Den ultimata guiden för att bli en efterlevnadsansvarig – roller, branscher och certifieringar utforskade

 • Certifieringar
 • Compliance Manager
 • Ultimata Guiden
 • Published by: André Hammer on jul 19, 2023

Visste du att i dagens affärsvärld har rollen som Compliance Manager fått en enorm betydelse? Särskilt i efterdyningarna av den senaste tidens finansiella kriser och förändringar i lagstiftningen, lägger företag större vikt vid efterlevnad för att minimera risker och undvika potentiella juridiska återverkningar. I ett landskap där regler och förordningar ständigt utvecklas ligger Compliance Manager i framkant och säkerställer att organisationer håller sig på rätt sida om lagen.

Enligt en studie från Deloitte växer behovet av yrkesverksamma inom compliance och riskhantering över hela världen. Faktum är att studien förutspår att till år 2025 beräknas de totala globala utgifterna för efterlevnadsrelaterade aktiviteter uppgå till 270 miljarder dollar. Detta indikerar ett betydande erkännande av vikten av efterlevnad och ett ökande behov av skickliga yrkesmän för att navigera i komplexa regulatoriska landskap i olika länder och branscher. Oavsett om det handlar om att säkerställa finansiell integritet eller att upprätthålla etiska standarder, blir rollen som Compliance Managers framträdande internationellt.

Med den ökande efterfrågan på skickliga Compliance Managers är det ingen överraskning att lönerna för denna roll är ganska attraktiva. Enligt data från Glassdoor är den genomsnittliga lönen för en Compliance Manager i USA $104 089 per år, med vissa positioner som betalar långt över $1 80 000 per år beroende på erfarenhet och plats.

Om du är intresserad av att göra karriär som Compliance Manager, finns det många möjligheter inom en mängd olika branscher. Med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet kan du skapa en framgångsrik och givande karriär inom detta område.


Att reda ut betydelsen av en Compliance Manager

I det ständigt föränderliga affärslandskapet konfronteras företag med en rad komplexa regleringar och potentiella juridiska fallgropar. För att navigera i denna utmanande terräng förlitar sig organisationer i allt högre grad på efterlevnadshanterare. Men vem passar den här rollen egentligen för? Låt oss fördjupa oss i de väsentliga egenskaperna och färdigheterna som gör en Compliance Manager ovärderlig.

 • Först och främst måste en Cloud Compliance Manager ha en stark förståelse för regelverk och branschspecifika efterlevnadskrav. De måste hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen av lagar och förordningar för att säkerställa att deras organisation förblir i full efterlevnad. Denna roll är idealisk för personer som tycker om att arbeta med juridiska och regulatoriska ramverk och har ett stort öga för detaljer. Noggrannhet och precision är avgörande, eftersom även den minsta förbiseende kan få allvarliga konsekvenser.
 • Exceptionella kommunikationsförmåga är också ett måste för en Cloud Compliance Manager. De fungerar ofta som länkar mellan olika intressenter, inklusive ledande befattningshavare, juridiska team och tillsynsmyndigheter. Att effektivt kunna förmedla komplexa regelverk och efterlevnadskrav till icke-tekniska individer är avgörande. Dessutom måste de kunna främja en kultur av efterlevnad inom organisationen genom att tillhandahålla utbildning, vägledning och stöd till anställda på alla nivåer.
 • Förutom tekniska färdigheter bör en Cloud Compliance Manager ha en stark etisk kompass. Att upprätthålla integritet och etiskt beteende är kärnan i efterlevnadsfunktionen. Denna roll kräver ofta att man fattar tuffa beslut och står fast inför potentiella intressekonflikter. Etiskt beslutsfattande och ett åtagande att göra det som är rätt för organisationen och dess intressenter är grundläggande egenskaper hos en framgångsrik Cloud Compliance Manager.
 • Anpassningsförmåga och förmågan att trivas i en miljö med högt tempo och utvecklande är också avgörande. Krav och regelverk för molnefterlevnad förändras ständigt, och en Cloud Compliance Manager måste vara smidig för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad. De måste vara proaktiva när det gäller att identifiera potentiella risker och vidta åtgärder för att mildra dem.
 • Även om en bakgrund inom juridik eller ekonomi kan vara fördelaktigt, är det inte den enda avgörande faktorn för framgång i denna roll. Cloud Compliance Managers kommer från olika professionella bakgrunder, inklusive riskhantering, revision och till och med verksamhet. En kombination av branschkunskap, regulatorisk expertis och en passion för efterlevnad är vad som gör individer redo för framgång i denna avgörande roll.

En Cloud Compliance Manager måste ha en blandning av teknisk expertis, kommunikationsförmåga, etik, anpassningsförmåga och en genuin passion för efterlevnad. Denna roll är till för personer som tycker om att navigera i komplexa regelverk, kommunicera effektivt och upprätthålla de högsta standarderna för integritet. Genom att förkroppsliga dessa egenskaper är Compliance Managers avgörande för att styra sina organisationer mot etiska och kompatibla metoder i ett ständigt föränderligt landskap av regler och förordningar.


Roller och ansvar för en Cloud Compliance Manager

Rollerna och ansvaret för Cloud Compliance Managers omfattars en rad uppgifter för att säkerställa att molnbaserade system och processer följer relevanta förordningar och industristandarder. Här är några viktiga ansvarsområden:

 1. Utveckla och implementera efterlevnadsprogram:

  Cloud Compliance Managers ansvarar för att skapa och implementera efterlevnadsprogram som är skräddarsydda för molnmiljöer. De fastställer policyer, procedurer och kontroller för att säkerställa att tillämpliga lagar, förordningar och branschstandarder följs.
 2. Övervakning och bedömning av efterlevnad:

  De övervakar molnverksamheten för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av regulatoriska krav, såsom GDPR, HIPAA eller PCI DSS. De genomför regelbundna bedömningar och revisioner för att identifiera potentiella efterlevnadsrisker och rekommenderar korrigerande åtgärder.
 3. Riskhantering:

  Cloud Compliance Managers bedömer och hanterar efterlevnadsrelaterade risker förknippade med molnbaserade system och tjänster. De identifierar sårbarheter, utvärderar potentiella hot och implementerar riskreducerande strategier för att skydda känslig data och skydda mot säkerhetsintrång.
 4. Samarbete och utbildning:

  De samarbetar med tvärfunktionella team, inklusive IT-, säkerhets-, juridik-och integritetsavdelningar, för att säkerställa anpassning och efterlevnad i hela organisationen. De ger vägledning och utbildning till anställda om efterlevnadspolicyer, procedurer och bästa praxis.
 5. Regulatorisk rapportering och dokumentation:

  Cloud Compliance Managers förbereder och skickar in regulatoriska rapporter, vilket säkerställer korrekt och aktuell dokumentation av efterlevnadsaktiviteter. De upprätthåller efterlevnadsregister, spårar incidenter och underlättar interna och externa revisioner eller bedömningar.
 6. Håll dig uppdaterad med förordningar:

  De håller sig à jour med regulatoriska förändringar och utvecklande industristandarder relaterade till cloud computing. De analyserar inverkan av nya regler på organisationen och gör nödvändiga justeringar av efterlevnadsprogram och praxis.
 7. Riskreducering och incidentrespons:

  De utvecklar incidentresponsplaner och procedurer för att åtgärda efterlevnadsöverträdelser eller dataintrång i molnmiljön. De arbetar med relevanta team för att undersöka incidenter, åtgärda sårbarheter och implementera åtgärder för att förhindra framtida händelser. Sammantaget spelar Cloud Compliance Managers en avgörande roll för att säkerställa att molnbaserade system och processer följer regulatoriska krav, industristandarder och bästa praxis. Deras ansvar omfattar riskhantering, utveckling av efterlevnadsprogram, övervakning, samarbete och ständiga förbättringar för att minska efterlevnadsrisker och upprätthålla integriteten och säkerheten för molnverksamheten.

Cloud Compliance Managers spelar en avgörande roll för att säkerställa att molnbaserade system och processer följer regulatoriska krav, industristandarder och bästa praxis. Deras ansvar omfattar riskhantering, utveckling av efterlevnadsprogram, övervakning, samarbete och ständiga förbättringar för att minska efterlevnadsrisker och upprätthålla integriteten och säkerheten för molnverksamheten.

Arbetsmiljön för en Compliance Manager kan variera beroende på faktorer som branschen och organisationens storlek. Inom bank- eller finanssektorn arbetar Compliance Managers ofta i kontorsmiljöer. Å andra sidan kan de inom hälso- och sjukvården interagera med patienter eller medicinska leverantörer i kliniska miljöer. IT Compliance Managers kan i första hand arbeta på datorer, utvärdera och utvärdera organisationens program och infrastruktur. En betydande del av en Compliance Managers tid ägnas åt att undersöka och hålla sig à jour med branschspecifika regler och lagar. De deltar ofta i styrelsemöten och deltar i fortlöpande utbildning, vilket kan innebära enstaka resor. Dessa aktiviteter säkerställer att Compliance Managers är uppdaterade med de senaste efterlevnadskraven och upprätthåller sina professionella kunskaper och färdigheter.


Roller för molnefterlevnad i olika branscher

Som Cloud Compliance Manager finns det olika branscher där din kompetens och expertis är efterfrågad. Här är några branscher som erbjuder möjligheter för Cloud Compliance Managers:

 • Finansiella tjänster:

  Den finansiella sektorn, inklusive banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag, har stränga regulatoriska krav. Cloud Compliance Managers spelar en viktig roll för att säkerställa efterlevnad av finansiella bestämmelser som anti-penningtvätt (AML), känna din kund (KYC) och dataskyddslagar.
 • Hälso- och sjukvård och livsvetenskap:

  Hälso- och sjukvårdsindustrin hanterar känslig patientdata, vilket gör efterlevnaden av bestämmelser som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) kritisk. Cloud Compliance Managers inom denna sektor säkerställer säker hantering av patientinformation och efterlevnad av sjukvårdens integritets- och säkerhetsstandarder.
 • Teknik och programvara:

  Teknikföretag, särskilt de som tillhandahåller molntjänster, kräver en stark efterlevnadshantering för att hantera dataskydd och integritetsproblem. Cloud Compliance Managers arbetar klsamarbetar med utvecklingsteam för att säkerställa efterlevnad av industristandarder och förordningar, såsom General Data Protection Regulation (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA).
 • Regering och offentlig sektor:

  Statliga myndigheter och offentliga institutioner förlitar sig alltmer på molnteknik för att effektivisera verksamheten. Cloud Compliance Managers i denna sektor navigerar i komplexa efterlevnadskrav som är specifika för myndighetsföreskrifter, dataskydd och offentliga sektorns standarder.
 • Detaljhandel och e-handel:

  Återförsäljare och e-handelsplattformar hanterar stora volymer kunddata, inklusive betalkortsinformation. Överensstämmelse med kraven för Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är avgörande. Cloud Compliance Managers i den här branschen säkerställer säker bearbetning, lagring och överföring av kunddata.

Mest efterfrågade efterlevnadscertifieringar

Om du nu är fascinerad av rollerna och ansvarsområdena för en Cloud Compliance Officer och branscherna de är verksamma i, kan att erhålla relevanta certifieringar avsevärt förbättra dina chanser att bli utvald till eftertraktade positioner. Här är några certifieringar som kan förbättra dina kvalifikationer:

 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Erbjuds av (ISC)², CCSP-certifieringen fokuserar på bästa metoder för molnsäkerhet, molnarkitektur och efterlevnad. Det visar din expertis i att designa, hantera och säkra molnmiljöer.
 • AWS Certified Security – Specialitet:

  Denna certifiering tillhandahålls av Amazon Web Services (AWS), och bekräftar din förståelse av säkerhetsprinciper och bästa praxis som är specifika för AWS-plattformen. Det visar din förmåga att designa och implementera säkra molnlösningar.
 • Microsoft Certified:

  Azure Security Engineer Associate: Tillhandahålls av Microsoft, denna certifiering validerar dina färdigheter i att implementera och hantera säkerhetskontroller och hot i Microsoft Azure. Den fokuserar på att säkra molnbaserade lösningar och tjänster på Azure-plattformen.
 • CompTIA Cloud+-certifiering:

  Denna leverantörsneutrala certifiering validerar dina kunskaper och färdigheter i att implementera och underhålla molnteknik. Den täcker områden som molnarkitektur, säkerhet, virtualisering och resurshantering.

Sammanfattningsvis, om du strävar efter att bli en Cloud Compliance Officer och öka dina chanser att säkra en givande roll inom området, är det avgörande att få relevanta certifieringar. Dessa certifieringar bekräftar din expertis när det gäller att säkerställa att molnbaserade system följer lagstadgade krav och branschstandarder. För att stödja din resa mot att bli en Cloud Compliance Officer erbjuder Readynez omfattande utbildningar som kan utrusta dig med nödvändiga kunskaper och färdigheter.

På Readynez ger våra expertinstruktörer praktiska insikter som går utöver läroboken, medan praktiska laborationer och övningsprov säkerställer att du är väl förberedd för certifieringsframgång. Vårt paket med obegränsad säkerhetsutbildning erbjuder en oöverträffad möjlighet för individer som vill avancera sina karriärer. Genom att få tillgång till ett brett urval av kurser som underlättar certifiering och professionell tillväxt, ger detta paket dig möjlighet att nå nya höjder i din kompetens. Med bekvämligheten av att delta i förstklassiga live-instruktörsledda utbildningssessioner i din egen takt, kan du anamma en flexibel och berikande lärandeupplevelse som aldrig förr. Värdet av detta paket blir ännu mer övertygande när du tänker på att det erbjuder tillgång till flera kurser till priset av mindre än en. Ge dig själv kraft idag och omfamna en framtid full av framgång i det dynamiska och snabbt utvecklande tekniska landskapet.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}