Hur man gör en karriär som leverantörsriskhanterare: Efterfrågan, dag i livet, certifieringar och mer

 • Riskhanterare
 • IT Career
 • Certifieringar
 • Published by: André Hammer on jul 24, 2023

I dagens sammanlänkade affärslandskap har leverantörsriskhantering framstått som en kritisk aspekt av organisatorisk säkerhet och framgång. Eftersom företag i allt högre grad förlitar sig på externa leverantörer och partnerskap, har behovet av skickliga yrkesmän för att bedöma och minska potentiella risker aldrig varit mer avgörande. Om du har ett stort öga för detaljer, analytisk förmåga och en passion för att skydda företag, kan en karriär som Vendor Risk Manager vara din biljett till en spännande och givande resa. I den här artikeln guidar vi dig genom de väsentliga stegen för att skapa din väg inom detta dynamiska område, från att få de nödvändiga färdigheterna och kvalifikationerna till att trivas i en roll som fungerar som den första försvarslinjen mot potentiella hot. Så låt oss dyka in och upptäcka hur du kan bli en eftertraktad Vendor Risk Manager i dagens ständigt föränderliga företagslandskap.


Varför finns det en ökad efterfrågan i karriären för Vendor Risk Managers

Leverantörsriskhantering är en avgörande aspekt av modern affärsverksamhet, särskilt i branscher som är starkt beroende av externa leverantörer, partners och leverantörer för att leverera produkter eller tjänster. Här är några anledningar till varför det finns en efterfrågan i karriären för en leverantörsriskhanterare:

 • Ökat beroende av leverantörer:

  Många organisationer förlitar sig nu på en mängd olika leverantörer för att outsourca olika funktioner, såsom IT-tjänster, mjukvaruutveckling, tillverkning, logistik och mer. Med detta ökade beroende av externa partners har behovet av effektiv leverantörsriskhantering ökat avsevärt.
 • Regelefterlevnad:

  Tillsynsorgan och industristandarder har lagt större vikt vid hantering av tredje parts risker. Att misslyckas med att hantera leverantörsrisker på rätt sätt kan leda till bristande efterlevnad, ekonomiska påföljder och skada på rykte. Som ett resultat av detta anställer företag leverantörsriskhanterare för att säkerställa att de uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis.
 • Cybersäkerhetsproblem:

  Leverantörer har ofta tillgång till en organisations känsliga data och system. Cyberattacker mot leverantörer kan ha en betydande inverkan på organisationen de betjänar. Riskhanterare för leverantörer spelar en avgörande roll för att utvärdera och övervaka leverantörers cybersäkerhetsställning för att mildra potentiella dataintrång och andra cyberhot.
 • Skydda affärskontinuiteten:

  Störningar i leverantörstjänster kan leda till driftstopp och ekonomiska förluster. Leverantörsriskhanterare arbetar med att identifiera potentiella risker och utvecklar beredskapsplaner för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, även inför leverantörsrelaterade utmaningar.
 • Ryktehantering:

  Högprofilerade incidenter som involverar leverantörer kan allvarligt skada ett företags rykte. Leverantörsriskhanterare utvärderar proaktivt säljarens prestanda och tillförlitlighet för att minska risken för negativa incidenter som kan skada organisationens image.
 • Finansiell riskhantering:

  Dålig leverantörshantering kan leda till kostnadsöverskridanden, kontraktstvister och ekonomiska förluster. Leverantörsriskhanterare hjälper till att identifiera finansiella risker förknippade med leverantörsrelationer och arbetar för att mildra dem. Komplexiteten hos leverantörers ekosystem: Stora organisationer hanterar ofta en komplex väv av leverantörer, underleverantörer och partners. Att hantera dessa intrikata ekosystem kräver specialiserad kompetens och expertis, vilket gör leverantörsriskhanterare till en viktig del av processen.

Vem är lämplig för rollen som Vendor Risk Manager

Rollen som en leverantörsriskhanterare är vanligtvis för individer med en specifik kompetens och bakgrund som lämpar sig för att hantera leverantörsrelaterade risker inom en organisation. Denna roll är lämplig för personer som har en kombination av följande kvalifikationer, egenskaper och intressen:

 • Riskhanteringsexpertis:

  Riskhanterare för leverantörer bör ha en stark bakgrund i riskhanteringsprinciper, inklusive att identifiera, bedöma och minska risker. De bör vara skickliga på att analysera data, utvärdera potentiella risker och implementera riskhanteringsstrategier.
 • Affärsmannaskap:

  Att förstå organisationens affärsmål, verksamhet och försörjningskedja är avgörande för effektiv hantering av leverantörsrisk. Leverantörsriskhanterare måste anpassa sina ansträngningar till företagets övergripande mål.
 • Erfarenhet av inköp och leverantörshantering:

  Tidigare erfarenhet av inköp, leverantörshantering eller hantering av leverantörsrelationer kan vara fördelaktigt för leverantörsriskhanterare. Förtrogenhet med avtalsförhandling, leverantörsutvärdering och prestationsövervakning är värdefull i denna roll.
 • Efterlevnad och regulatorisk kunskap:

  Kunskap om relevanta branschföreskrifter och efterlevnadsstandarder är avgörande för att säkerställa att leverantörer uppfyller de nödvändiga juridiska och säkerhetskraven.
 • Informationssäkerhet och cybersäkerhetsmedvetenhet:

  Med tanke på att leverantörer ofta hanterar känslig data och kan ha tillgång till kritiska system, bör leverantörsriskhanterare ha en god förståelse för bästa praxis för informationssäkerhet och cybersäkerhet.
 • Analytisk och problemlösningsförmåga:

  Kunna bedöma komplex leverantörs ekosystem, identifiera potentiella risker och utarbeta lämpliga riskreducerande strategier kräver stark analytisk och problemlösningsförmåga.
 • Etiskt uppförande:

  Riskhanterare för leverantörer kan hantera känslig leverantörsinformation, och etiskt uppförande är avgörande för att upprätthålla förtroende och konfidentialitet.

Sammantaget är rollen som en leverantörsriskhanterare väl lämpad för personer som är skickliga inom riskhantering och hantering av leverantörsrelationer och har en stark förståelse för affärsverksamhet och efterlevnad. Dessutom är det viktigt att ha ett genuint intresse av att säkerställa att leverantörsrelaterade aktiviteter fungerar smidigt och säkert inom en organisation för att lyckas i denna roll.


En dag i en leverantörs riskhanterares liv

Dagen i en leverantörsriskhanterares liv kan variera beroende på den specifika branschen, företagets storlek och omfattningen av leverantörsrelationer de hanterar. Här är en allmän översikt över hur en leverantörsriskhanterare kan spendera sin dag:

 • Morgonrutin och planering:

  Dagen börjar ofta med att granska e-postmeddelanden och meddelanden för att identifiera brådskande problem eller uppdateringar från leverantörer. Leverantörsriskhanteraren kan också lägga tid på att planera dagens uppgifter, sätta prioriteringar och organisera möten med intressenter vid behov.
 • Leverantörsbedömning och due diligence:

  En av de primära skyldigheterna för en leverantörsriskhanterare är att bedöma potentiella leverantörer innan de sätts in. Detta innebär att utföra due diligence-kontroller, utvärdera leverantörens kapacitet, finansiell stabilitet och efterlevnad av relevanta regler.
 • Möte med interna intressenter:

  Leverantörsriskhanterare samarbetar ofta med olika avdelningar inom organisationen, såsom inköps-, juridik-, IT- och cybersäkerhetsteam. De kan ha möten för att diskutera leverantörsprestanda, pågående projekt, avtalsförhandlingar och eventuella riskrelaterade problem.
 • Utvärdering av leverantörsprestanda:

  Övervakning och utvärdering av leverantörsprestanda är väsentligt för att säkerställa att de uppfyller överenskomna servicenivåer och avtalsenliga skyldigheter. Leverantörsriskhanteraren kan granska resultatrapporter, analysera data och bedöma efterlevnad av leverantörer.
 • Granskning av kontrakt och SLA:

  Leverantörskontrakt och servicenivåavtal (SLA) spelar en viktig roll i hanteringen av leverantörsrelationer. Leverantörsriskhanteraren kan granska och förhandla kontrakt för att säkerställa att de överensstämmer med organisationens risktolerans och efterlevnadskrav.
 • Resor och platsbesök:

  Beroende på organisationens behov och arten av leverantörsrelationer kan leverantörsriskhanterare behöva resa till leverantörsplatser för bedömningar, möten och revisioner på plats.
 • Dokumentation och rapportering:

  Att föra omfattande register över leverantörsbedömningar, riskanalyser och kommunikation är avgörande. Leverantörsriskhanterare kommer att lägga tid på att dokumentera sina aktiviteter och förbereda rapporter för ledande befattningshavare.
 • Krishantering:

  I händelse av leverantörsrelaterade incidenter eller kriser kommer leverantörsriskhanteraren att vara involverad i att samordna svar, säkerställa kontinuitet i verksamheten och implementera korrigerande åtgärder.

En leverantörsriskhanterares dag innebär en blandning av kommunikation, analys, riskhantering och relationsbyggande. Rollen kräver anpassningsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter och intressenter samtidigt för att säkerställa att leverantörsrelationer är välskötta och i linje med organisationens strategiska mål och riskhanteringsmål.


Certifieringar att fortsätta för att få ett jobb som leverantörsriskhanterare

 • Certifierad i Risk and Information Systems Control (CRISC):

  Utfärdad av ISACA, denna certifiering fokuserar på riskhantering relaterad till informationssystem. Det visar din förmåga att identifiera och hantera IT- och cybersäkerhetsrisker, vilket är relevant för leverantörsriskhanterare som arbetar med leverantörer som har tillgång till känsliga data och system.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Denna certifiering erbjuds också av (ISC)² och är allmänt erkänd inom cybersäkerhetsbranschen. Även om det inte är leverantörsriskspecifikt, täcker det väsentliga säkerhetsprinciper som är värdefulla för leverantörsriskhanterare som hanterar cybersäkerhetsaspekter av leverantörshantering.
 • Certified Outsourcing Professional (COP):

  Utfärdad av International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), visar denna certifiering expertis inom outsourcingpraxis, inklusive leverantörshantering och riskvärdering.
 • Certified Supply Chain Professional (CSCP):

  Denna certifiering tillhandahålls av Association for Supply Chain Management (ASCM) och är inte leverantörsriskspecifik utan täcker principer för hantering av supply chain, som kan vara relevanta för leverantörsriskhanterare som hanterar risker i leveranskedjan.

Innan du genomför någon certifiering är det viktigt att undersöka kraven, studiematerialet och kostnaderna. Vissa certifieringar kan ha förutsättningar, såsom arbetslivserfarenhet eller utbildningsbakgrund, medan andra kan kräva godkända prov. Välj certifieringar som passar digdina karriärmål och de specifika aspekterna av leverantörsriskhantering som intresserar dig mest.

Även om certifieringar kan stärka ditt CV, kom ihåg att praktisk erfarenhet och en gedigen förståelse för riskhanteringsprinciper är lika viktiga. Att volontärarbeta för relevanta projekt eller få erfarenhet av leverantörsledningsroller kan också öka dina chanser att få ett jobb som Vendor Risk Manager.


Utmaningar du kan möta som leverantörsriskhanterare

Som Vendor Risk Manager kan du stöta på flera utmaningar. En betydande utmaning är att hantera leverantörens ekosystems komplexitet och mångfald. Att hantera många leverantörer, var och en med olika grader av riskexponering, avtalsförpliktelser och servicenivåer, kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer och en omfattande förståelse för organisationens affärsmål.

Dessutom kan det vara krävande att hålla sig uppdaterad med ständigt föränderliga regler, efterlevnadsstandarder och branschpraxis. En annan kritisk utmaning är att balansera behovet av robust riskhantering med organisationens mål om effektivitet och kostnadseffektivitet. Att hitta rätt balans innebär ofta att navigera i förhandlingar, implementera riskreducerande strategier och säkerställa leverantörsefterlevnad utan att hindra affärsverksamheten. Dessutom är det avgörande att effektivt kommunicera riskbedömningar och rekommendationer till interna intressenter och hantera deras förväntningar för att få stöd och inköp för riskhanteringsinitiativ.

Att övervinna dessa utmaningar kräver anpassningsförmåga, analytiska färdigheter och starka förmåga att hantera relationer för att främja samarbete med leverantörer och interna team samtidigt som organisationen skyddas från potentiella risker.


Slutsats

Eftersom organisationer fortsätter att inse vikten av leverantörsriskhantering för att skydda deras verksamhet och rykte, kommer efterfrågan på skickliga och erfarna leverantörsriskhanterare sannolikt att växa. Att anamma utmaningarna och proaktivt ta itu med dem kommer inte bara att gynna organisationen utan också ge proffs inom detta område givande och tillfredsställande karriärmöjligheter. När de skapar en väg mot säkra och hållbara leverantörsrelationer, spelar Vendor Risk Managers en avgörande roll för att säkerställa kontinuitet och tillväxt i en ständigt föränderlig och sammankopplad affärsvärld.

Sammanfattningsvis är rollen som Vendor Risk Manager viktig i dagens affärslandskap, där organisationer i allt högre grad förlitar sig på externa leverantörer och partners för att driva sin verksamhet. Utmaningarna som leverantörsriskhanterare står inför är olika och komplexa, allt från att hantera ett mångsidigt leverantörekosystem till att balansera riskhantering med affärsmål. Men dessa utmaningar erbjuder möjligheter för yrkesverksamma inom detta område att visa sin expertis, strategiska tänkande och anpassningsförmåga.

Genom att erhålla relevanta certifieringar, hålla sig uppdaterad om branschens bästa praxis och utnyttja sina kunskaper inom riskbedömning, kommunikation och relationshantering, kan leverantörsriskhanterare effektivt navigera i komplexiteten i leverantörsriskhantering. Förmågan att proaktivt identifiera och minska risker och samtidigt främja starka leverantörsrelationer ökar organisationens motståndskraft och rykte inför potentiella störningar.

På Readynez erbjuder våra erfarna instruktörer praktisk kunskap som går utöver vanliga läroböcker, kompletterade med praktiska laborationer och övningsprov för att säkerställa att du är fullt förberedd för certifiering. Vårt paket med obegränsad säkerhetsutbildning erbjuder en oöverträffad möjlighet för dem som vill avancera sina karriärer. Med tillgång till ett brett utbud av kurser som underlättar certifiering och professionell tillväxt, ger detta paket dig möjlighet att höja din kompetens till nya nivåer. Att delta i förstklassiga live-instruktörsledda träningssessioner i din egen takt ger en bekväm och berikande inlärningsupplevelse som aldrig förr. Värdet av detta paket blir ännu mer övertygande eftersom det ger tillgång till flera kurser till priset av mindre än en. Omfamna denna möjlighet idag och gå in i en framtid fylld av framgång i det dynamiska och ständigt föränderliga tekniklandskapet.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}