlärningsmiljö:

  Dra nytta av direkt interaktion med instruktörer och kamrater, främja en samarbetsupplevelse.

Vikten avInstruktörsledd utbildning (ILT)

Instruktörsledd utbildning (ILT) erbjuder flera distinkta fördelar jämfört med inlärning i egen takt, särskilt inom komplexa områden som informationssäkerhetshantering:

 1. Interaktiv inlärningsmiljö:

  ILT möjliggör direkt interaktion med erfarna instruktörer, främjar aktivt lärande genom diskussioner, frågestunder och feedback i realtid. Denna interaktion förbättrar förståelsen och bibehållandet av informationssäkerhetskoncept och metoder.
 2. Praktiska laborationer:

  Praktiska labbsessioner som erbjuds i ILT-miljöer låter deltagarna tillämpa teoretisk kunskap i simulerade scenarier. Denna praktiska erfarenhet stärker problemlösningsförmågan och förbereder inpider för att hantera verkliga utmaningar inom informationssäkerhet på ett effektivt sätt.
 3. Strukturerad läroplan:

  ILT säkerställer en omfattande täckning av CISM-examensmålen, vägleder deltagarna genom kritiska koncept och provförberedande strategier. Det strukturerade tillvägagångssättet förbättrar inlärningseffektiviteten och examensberedskapen, och utrustar inpider med självförtroende och expertis för att lyckas med informationssäkerhetshantering.
 4. Interaktion med kamrater:

  Lärande i en grupp möjliggör kunskapsdelning och samarbete med kamrater, vilket kan förbättra inlärningsupplevelsen och ge nätverksmöjligheter.
 5. Motivation och ansvarighet:

  ILT hjälper till att upprätthålla motivation och ansvarsskyldighet, vilket säkerställer att deltagarna håller sig på rätt spår och slutför kursen inom den angivna tidsramen.

Instruktörsledd utbildning är särskilt fördelaktig för certifieringar som CISM, som kräver en djup förståelse för styrning, riskhantering och incidenthantering. Den vägledning som ges av expertinstruktörer hjälper till att klargöra komplexa begrepp och säkerställer att deltagarna är väl förberedda att tillämpa sina kunskaper i praktiska sammanhang. Dessutom främjar den kollaborativa lärmiljön en djupare förståelse av materialet genom kamratdiskussioner och delade erfarenheter.

Obegränsat säkerhetsutbildningsprogram

För dem som vill maximera sina inlärnings- och karriärmöjligheter är Readynez's Unlimited Security Training-program ett oslagbart alternativ. Detta program ger tillgång till över 60 instruktörsledda utbildningar i cybersäkerhet, inklusive CISM-kursen.

Nyckelfunktioner i utbildningsprogrammet för obegränsad säkerhet:

 1. Omfattande kursåtkomst:

  Delta i någon av de 60+ kurserna i cybersäkerhet, inklusive CISM-kursen, utan extra kostnad.
 2. Kontinuerligt lärande:

  Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och framstegen inom cybersäkerhet genom regelbundna utbildningssessioner.
 3. Kostnadseffektivt:

  Få omfattande utbildning och certifieringar för ett enda pris.
 4. Flexibilitet:

  Välj kurser som passar ditt schema och karriärmål, vilket ger flexibilitet i din inlärningsresa.
 5. Expertutbildning:

  Dra nytta av samma högkvalitativa instruktion och praktiska laborationer som Readynez är känt för, på alla kurser.

Den obegränsade säkerhetsutbildningen är utformad för att tillgodose behoven hos cybersäkerhetsproffs på alla nivåer. Oavsett om du precis har börjat i din karriär eller vill specialisera dig inom avancerade områden av cybersäkerhet, ger detta program de resurser och utbildning som krävs för att nå dina mål. Flexibiliteten som erbjuds av Unlimited-programmet innebär att du kan skräddarsy din inlärningsupplevelse för att passa dina specifika behov och intressen, vilket säkerställer att du får den mest relevanta och aktuella kunskapen inom området.


Slutsats

Att få CISM-certifiering genom Readynezs instruktörsledda utbildningsklass är en viktig milstolpe för yrkesverksamma som strävar efter att utmärka sig inom området för informationssäkerhetshantering i Storbritannien och Europa. Denna globalt erkända legitimation validerar inte bara ens expertis i att hantera och mildra säkerhetsrisker utan positionerar också inpider som pålitliga ledare för att skydda en organisations datatillgångar och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav.

Readynezs CISM-klass är utformad för att ge deltagarna de kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som behövs för att ge meningsfulla bidrag till organisatoriska säkerhetsinsatser. Genom att välja Readynez investerar du i en omfattande och praktisk inlärningsupplevelse som kommer att utrusta dig med verktygen för att lyckas inom det ständigt föränderliga området cybersäkerhet.

Utöver CISM-certifieringskursen erbjuder Readynez ett obegränsat säkerhetsutbildningsprogram som ger dig tillgång till över 60 instruktörsledda utbildningar i cybersäkerhet. Det här omfattande programmet är perfekt för proffs som vill bredda sin expertis och ligga steget före i den snabba världen av cybersäkerhet. Genom att gå med i Unlimited Security Training-programmet kan du kontinuerligt uppdatera dina färdigheter och kunskaper, vilket säkerställer att du förblir i framkant av sekretess- och cybersäkerhetsframsteg.

Ta det första steget mot att avancera din karriär inom cybersäkerhet och datasekretess genom att registrera dig i Readynezs CISM-certifieringsklass. För mer information och för att säkra din plats på denna sidremier utbildningsprogram, besök Readynezs CISM-certifieringskurssida. För att utforska programmet Unlimited Security Training och få tillgång till ett brett utbud av cybersäkerhetskurser, besök Readynez's Unlimited Security Training.

Utrusta dig själv med de färdigheter och certifieringar som behövs för att utmärka sig i informationssäkerhetshantering och bli en nyckelspelare för att skydda digitala tillgångar och säkerställa efterlevnad av globala integritetsbestämmelser. Gå med i Readynez idag och lås upp din potential inom det ständigt viktiga området cybersäkerhet.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}