CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering avmystifierat

 • CISSP Security Architecture And Engineering
 • Published by: André Hammer on feb 06, 2024
Blog Alt SE

Med den ökande mängden digitala hot är cybersäkerhet en integrerad del av varje organisations infrastruktur. Säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst är två avgörande aspekter för att skapa en komplett cybersäkerhetsstrategi.

Bland de olika säkerhetsarkitektur och ingenjörskvalifikationer som är tillgängliga för cybersäkerhetsproffs, står Certified Information Systems Security Professional (CISSP) som en främsta referens. Denna legitimation validerar inte bara expertis inom cybersäkerhet utan ger också praktiskt tillämpliga färdigheter som kan gynna alla företag.

Vi kommer att undersöka CISSP-domänen för säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst. Oavsett om du planerar att uppnå CISSP-certifiering eller helt enkelt vill lära dig mer om säkerhetsarkitektur och teknik, är denna läsning för dig.

Vad är säkerhetsarkitektur och teknik

Både säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst är en integrerad del av ett omfattande informationssäkerhetsprogram, som arbetar tillsammans för att säkra kritiska informationssystem och upprätthålla konfidentialitet, integritet och tillgänglighet samtidigt som säkerhetsrisker minskar.

Säkerhetsarkitektur

Säkerhetsarkitektur är den övergripande designen och ramverket som styr en organisations inställning till säkerhet. Det innebär utveckling av en övergripande strategi för att skydda informationssystem och nätverk från olika hot och sårbarheter. Viktiga komponenter i säkerhetsarkitekturen inkluderar:

 • Säkerhetspolicyer och -procedurer:

  Dessa är de dokumenterade reglerna och riktlinjerna som dikterar hur säkerheten hanteras inom en organisation. De lägger grunden för säkerhetspraxis och efterlevnad.
 • Säkerhetskontroller:

  Säkerhetskontroller omfattar både tekniska och administrativa åtgärder som vidtagits för att skydda data och tillgångar. Exempel inkluderar åtkomstkontrollmekanismer, krypteringsmetoder, brandväggar och intrångsdetekteringssystem.
 • Säkerhetsinfrastruktur:

  Detta avser hård- och mjukvarukomponenter som stödjer organisationens säkerhetsåtgärder. Det inkluderar autentiseringsservrar, identitetshanteringssystem och säkerhetsövervakningsverktyg.
 • Hotmodellering:

  Hotmodellering innebär att identifiera potentiella hot och sårbarheter och bedöma deras inverkan på en organisations säkerhet. Det hjälper till att prioritera säkerhetsinsatser baserat på potentiella risker.
 • Riskhantering:

  Organisationer använder riskhanteringsprocesser för att utvärdera och minska säkerhetsrisker. Målet är att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå samtidigt som operativa behov och resurser balanseras.

Säkerhetsarkitektur ger en strategisk bild av hur säkerhet integreras i en organisation och fungerar som en guide för val och implementering av säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik är den praktiska tillämpningen av säkerhetsåtgärder inom ett informationssystem eller nätverk. Det involverar detaljerad planering, design, implementering och testning av säkerhetskontroller. Viktiga aspekter av säkerhetsteknik inkluderar:

 • Systemdesign:

  Säkerhetsingenjörer integrerar säkerhetsfunktioner i arkitekturen för informationssystem eller nätverk. De bestämmer hur data ska skyddas, åtkomstkontroller och krypteringsmetoder.
 • Implementering:

  Säkerhetstekniker, såsom brandväggar, intrångsdetekteringssystem och antivirusprogramvara, distribueras och konfigureras i linje med säkerhetsarkitekturen.
 • Sårbarhetsbedömning:

  Säkerhetsingenjörer identifierar och åtgärdar sårbarheter i mjukvara, hårdvara och konfigurationer för att minska den potentiella attackytan.
 • Säker kodning:

  För mjukvaruutveckling ser säkerhetsingenjörer till att applikationer utvecklas med säkerhet i åtanke, vilket minskar vanliga sårbarheter som SQL-injektion och buffertspill.
 • Säkerhetstestning:

  Säkerhetsingenjörer genomför olika bedömningar, inklusive penetrationstester och sårbarhetsskanning, för att validera effektiviteten av säkerhetsåtgärder och identifiera områden som behöver förbättras.

Säkerhetsteknik fokuserar på teknisk implementering och utförande av säkerhetsåtgärder, vilket säkerställer att de är robusta och effektiva för att skydda en organisations tillgångar och data.

Betydelsen av säkerhetsarkitektur och teknik

Säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst är avgörande för att skydda digitala tillgångar i dagens cyberlandskap. De tillhandahåller ett ramverk och praktiska åtgärder för att upprätthålla dataintegritet, konfidentialitet och tillgänglighet. Genom utformning och implementering av säkerhetskontroller kan organisationer försvara sig mot en rad cyberhot och säkerställa efterlevnad av regulatoriska standarder.

Detta holistiska tillvägagångssätt integrerar säkerhet på alla nivåer av IT-infrastruktur, från nätverksförsvar till slutpunktsskydd, vilket minimerar effekterna av potentiella intrång och skyddar intressenternas förtroende. Att prioritera dessa discipliner är avgörande för att bygga motståndskraftiga informationssystem och upprätthålla en stark säkerhetsställning i en sammankopplad värld.

Vad är CISSP?

CISSP står för Certified Information Systems Security Professional. Det är en globalt erkänd certifiering inom området informationssäkerhet. CISSP-certifieringen erbjuds av International Information System Security Certification Consortium, allmänt känt som (ISC)².

CISSP-certifieringen omfattar en omfattande kunskapsmassa uppdelad i åtta domäner. Varje domän omfattar en serie ämnen som förankrar proffs i bredden och djupet av informationssäkerhet. Dessa domäner omfattar inte bara systemsäkerhet utan också administrativa kontroller, vilket säkerställer ett holistiskt förhållningssätt till disciplinen. En av domänerna ger en djupgående förståelse för säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst.

Nyckelkomponenter i CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

CISSP Domain 3, Security Architecture and Engineering, är en kärnkomponent i CISSP-certifieringen, med fokus på de principer och strukturer som krävs för att bygga säkra system. Denna domän omfattar flera nyckelkomponenter som är avgörande för att förstå och implementera effektiva säkerhetsåtgärder:

 • Säkerhetsmodeller och ramar:

  Detta inkluderar grundläggande teorier och begrepp som CIA-triaden (Konfidentialitet, Integritet, Tillgänglighet), säkerhetsmodeller som Bell-LaPadula och Biba och ramverk som styr utformningen av säkra system.
 • Principer för säkra systemdesign:

  Dessa principer vägleder utformningen av säkra arkitekturer, och täcker aspekter som minsta privilegium, försvar på djupet, felsäkra standardinställningar och uppdelning av uppgifter, vilket säkerställer att system byggs med säkerhet som ett grundläggande element.
 • Kryptografi:

  Att förstå kryptografiska principer, protokoll och tillämpningen av kryptografiska tekniker som kryptering, digitala signaturer och offentlig nyckelinfrastruktur (PKI) är avgörande för att skydda data under överföring och vila.
 • Säker nätverksarkitektur och komponenter:

  Detta involverar design och implementering av säkra nätverksarkitekturer, inklusive säkra protokoll, nätverksenheter och tekniker som brandväggar, VPN och intrångsdetektering/-förebyggande system.
 • Säkerhetsfunktioner för informationssystem:

  Detta inkluderar utvärdering och val av säkra hårdvaru- och mjukvarukomponenter, operativsystems säkerhetsfunktioner och hantering av sårbarheter och patchar.
 • Bedömning och testning:

  Detta täcker metoder och praxis för att bedöma och testa informationssystemens säkerhet, inklusive sårbarhetsbedömningar, penetrationstester och säkerhetsrevisioner.
 • Fysisk säkerhet:

  Fysiska säkerhetsåtgärder är viktiga för att skydda hårdvara, mjukvara, nätverk och data från fysiska handlingar och händelser som kan orsaka allvarlig förlust eller skada.
 • Konstruktionsprocesser med säkra designprinciper:

  Denna komponent betonar integrationen av säkerhet i mjukvaruutvecklingens livscykel (SDLC) och användningen av säker kodningsmetoder för att förhindra sårbarheter som buffertspill och injektionsfel.

Att förstå och tillämpa dessa komponenter inom CISSP Domain 3 utrustar säkerhetsproffs med kunskap och färdigheter för att designa, bygga och underhålla säkra system, vilket säkerställer skyddet av organisatoriska tillgångar mot ett brett spektrum av hot.

CISSP säkerhetsarkitektur och teknik: kärnkoncept

Säkerhetsmodeller och ramverk

Säkerhetsmodeller fungerar som ritningar för policyer och säkerställer konsekvensen av informationssäkerhetsåtgärder. Ramverk som NIST erbjuder vägledning för att designa dessa modeller, och hjälper systemingenjörer att fokusera på att bygga informationssystem med intakta principer för konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Säkerhetsmöjligheter i informationssystem

Ett system måste ha försvar som är anpassade till dess kontext. Detta innebär en grundlig förståelse för dess säkerhetskapacitet och hur de kan orkestreras för att utgöra en ogenomtränglig digital fästning. Djupgående kunskap här hjälper yrkesverksamma att överträffa enbart teoretiska säkerhetskvalifikationer.

Integration av säkerhetsarkitekturer och lösningselement

Integrering av lösningselement i säkerhetsarkitektur kräver hög kompetens. Systemingenjören engagerar sig i olika tekniker för att säkerställa en sömlös sammansättning. Oavsett om det är att skulptera det digitala landskapet eller trä nålen genom utmaningar på företagsnivå, är skickligheten i design och integration oumbärlig.

Säkerhetstekniska principer

Grunderna i kryptografi

Kryptering och kryptografiska kontroller är grunden för cybersäkerhet, och utgör en avsevärd del av en professionells CISSP-erfarenhet och kunskap. Behärskning av dessa koncept säkerställer autentiseringssäkerhet, vilket möjliggör säker överföring av information mellan domäner.

Mekanismer för åtkomstkontroll

Skickligheten hos en systemsäkerhetsproffs bedöms delvis av deras förmåga att konstruera robusta identitets- och åtkomsthanteringsmekanismer. Autentiseringsuppgifter måste kontrolleras, identiteter autentiseras och åtkomst hanteras med precision.

Säker design och arkitekture

Utformningen av säkra arkitekturer kräver ett omfattande grepp om säkerhetsprinciper och -praxis – såsom behovet av robusta omkretskontroller inklusive staket och grindar – för att skapa design som klarar testet av teknisk utveckling och effektförsämring.

Fysisk säkerhetsintegrering i omfattande säkerhetsarkitektur

Mål för fysisk säkerhet i omfattande säkerhetsarkitektur

Målet med att införliva fysisk säkerhet i en informationssäkerhetsstrategi är att skapa flera lager av försvar. Fysiska avskräckande ämnen – från pollare till manfällor – är inte bara sekundära; de är integrerade i skyddsmatrisen.

Nyckelaspekter av fysisk säkerhet

CCTV

Övervakning är ett öga som aldrig blinkar i företagets säkerhetsarkitektur. Kvalitetsövervakningssystem matas in i säkerhetsnerven och ger varningar och information som är avgörande för reaktiva och proaktiva åtgärder.

Passiva infraröda enheter

Dessa fungerar som osynliga snubbeltrådar som signalerar obehöriga åtkomstpunkter, vilket bidrar till ett lager försvar, varnar proffs innan omkretsar bryts.

Belysning

Välkonstruerade belysningssystem avskräcker obehöriga personer, minskar riskerna från brottslingar och är en integrerad del av säkerhetsdesignen, vilket bevisar att varje detalj räknas för att skapa ett säkert företag.

Dörrar, lås och mantfäller

Fysiska åtkomstpunkter, förstärkta med de senaste låsen och biometriska systemen, kontrollerar in- och utstigning effektivt. De står som tysta vaktposter och förkroppsligar den bestämda hållning en organisation intar när det gäller säkerhet.

Kortåtkomst och biometri

Dessa ligger i framkant av identitetsverifiering och säkerställer att åtkomst endast ges till de yrkesverksamma med verifierade referenser – ett bevis på den grundlighet som krävs för att konstruera en säkerhetsarkitektur.

Utvärdera och testa säkerhetsarkitektur och teknik:

Säkerhetstestmetoder

Stränga testmetoder är pulskontrollerna för alla säkerhetsarkitekturer. En CISSP-expert måste vara skicklig i olika testprocedurer – från penetrationstestning till glaskrosssensorkontroller – för att bekräfta säkerhetsapparatens integritet och robusthet.

Säkerhetslösningars livscykel

Integration av säkerhetslösningar

Från införandet av banbrytande cybersäkerhetsteknik till enkel installation av effektiva dörrlås, integrationen av säkerhetslösningar kartlägger ett företags motståndskraft mot hot.

Underhåll och förändringsledning

En systemsäkerhetsexperts arbetsbelastning är aldrig statisk – underhåll och förändringshantering kräver kontinuerlig uppmärksamhet. En stadig regim av uppdateringar, patchar och omvärdering av metoder är vattenstämpeln för ett skickligt varumärke inom säkerhetsbranschen.

Bästa metoder för säkerhetsuppdateringar och patchar

Regelbundna uppdateringar och korrekt implementerade patchar är inte en bekvämlighet utan en nödvändighet. De är säkerhetssystemets immunsvar på det ständiga angreppet av cyberpatogener.

Säkerhetsteknik och nya teknologier

Inverkan av nya teknologier på säkerhetsteknik

Med ny teknik kommer nya sårbarheter. CISSP-proffs måste titta in i innovationens degel och förutse hur dessa framsteg kommer att forma landskapet inom säkerhetsteknik.

Utmaningar för att säkra ny teknik

Den takt med vilken ny teknik susar framåt innebär ständiga utmaningar på säkerhetsarenan. En CISSP-proffss roll handlar lika mycket om vad som är känt som om att förbereda sig för det okända.

Lär dig mer om CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

Även om den här artikeln har penslat på kärnkoncepten för den tredje CISSP-domänen, krävs det officiella CISSP-material för att skaffa djupgående expertis och certifiering.

Detta innebär åtminstone att läsa den officiella CISSP-kursboken. Det rekommenderas dock att komplettera detta med en live-instruktörsledd CISSP-utbildning. Detta ökar sannolikheten för att klara provet och stödjer lärande genom interaktion med experter, stödmaterial och praktiska exempel.

Slutgiltiga tankar

Säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst är grundläggande för att konstruera ett motståndskraftigt ramverk för cybersäkerhet. Den tredje CISSP-domänen utrustar proffs med en djup förståelse för den strategiska planering och tekniska utförande som krävs för att försvara sig mot dagens mångfacetterade cyberhot.

Genom att fördjupa sig i säkerhetsarkitekturens kärnprinciper, inklusive utveckling av omfattande strategier och implementering av robusta säkerhetskontroller, får proffs den insikt som behövs för att bygga säkra system som skyddar organisationens tillgångar. På samma sätt betonar fokus på säkerhetsteknik vikten av praktisk tillämpning – från integrering av säkra nätverkskomponenter till rigorösa tester och utvärderingar av säkerhetsåtgärder.

För cybersäkerhetsutövare som strävar efter att utmärka sig inom sitt område, bemästra nyanserna av säkerhetsarkitektur ochteknik är inte bara en akademisk övning utan en praktisk nödvändighet. Denna domän utgör grunden för att designa och implementera säkerhetslösningar som inte bara uppfyller nuvarande säkerhetsstandarder utan också kan anpassas till framtida utmaningar, vilket säkerställer långsiktig säkerhet och motståndskraft hos informationssystem.

FAQ

Vilka är nyckelkoncepten och bästa praxis relaterade till säkra designprinciper?

Nyckelkoncepten kretsar kring omfattande riskbedömning, minimiprivilegier och försvar på djupet. Bästa praxis föreslår ett metodiskt tillvägagångssätt för design, som omfattar regelbundna uppdateringar och kontinuerlig utvärdering.

Hur påverkar säkerhetsarkitekturen en organisations övergripande säkerhetsstrategi?

En välgjord säkerhetsarkitektur är grunden för en organisations säkerhetsstrategi. Det formar verksamhetens motståndskraft mot hot och vägleder integrationen av cybersäkerhetsåtgärder på alla nivåer.

Vilka är de väsentliga komponenterna i kryptografiska system och protokoll?

Viktiga komponenter inkluderar algoritmer, nyckelhantering, protokoll för dataintegritet och icke-avvisande åtgärder. En djup förståelse för dessa bålverk möjliggör bevarandet av ett systems hemlighet och äkthet.

Vilken roll spelar säkerhetsmodeller för att designa och implementera säkra system?

Säkerhetsmodeller ger den teoretiska grunden för policyer och mekanismer för åtkomstkontroll, och erbjuder ett standardiserat tillvägagångssätt för säkerhetspersonal när de skapar en säker systemarkitektur.

Hur bedömer och mildrar man effektivt säkerhetssårbarheter i en säkerhetsarkitektur?

Effektiv bedömning börjar med en grundlig förståelse av arkitekturen, identifiering av potentiella sårbarheter genom verktyg och metoder, och implementering av lämpliga kontroller för att mildra de upptäckta riskerna.

 

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}