Viktiga insikter i CISSP Domain 8: Software Development Security

 • CISSP Domain 8 Software Development Security
 • Published by: André Hammer on feb 19, 2024
Blog Alt SE

I en värld där digital säkerhet är av största vikt är integreringen av robusta säkerhetsprotokoll i mjukvaruutveckling inte bara en tendens utan en grundläggande nödvändighet. Med 86 % av utvecklarna ser inte applikationssäkerhet som en högsta prioritet när de skriver kod, och 67 % skickar fortfarande medvetet sårbarheter i sin kod, utgör mjukvarusäkerhet en utmaning för de flesta företag.

Proffs beväpnade med CISSP-certifieringen (Certified Information Systems Security Professional) leder ansvaret för att skapa motståndskraftiga system som kan stå emot den moderna erans komplexa hot. Med ett särskilt fokus på Domain 8, är dessa experter specialiserade på krångligheterna i mjukvaruutvecklingssäkerhet och spelar en avgörande roll för att skydda en organisations digitala tillgångar.

Säkerhetens roll i mjukvaruutveckling

Att implementera robusta säkerhetsåtgärder inom området mjukvaruutveckling är en komplex uppgift som kräver ett strategiskt och förebyggande tänkesätt. Det räcker inte att korrigera sårbarheter när de uppstår; säkra programvara kräver en nyanserad säkerhetsstrategi som integrerar bästa praxis och hänsyn till potentiella hot i varje steg av utvecklingscykeln.

Denna holistiska integration är avgörande för att upprätthålla organisationens integritet, datasekretess och övergripande infrastruktursäkerhet, vilket säkerställer att säkerheten inte bara är defensiv utan är inbyggd i själva programvaran.

Förstå CISSP Domain 8: Software Development Security

Vad är CISSP?

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)-certifieringen är bland de mest uppskattade referenserna för informationssäkerhetsexperter, vilket innebär en omfattande förståelse och kapacitet inom olika domäner av säkerhetsexpertis.

Denna certifiering är särskilt viktig för yrkesverksamma som är involverade i sfärerna av mjukvaruutvecklingssäkerhet, där en djup förståelse för säkra applikationer och system är nödvändig för att skapa och underhålla skyddade IT-miljöer.

Nyckelkomponenter i CISSP Domain 8

Domän 8 i CISSP undersöker allt från applikationssäkerhet till de mer tekniska aspekterna av att säkra programvara som buffertspill och säkerställa kodintegritet med applikationssäkerhetstestning. Domänen täcker en omfattande förståelse av säker programvara, från start och design till driftsättning och underhåll.

Behärskning av denna domän ger den kunskap som krävs för att urskilja den invecklade karaktären hos mjukvarusårbarheter och implementera lämpliga säkra kodningsmetoder som skyddar applikationer från elakartad kod och andra säkerhetsrisker förknippade med praxis för mjukvaruutveckling, särskilt inom områdena öppen källkod och COTS-programvara (COTS) programvara.

Riktlinjer för säker kodning: Foundation of Software Security

Principer för säker kodning 2023

Den grundläggande fronten mot säkerhetshot inom mjukvaruutveckling ligger inom området för riktlinjer för säker kodning. Dessa riktlinjer översätter bästa praxis till handlingsbara steg, som kan anpassas för att säkra både framväxande applikationsarkitekturer och etablerade system.

Här är en lista med nyckelprinciper:

 • Minsta privilegium:

  Se till att koden fungerar med den miniminivå av åtkomsträttigheter som krävs för att utföra sina uppgifter, vilket begränsar potentiella skador från säkerhetsöverträdelser.
 • Försvar på djupet:

  Använd flera lager av säkerhetskontroller i hela programvaran för att mildra potentiella sårbarheter.
 • Misslyckas säkert:

  Designa mjukvara för att hantera fel och undantag på ett säkert sätt, och se till att felförhållandena inte äventyrar säkerheten.
 • Indatavalidering:

  Validera all indata för korrekthet, typ, längd, format och intervall för att förhindra injektion och andra indatabaserade attacker.
 • Utdatakodning:

  Koda utdata för att förhindra injektionsattacker, såsom Cross-Site Scripting (XSS), särskilt när du använder indata i utdataoperationer.
 • Autentisering och auktorisering:

  Implementera starka autentiserings- och auktoriseringsmekanismer för att kontrollera åtkomst till resurser och verksamhet.
 • Säkra standardinställningar:

  Designa programvara med säkra inställningar som standard, vilket kräver att användarna väljer mindre säkra konfigurationer om det behövs.
 • Kryptering:

  Använd stark kryptering för datalagring och överföring för att skydda känslig information från avlyssning eller manipulering.
 • Felhantering och loggning:

  Implementera säker felhantering och loggning för att undvika läckage av känslig information, samtidigt som du säkerställer adekvat loggning för säkerhetsövervakning.
 • Mjukvaruuppdateringar:

  Uppdatera och korrigera programkomponenter regelbundet för att åtgärda kända sårbarheter, vilket minskar attackytan.
 • Kodrecensioner och testning:

  Utför regelbundna kodgranskningar och säkerhetstester, inklusive statisk och dynamisk analys, för att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister.
 • Beroendehantering:

  Hantera beroenden från tredje part genom att hålla dem uppdaterade och ersätta de som inte aktivt underhålls eller har kända sårbarheter.
 • Säker konfiguration:

  Se till att programvaran är säkert konfigurerad och distribuerad, undvik vanliga felkonfigurationer som kan leda till sårbarheter.
 • Principen om enkelhet:

  Designa och implementera programvara på ett enkelt, tydligt och okomplicerat sätt för att undvika säkerhetsbrister som kan uppstå på grund av komplexitet.

Säkerhetsprinciper som korrekt metadatahantering, konsekvent applikationssäkerhetstestning och efterlevnad av uppdaterade säkra kodningsstandarder är avgörande för att konstruera ett formidabelt försvar mot både långvariga och begynnande cyberhot.

Säker interaktion med API:er, skräddarsydda mjukvaruförsäkrande åtgärder för olika mognadsnivåer och ett obevekligt fokus på att åtgärda vanliga och mindre frekventa säkerhetsbrister är alla integrerade i den moderna säkerhetsetiken.

Utbildning för säker mjukvaruutveckling

Bygga färdigheter i säker kodning

Att odla ett djupt utbud av färdigheter inom säker kodning är en icke förhandlingsbar aspekt av professionell utveckling inom IT-säkerhet. Säkerhetsexperter förväntas skaffa sig en omfattande kunskapsrepertoar, allt från att förstå detaljerna i identitets- och åtkomsthantering till att förstå finesserna i olika mjukvaruutvecklingsmodeller.

Att eftersträva referenser, såsom en CISSP-certifiering, som understryker kompetens inom viktiga säkerhetsområden, inklusive kryptering, åtkomstkontroller och mjukvarudefinierade säkerhetsmekanismer, är avgörande för strävan efter excellens inom detta område. Det är denna blandning av grundläggande kunskap och specialiserad expertis som utgör kärnan i säker mjukvaruutveckling.

Förbättra säkerhetsmedvetenheten i ekosystem för utveckling

Sakkunskap bör inte siloeras. En expertorganisation erkänner att främjandet av en kultur av säkerhetsmedvetenhet genom hela dess utvecklingsekosystem är en integrerad del av att skydda dess information.

Genom ett konsekvent fokus på kunskapsförbättring och efterlevnad av bästa praxis för mjukvarusäkerhet kan både utvecklare och ledning bidra till en heltäckande och motståndskraftig säkerhetsställning. Att öka medvetenheten om mjukvaruutvecklingssäkerhet bland alla intressenter hjälper till att bygga en befäst barriär mot obehörig åtkomst och cyberhot.

Bedöma programvarans säkerhet: verktyg och tekniker

Bedömningsmetoder och deras säkerhetspåverkan

Flittig användning av verktyg för utvärdering av mjukvarusäkerhet, såsom statisk kodanalys och dynamiska tester, gör det möjligt för utvecklare och säkerhetspersonal att mäta robustheten i sin programvara. Genom att integrera dessa metoder i Livscykel för mjukvaruutveckling (SDLC) process kan organisationer upptäcka, diagnostisera och åtgärda potentiella svagheter tidigt och effektivt.

Dessutom är medvetenhet och korrekt implementering av säkra applikationsprogrammeringsgränssnitt, inklusive förtrogenhet med RESTful-tjänster, SOAP-protokoll och medvetenhet om principerna som förespråkas av organisationer som OWASP, väsentliga för att upprätthålla kodintegritet och applikationssäkerhet.

RESTfulla tjänster

RESTful-tjänster är webbtjänster som följer REST-principer och använder enkla URL:er och HTTP-metoder (GET, POST, PUT, DELETE) för att utföra CRUD-operationer. De är kända för sin enkelhet och skalbarhet i webb-API-utveckling.

SOAP-protokoll

SOAP är ett protokoll för utbyte av strukturerad information i webbtjänster, med hjälp av XML för meddelandehantering. Den används i miljöer som kräver omfattande säkerhets- och transaktionshanteringsfunktioner.

OWASP

Open Web Application Security Project (OWASP) är en ideell organisation som fokuserar på att förbättra mjukvarusäkerheten. Det tillhandahåller resurser som OWASP Top 10, som belyser de främsta säkerhetsriskerna för webbapplikationer.

Programvarusäkerhetsbedömning i praktiken

I den praktiska tillämpningen av dessa bedömningsmetoder tar en mångfacetterad säkerhetsmetod hänsyn till varje lager av programvaran – oavsett om det involverar integrering av tredje parts kod eller underhåll av webbapplikationssäkerhet. Att noggrant bedöma säkerhetsriskerna med användningen av applikationssäkerhetsprotokollen och genomföra grundliga tester innan distributionen är viktiga steg för att säkerställa tillförlitligheten hos alla programvarusystem.

Hantera säkerhet i förvärvad programvara

Risker och överväganden vid förvärv av programvara

Att anskaffa programvara från tredjepartsleverantörer, oavsett om det är öppen källkod eller kommersiellt, innebär potentiella säkerhetsrisker. Dessa risker kräver expertledda analyser som är anpassade till de ibland subtila säkerhetsöverväganden som följer med programvaruanskaffningsprocesser. Sådan granskning hjälper till att upprätthålla en balansgång, där de uppenbara fördelarna med att luta sig mot redan utvecklade programvarukomponenter vägs mot potentiella sårbarheter och säkerhetsrisker.

Utvärdera Commercial Off-The-Shelf (COTS) och programvara med öppen källkod

Att utvärdera säkerhetsmåtten för COTS och programvara med öppen källkod är mångfacetterad. Det kräver en djupgående förståelse för vad varje mjukvarukomponent tillför bordet när det gäller funktioner, prestanda och, viktigare, säkerhet.

Rigorösa applikationssäkerhetstestningar, noggrann genomgång av applikationssäkerhetsarkitekturen och detaljerad övervägande av hur förvärvet passar in i organisationens säkerhetsstrategi är alla steg som måste navigeras för att säkerställa att programvaran kommer att stärka, snarare än försvaga, organisationens säkerhetsinfrastruktur.

Navigera i Software Assurance-faser

Lifecycle Management och Software Assurance

Software assurance är en omfattande process som bör ske vid sidan av varje fas av systemets livscykel. Från de första kodningsriktlinjerna, genom säkerhetstestning, till release och därefter, är mjukvarusäkerhet ett pågående engagemang.

Det innebär att hålla sig à jour med de senaste säkerhetsriskerna, säkerställa fortsatt efterlevnad av bästa praxis för kodning och hantera en anpassningsbar och motståndskraftig säkerhetsställning som kan möta framväxande hot direkt.

Metadata och dess betydelse för mjukvarusäkerhet

Metadata spelar en nyckelroll i applikationens säkerhetsregim. Det är den detaljerade informationen som beskriver data, vilket underlättar sorteringen och identifieringen av potentiella hot under säkerhetstestning.

Att förstå och utnyttja metadata effektivt understryker ett moget säkerhetsprotokoll och är ett tecken på en sofistikerad metod för mjukvarusäkerhet. Det gör det möjligt för utvecklare och säkerhetspersonal att utföra mer exakta och fokuserade säkerhetsutvärderingar, vilket leder till säkrare mjukvaruprodukter.

Hur blir man CISSP-certifierad?

För att uppnå CISSP-certifiering (Certified Information Systems Security Professional), en globalt erkänd standard inom informationssäkerhetsområdet, måste kandidater följa en strukturerad väg som omfattar både akademisk kunskap och praktisk erfarenhet. Här är en kortfattad guide om hur du blir CISSP-certifierad:

 1. Uppfyll erfarenhetskraven:

  Kandidater måste ha minst fem års kumulativ, betald arbetserfarenhet inom två eller flera av de åtta domänerna i CISSP Common Body of Knowledge (CBK). Ett ettårigt undantag är tillgängligt för personer med en fyraårig högskoleexamen eller en godkänd legitimation.
 2. Studera CISSP Common Body of Knowledge (CBK):

  Bekanta dig med de åtta domänerna i CISSP CBK. Dessa domäner täcker kritiska aspekter av informationssäkerhet, inklusive riskhantering, säkerhetsoperationer och mjukvaruutvecklingssäkerhet. Använd studieguider, utbildningskurser och andra utbildningsresurser för att fördjupa din förståelse.
 3. Schemalägg provet:

  Registrera dig för CISSP-provet via (ISC)²-webbplatsen. Provet är tillgängligt på auktoriserade Pearson VUE-testcenter över hela världen. Välj ett datum som ger dig gott om tid att förbereda dig.
 4. Klara testet:

  CISSP-provet är ett datorbaserat test som bedömer dina kunskaper över CBK-domänerna. Den innehåller en blandning av flervalsfrågor och avancerade innovativa frågor. För att få ett betyg på 700 av 1000 eller högre krävs det för att bli godkänd.
 5. Godkännande och etisk kodavtal:

  Efter att ha klarat provet måste du godkännas av en (ISC)² certifierad yrkesman som kan intyga din yrkeserfarenhet. Du måste också godkänna (ISC)² etiska regler.
 6. Behåll din certifiering:

  CISSP-certifiering kräver fortbildning (CPE) poäng för att hålla sig uppdaterad. Du måste tjäna och skicka in minst 40 CPE-poäng varje år och totalt 120 CPE-poäng under tre år för att behålla din certifiering.

Genom att följa dessa steg och ägna dig åt kontinuerligt lärande och etisk praxis kan du uppnå CISSP-certifiering och avancera din karriär inom informationssäkerhet.

Över till dig

Att navigera i komplexiteten i mjukvaruutvecklingssäkerhet, som belysts i CISSP Domain 8, är avgörande i dagens digitala landskap. Den här artikeln betonar behovet av omfattande säkerhetsintegration inom mjukvaruutveckling, från säker kodningsmetoder till rigorösa säkerhetsbedömningar och noggrann hantering av både proprietär och tredjepartsprogramvara.

CISSP-certifierade yrkesmän ligger i framkant när det gäller att implementera dessa metoder, och säkerställer att mjukvarusäkerhet inte är en eftertanke utan en grundläggande aspekt av utvecklingens livscykel. Detta tillvägagångssätt säkrar inte bara den digitala infrastrukturen utan förstärker också en säkerhetskultur mellan organisationer och sätter en hög standard för digital säkerhet och tillförlitlighet.

FAQ

Vilka är nyckelprinciperna för säker mjukvaruutveckling?

Principerna för säker mjukvaruutveckling omfattar ett brett spektrum av metoder, inklusive att förstå säkerhetssårbarheter, följa strikta kodningsriktlinjer, integrera konsekventa säkerhetsbedömningar och upprätthålla en vältalig metadatahanteringsprocess.

Hur bidrar SDLC (Secure Software Development Lifecycle) till mjukvarusäkerhet?

Secure SDLC-metoden integrerar säkerhet som ett grundläggande element genom hela mjukvaruutvecklingsprocessen, och främjar ett proaktivt snarare än reaktivt tillvägagångssätt för att åtgärda potentiella sårbarheter och säkerställa en konsekvent hög säkerhetsstandard över hela applikationens livscykel.

Vilka är de vanliga säkerhetsbristerna inom mjukvaruutveckling?

Kritiska säkerhetssårbarheter inkluderar vanligtvis injektionsattacker, trasiga autentiseringsmekanismer, felkonfigurerade säkerhetsinställningar, exponerad känslig data, cross-site scripting (XSS), föråldrade komponenter och otillräcklig loggning och övervakning.

Vilka är de bästa metoderna för säker kodning?

Att följa de bästa metoderna för säker kodning innebär att hålla sig uppdaterad med de senaste säkra kodningsstandarderna, implementera säkerhetsramverk och protokoll som OWASP, genomföra regelbundna kodgranskningar och tester och främja en säkerhetskultur inom utvecklingsteamet.

Hur kan programutvecklare hålla sig uppdaterade med de senaste säkerhetshoten och lösningarna?

Mjukvaruutvecklare kan hålla sig informerade om de senaste hoten och utveckla robusta lösningar genom att delta i fortlöpande utbildning genom kurser och certifieringar som CISSP, delta i diskussioner om cybersäkerhetsgemenskapen, delta i industrikonferenser och upprätthålla en konsekvent praxis för säkerhetsforskning och -utveckling.
Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}