Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Hur man gör en karriär som säkerhetsefterlevnadsanalytiker: Vem är den här rollen för, möjligheter, certifieringar och mer

 • SCA
 • IT-karriär
 • Cybersäkerhet
 • Published by: André Hammer on dec 21, 2023
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

I dagens snabba digitala landskap har vikten av cybersäkerhet och dataskydd aldrig varit mer uttalad. Med den ständiga utvecklingen av teknik och ett ständigt ökande antal cyberhot, tävlar organisationer över hela världen om att stärka sina försvar. Denna ökning av behovet av robusta säkerhetsåtgärder har lett till en anmärkningsvärd ökning av efterfrågan på skickliga yrkesmän som kan navigera i det invecklade området av säkerhetsefterlevnad. Bland dessa yrkesmän har säkerhetsefterlevnadsanalytiker framstått som nyckelspelare för att skydda känslig information och säkerställa efterlevnad av regelverk.

I den här artikeln kommer vi att utforska karriärmöjligheterna inom området för säkerhetsefterlevnadsanalys och ge insikter om hur man kan ge sig in på denna spännande karriärväg. När företag och regeringar intensifierar sina ansträngningar för att skydda data och upprätthålla efterlevnad av en mängd regler, har rollen som säkerhetsefterlevnadsanalytiker blivit allt mer oumbärlig. Oavsett om du är en ambitiös cybersäkerhetsentusiast eller en erfaren IT-proffs som vill vända din karriär, kommer den här guiden att förse dig med kunskapen och strategierna för att trivas i detta högt efterfrågade yrke.


Vem är denna roll till för

Rollen som en säkerhetsefterlevnadsanalytiker är väl lämpad för personer som har en specifik uppsättning färdigheter, intressen och kvalifikationer. Denna roll passar vanligtvis bra för:

 1. Cybersäkerhetsentusiaster:

  Individer som har ett genuint intresse för cybersäkerhet och en passion för att skydda data och informationssystem från potentiella hot dras ofta till denna roll. En stark entusiasm för att hålla sig uppdaterad om de senaste säkerhetstrenderna och teknikerna är fördelaktigt.
 2. IT-proffs:

  IT-proffs, inklusive nätverksadministratörer, systemadministratörer och IT-supportpersonal, går ofta över till roller som Security Compliance Analyst. Deras befintliga kunskap om IT-infrastruktur och system är värdefull vid bedömning av säkerhet och efterlevnad.
 3. Riskhanteringspersonal:

  De med en bakgrund inom riskhantering, revision eller efterlevnad tycker att denna roll är en naturlig förlängning av deras kompetens. Att förstå ramverk för riskbedömning och efterlevnad är fördelaktigt.
 4. Detaljorienterade individer:

  Rollen kräver en hög grad av uppmärksamhet på detaljer eftersom säkerhetsefterlevnadsanalytiker noggrant måste analysera system, policyer och procedurer för att säkerställa efterlevnad och säkerhet. Stark
 5. Kommunikatörer:

  Effektiva kommunikationsförmåga är väsentliga eftersom säkerhetsefterlevnadsanalytiker behöver samarbeta med olika team, förklara komplexa säkerhetskoncept för icke-tekniska intressenter och skriva detaljerade rapporter.

Sammantaget är rollen som en säkerhetsefterlevnadsanalytiker lämplig för individer som är engagerade i att säkerställa säkerheten och efterlevnaden av en organisations system och data, har en stark grund inom IT och cybersäkerhet och är dedikerade till kontinuerligt lärande och förbättringar inom området.


Roller och ansvar för en säkerhetsefterlevnadsanalytiker

En säkerhetsefterlevnadsanalytiker spelar en avgörande roll för att säkerställa att en organisations informationssystem och processer uppfyller nödvändiga säkerhetsstandarder och efterlevnadskrav. Deras ansvar är mångfacetterat och omfattar ett brett spektrum av uppgifter för att skydda känsliga uppgifter och upprätthålla efterlevnaden av relevanta regler. Här är nyckelrollerna och ansvarsområdena för en säkerhetsefterlevnadsanalytiker:

 1. Regelefterlevnad:

  Säkerhetsefterlevnadsanalytiker är ansvariga för att hålla sig uppdaterade om branschspecifika förordningar, lagar och standarder relaterade till datasäkerhet och integritet, såsom GDPR, HIPAA, PCI DSS eller NIST. De säkerställer att organisationens praxis överensstämmer med dessa regler.
 2. Riskbedömning:

  De gör riskbedömningar för att identifiera sårbarheter i organisationens informationssystem och processer. Detta inkluderar att analysera potentiella säkerhetshot och utvärdera deras potentiella inverkan på verksamheten.
 3. Policyutveckling:

  Säkerhetsefterlevnadsanalytiker bidrar till utveckling och underhåll av säkerhetspolicyer, procedurer och riktlinjer inom organisationen. Dessa dokument är viktiga för att definiera säkerhetsstandarder och bästa praxis.
 4. Revision och övervakning:

  De granskar och övervakar regelbundet organisationens säkerhetsåtgärder för att identifiera eventuella brister i efterlevnad eller säkerhetsöverträdelser. Detta innebär att granska loggar, utföra säkerhetsbedömningar och köra sårbarhetssökningar.
 5. Incident Response:

  I händelse av en säkerhetsincident eller intrång spelar säkerhetsefterlevnadsanalytiker en avgörande roll för att undersöka och mildra incidenten. De hjälper till att fastställa omfattningen av överträdelsen och implementera korrigerande åtgärder.
 6. Säkerhetsutbildning och medvetenhet:

  De främjar säkerhetsmedvetenhet och bästa praxis bland anställda genom att tillhandahålla utbildningssessioner, workshops och resurser. Att säkerställa att anställda förstår och följer säkerhetsprotokoll är avgörande för compliance.
 7. Säkerhetstestning:

  Säkerhetsefterlevnadsanalytiker kan utföra penetrationstester, sårbarhetsbedömningar och säkerhetsbedömningar för att identifiera svagheter i organisationens infrastruktur och applikationer. De rekommenderar då saneringsåtgärder.
 8. Utvärdering av säkerhetsteknik:

  Att hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetsteknikerna och -verktygen är avgörande. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker kan utvärdera och rekommendera säkerhetslösningar för att förbättra organisationens försvar.
 9. Rapportering:

  De genererar rapporter och ger insikter till ledningen och relevanta intressenter om organisationens efterlevnadsstatus, säkerhetsställning och eventuella rekommenderade förbättringar.

Sammanfattningsvis är säkerhetsefterlevnadsanalytiker avgörande för att säkerställa att organisationer upprätthåller en stark säkerhetsställning och följer regulatoriska krav. Deras olika ansvarsområden omfattar riskhantering, policyutveckling, övervakning, incidentrespons och ett engagemang för ständiga förbättringar för att skydda känsliga data och informationssystem.


Möjligheter inom olika branscher


Säkerhetsefterlevnadsanalytiker kan hitta anställningsmöjligheter i olika branscher, eftersom praktiskt taget alla organisationer idag kräver robusta cybersäkerhetsåtgärder och regelefterlevnad. Här är några branscher där säkerhetsefterlevnadsanalytiker är mycket efterfrågade:

 • Finans och bank:

  Finansiella institutioner hanterar stora mängder känslig information och är föremål för stränga regulatoriska krav. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker inom denna sektor säkerställer efterlevnad av finansiella regler som PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och säkerställer skyddet av kundinformation.
 • Sjukvård:

  Sjukvårdsorganisationer hanterar känslig patientinformation som skyddas av lagar som HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Säkerhetsefterlevnadsanalytiker inom vården hjälper till att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för patientinformation.
 • Regering och offentlig sektor:

  Statliga myndigheter och offentliga organisationer måste följa olika säkerhets- och efterlevnadsstandarder. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker hjälper till att skydda myndighetsdata och säkerställa efterlevnad av relevanta bestämmelser.
 • Detaljhandel och e-handel:

  Detaljhandelsföretag hanterar kundbetalningsinformation och personuppgifter, vilket gör dem till de främsta målen för cyberattacker. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker inom denna sektor arbetar för att skydda kunddata och upprätthålla överensstämmelse med standarder som PCI DSS.
 • Teknik och programvara:

  Teknikföretag och mjukvaruutvecklare måste säkerställa säkerheten för sina produkter och tjänster. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker hjälper till att implementera säkerhetsåtgärder och följa branschspecifika standarder.
 • Tillverkning:

  Tillverkningsindustrin är starkt beroende av sammankopplade system, vilket gör den sårbar för cyberhot. Säkerhetsefterlevnad Analytiker inom tillverkning säkerställer säkerheten för kritiska system och överensstämmelse med industristandarder.
 • Health-Tech och Biotech:

  Företag inom dessa sektorer hanterar värdefull forskning och patientdata. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker inom hälso- och bioteknik säkerställer dataskydd och överensstämmelse med relevanta industristandarder.
 • Telekommunikation:

  Teleleverantörer måste säkra sina nät och kunddata. Säkerhetsefterlevnad Analytiker inom denna sektor säkerställer nätverkssäkerhet och överensstämmelse med regulatoriska standarder.
 • Gästfrihet:

  Besöksnäringen hanterar kundbetalningsdata och personlig information. Säkerhetsefterlevnadsanalytiker hjälper till att skydda gästinformation och säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

I var och en av dessa branscher bidrar säkerhetsefterlevnadsanalytiker till att skydda känslig data, upprätthålla regelefterlevnad och minska risken för cyberhot. Efterfrågan på yrkesverksamma inom detta område är genomgående hög, vilket gör det till en lovande karriärväg inom ett brett spektrum av sektorer.


Certifieringar som krävs för att bli analytiker för säkerhetsefterlevnad

Säkerhetsefterlevnadsanalytiker drar ofta nytta av att erhålla relevanta certifieringar för att visa sin expertis och förbättra sina karriärmöjligheter. Certifieringar validerar inte bara dina kunskaper och färdigheter utan visar också ditt engagemang inom området för efterlevnad av säkerhet. Här är några värdefulla certifieringar för säkerhetsefterlevnadsanalytiker:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  CISSP tillhandahålls av (ISC)² och är en globalt erkänd certifiering som täcker olika domäner av cybersäkerhet, inklusive säkerhet och riskhantering, säkerhetsbedömning och -testning samt säkerhetsoperationer. Det är högt respekterat i branschen och kan öppna dörrar till ledande befattningar.
 • Certified Information Security Manager (CISM):

  Utfärdad av ISACA, CISM-certifieringen fokuserar på informationsriskhantering, styrning, incidentrespons och efterlevnad. Den är idealisk för proffs som ansvarar för att hantera en organisations säkerhets- och efterlevnadsprograms.
 • Certifierad informationssystemrevisor (CISA):

  Även från ISACA är CISA-certifieringen utformad för yrkesverksamma som granskar, kontrollerar och säkerställer säkerheten och efterlevnaden av en organisations informationssystem. Den täcker revisions-, kontroll- och bestyrkandeämnen.
 • Certifierad information Privacy Professional (CIPP):

  Erbjuds av International Association of Privacy Professionals (IAPP), CIPP-certifieringen är idealisk för individer som är involverade i efterlevnad av integritet och dataskydd. Den täcker olika integritetsbestämmelser, inklusive GDPR och CCPA.
 • Certified Information Security Systems Professional (CISSP):

  Denna certifiering, som erbjuds av CompTIA, validerar grundläggande säkerhetskunskaper och kunskaper. Den täcker olika säkerhetsdomäner och är en bra ingångsnivåcertifiering för de som är nybörjare inom säkerhetsefterlevnad.

När du väljer en certifiering, överväg dina karriärmål, branschen du är intresserad av och din nuvarande kompetensnivå. Vissa säkerhetsefterlevnadsanalytiker kan utöva flera certifieringar för att diversifiera sina kunskaper och öka sina jobbmöjligheter. Dessutom är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom säkerhetsefterlevnad genom fortbildning och träning inom detta område.

På jakt efter budgetvänliga säkerhetskurser som inte bara leder till certifiering utan också är mycket prisvärda? Gå in i Unlimited Security Training by Readynez. Få tillgång till en uppsjö av premium LIVE instruktörsledda utbildningssessioner, allt till en kostnad som är lägre än för en enskild kurs någon annanstans. Utrusta dig själv för att självsäkert ta itu med och lyckas i de mest utmanande säkerhetscertifieringsproven


Slutsats

Rollerna och ansvarsområdena för en säkerhetsefterlevnadsanalytiker är mångfacetterade och täcker ett brett spektrum av uppgifter som är nödvändiga för att skydda känsliga data och säkerställa efterlevnad av relevanta bestämmelser. Från regelefterlevnad och riskbedömning till policyutveckling, revision, incidentrespons och utvärdering av säkerhetsteknik spelar säkerhetsefterlevnadsanalytiker en central roll i en organisations säkerhetsställning och regelefterlevnad.

Sammanfattningsvis erbjuder en karriär som säkerhetsefterlevnadsanalytiker inte bara en lovande framtid utan också möjligheten att ligga i framkant när det gäller att skydda den digitala världen. När tekniken utvecklas och hoten kvarstår, förblir säkerhetsefterlevnadsanalytikers roll avgörande för att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data, vilket i slutändan bidrar till ett säkrare och säkrare digitalt landskap för alla.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}