Det grundlæggende i CISSP Domain1: Sikkerhed og risikostyring

 • CISSP Security and Risk Management
 • Published by: André Hammer on feb 05, 2024

Sikkerhed og risikovurdering er en af ​​hjørnestenene i systemsikkerhed. Faktisk forventes verdensomspændende slutbrugerudgifter til sikkerhed og risikostyring at udgøre 215 milliarder USD i 2024, en stigning på 14,3 % fra 2023. Dette understreger både den nuværende og voksende betydning af feltet.

Mens der er forskellige kurser og certifikater, der understøtter udviklingen af ​​risiko- og sikkerhedsstyringsevner, er (ISC)² Certified Information Systems Security Professional CISSP en af ​​de dokumenterede hjørnesten i branchen.

I dette indlæg vil vi udforske den kritiske betydning af sikkerhed og risikostyring, dykke ned i kernekoncepterne inden for CISSP Domain 1 og undersøge de grundlæggende principper, praksis og etiske overvejelser, der ligger til grund for dette domæne. Ved slutningen af ​​denne artikel vil du have et solidt greb om at navigere i det komplekse terræn af sikkerhed og risikostyring inden for CISSP-rammen, hvilket ruster dig til at udmærke dig inden for informationssikkerhed. Lad os begynde vores rejse for at forstå de væsentlige komponenter i CISSP Domain 1 og midlerne til at beskytte organisationer i en sammenkoblet verden.

Betydningen af ​​sikkerhed og risikostyring

Korrekt sikkerhed og risikostyring er afgørende for at sikre en organisations ressourcer, sikre tilgængeligheden af ​​systemer og opretholde fortroligheden og integriteten af ​​data. I denne digitale tidsalder, hvor trusler kan påvirke virksomhedernes drift og succes betydeligt, er et robust sikkerhedsprogram understøttet af risikostyring afgørende. Ydermere understøtter sikkerhed og risikostyring organisationens mål og danner rammer for implementering og styring af effektive sikkerhedsstrategier.

Definition af CISSP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) er en globalt anerkendt kvalifikation, der støtter en informationssikkerhedseksperts dybdegående forståelse og færdigheder på området. Denne certificering, styret af International Information System Security Certification Consortium (ISC)², tjener som et benchmark for ekspertise og en streng indikator for en professionel kapacitet på tværs af et bredt spektrum af sikkerhedspraksis og -principper.

CISSP består af otte kernedomæner, hvor domæne 1 fokuserer på sikkerhed og risikostyring.

Kernekoncepter for CISSP-domæne 1

Fortrolighed, integritet og tilgængelighed (CIA)

I hjertet af det første domæne af CISSP-eksamenen er CIA-triaden – tre søjler, der danner grundlaget for ethvert effektivt informationssikkerhedsprogram.

CIA-triaden er et grundlæggende koncept inden for informationssikkerhed, der skitserer de vigtigste mål for beskyttelse af informations- og informationssystemer. Det tjener som hjørnestenen for udvikling og implementering af effektive sikkerhedspolitikker og -procedurer.

 1. Fortrolighed:

  Dette fokuserer på at sikre, at oplysninger kun er tilgængelige for dem, der er autoriseret til at have adgang. Det har til formål at beskytte personlige eller virksomhedsdata mod uautoriseret adgang, offentliggørelse eller tyveri. Kryptering, adgangskontrol og autentificeringsmekanismer bruges almindeligvis til at opretholde fortroligheden.
 2. Integritet:

  Integritet involverer opretholdelse af nøjagtigheden og pålideligheden af ​​data gennem hele deres livscyklus. Det betyder at sikre, at oplysningerne ikke ændres på en uautoriseret måde, uanset om det skyldes ondsindede aktiviteter såsom hacking eller gennem utilsigtede ændringer. Teknikker til at sikre integritet omfatter kontrolsummer, hashes og digitale signaturer, som bekræfter, at der ikke er blevet manipuleret med data.
 3. Tilgængelighed:

  Tilgængelighed sikrer, at oplysninger og ressourcer er tilgængelige for autoriserede brugere, når det er nødvendigt. Dette indebærer beskyttelse mod afbrydelser af tjenester, uanset om det er fra tekniske fejl, naturkatastrofer eller cyberangreb som DDoS (Distributed Denial of Service). Foranstaltninger til at sikre tilgængelighed omfatter redundante systemer, sikkerhedskopier og katastrofegendannelsesplaner.

CIA-triaden hjælper organisationer med at balancere deres ressourcer og kontroller for at beskytte informationsaktiver effektivt mod forskellige trusler, hvilket sikrer, at deres informationssikkerhedsstrategi er omfattende og i overensstemmelse med forretningsmål.

Risikostyring i CISSP-domæne 1

Risikovurderingsproces

Risikovurdering er en systematisk proces, der er afgørende for at forstå de potentielle risici for en organisations informationssikkerhed. Dette involverer identifikation og evaluering af risici baseret på faktorer som sandsynlighed og potentiel påvirkning, efterfulgt af udvælgelse af passende risikoreduktions- eller acceptstrategier. Processen er en kritisk komponent i en organisations risikostyringsstrategi og følger disse nøgletrin:

 1. Aktividentifikation:

  Det første trin involverer at identificere og kategorisere de aktiver, der har brug for beskyttelse, herunder informationsaktiver, systemer, hardware, software og andre værdifulde organisatoriske ressourcer.
 2. Trusselidentifikation:

  Dette trin indebærer identifikation af potentielle trusler, der kunne udnytte sårbarheder i aktiverne. Trusler kan være naturlige, utilsigtede ellerbevidst, såsom naturkatastrofer, menneskelige fejl eller cyberangreb.
 3. Sårbarhedsidentifikation:

  Vurdering af svaghederne i systemer, politikker og procedurer, der kan udnyttes af trusler. Sårbarheder kan identificeres på forskellige måder, herunder sårbarhedsscanning og penetrationstest.
 4. Effektanalyse:

  Evaluering af den potentielle indvirkning af trusler, der udnytter sårbarheder på organisationen. Dette involverer forståelse af konsekvenserne af databrud, systemfejl eller andre sikkerhedshændelser i form af økonomisk tab, skade på omdømme og juridiske implikationer.
 5. Sandsynlighedsvurdering:

  Bestemmelse af sandsynligheden for, at en trussel udnytter en sårbarhed. Dette kan være baseret på historiske data, branchetrends eller ekspertvurderinger.
 6. Risikoevaluering:

  Kombination af konsekvens- og sandsynlighedsvurderinger for at evaluere den overordnede risiko. Dette trin involverer prioritering af de identificerede risici baseret på deres alvor og sandsynlighed for forekomst.
 7. Risikobegrænsning:

  Udvikling og implementering af strategier til at styre og afbøde de højest prioriterede risici. Dette kan involvere anvendelse af sikkerhedskontroller, overførsel af risici (f.eks. gennem forsikring), accept af visse risici eller undgåelse af risici ved at ændre forretningspraksis.
 8. Overvågning og gennemgang:

  Løbende overvågning af risikomiljøet for ændringer og gennemgang af effektiviteten af ​​risikostyringsstrategier. Dette sikrer, at risikovurderingsprocessen forbliver dynamisk og lydhør over for nye trusler og sårbarheder.

Risikovurderingsprocessen er iterativ og bør regelmæssigt gennemgås og opdateres for at afspejle ændringer i organisationens miljø, aktiver, trusler og sårbarheder. En grundig risikoanalyse og forståelse af acceptabel risiko er afgørende for at opretholde kontinuitet og opnå forretningsmål.

Risikoresponsteknikker

Når risiciene er blevet vurderet, skal organisationen beslutte sig for den bedste fremgangsmåde: undgå, afbøde, overføre eller acceptere risikoen. Hver af disse reaktionsteknikker kommer med sit eget sæt overvejelser, herunder dollarværdien forbundet med potentielle tab og de tilgængelige ressourcer til at styre risiciene. De primære risikoresponsteknikker omfatter:

 1. Risikoreduktion (eller reduktion):

  Dette involverer implementering af foranstaltninger for at reducere sandsynligheden og/eller virkningen af ​​en risiko. Det kan indebære forbedring af sikkerhedskontrollen, forbedring af politikker og procedurer eller vedtagelse af nye teknologier for at gøre et angreb mindre sandsynligt eller mindre skadeligt.
 2. Risikoaccept:

  I nogle tilfælde kan omkostningerne ved at mindske en risiko opveje den potentielle påvirkning. Når en organisation beslutter, at den er villig til at bære risikoen, accepterer den den. Denne beslutning træffes normalt, når risikoen er lav og inden for organisationens risikotolerance.
 3. Risikoundgåelse:

  Dette indebærer ændring af planer eller strategier for at eliminere en risiko eller for at undgå dens indvirkning. Det kan involvere at afbryde et bestemt produkt, ikke gemme følsomme data eller undgå bestemte markeder.
 4. Risikooverførsel:

  Med risikooverførsel flytter organisationen risikoen til en tredjepart. Dette opnås almindeligvis gennem forsikringer, outsourcing af visse operationer eller tjenester eller gennem kontraktlige aftaler, hvor en anden part påtager sig risikoen.

Hver af disse risikoresponsteknikker er valgt ud fra en grundig analyse af risikoen, dens potentielle påvirkning og organisationens risikovillighed. Den valgte strategi bør stemme overens med organisationens overordnede sikkerheds- og forretningsmål.

Sikkerhedsstyringsprincipper

Tilpasning af sikkerhedsfunktion til strategi, mål og operationer

Tilpasningen af ​​sikkerhedsfunktioner til organisationens strategi, mål og operationer er et centralt styringsprincip. Dette sikrer, at sikkerhedsforanstaltningerne understøtter bredere forretningsmål, er baseret på pålidelige risikoanalyser, og at de tilbyder den nødvendige støtte til organisationens langsigtede succes.

Organisatoriske processer og sikkerhedsroller

Effektiv sikkerhedsstyring kræver også klarhed i organisatoriske processer og sikkerhedsroller. Dette omfatter forståelse af ansvar og autoritet hos parter, der er involveret i styring af sikkerheden i virksomheden. God regeringsførelse dikterer, at sikkerhedsmål skal være klart defineret og kommunikeret gennem hele forsyningskæden for at sikre sammenhængende beskyttelsesforanstaltninger og forretningskontinuitet.

Bedste praksis for sikkerhedsstyring

For at støtte CIA-triaden implementerer organisationer en lang række bedste praksisser for sikkerhedsstyring. Dette indkapsler udviklingen af ​​et omfattende sikkerhedsprogram, der løbende forbedres og tilpasser sig organisationens skiftende behov. Det indebærer at identificere og implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og kontroller samt fremme en kultur af sikkerhedsbevidsthed blandt medarbejderne.

Overholdelse og juridiske overvejelser: Forstå juridiske og regulatoriske problemer, der påvirker informationssikkerheden

Med udbredelsen af ​​enheder og stigende digitaliseringn af liv er juridiske og lovgivningsmæssige rammer blevet mere komplekse. Fagfolk inden for informationssikkerhed skal forstå konsekvenserne af disse love på deres sikkerhedsstrategier og sikre overholdelse for at minimere eksponeringen for juridiske risici og sanktioner.

Professionel etik i CISSP sikkerhed og risikostyring

CISSP Code of Ethics and Professional Standards

Professionelle med CISSP-legitimationsbeviset skal overholde de højeste etiske standarder som afgrænset af CISSP's etiske kodeks. Disse standarder styrer deres professionelle adfærd og beslutningstagning og styrker den integritet og tillid, der er nødvendig for rollen.

Sikkerhedspolitik, standarder, procedurer og retningslinjer

Udvikling og implementering af sikkerhedspolitikker

En hjørnesten i informationssikkerhed er udvikling og implementering af sikkerhedspolitikker. Disse politikker beskriver ledelsens direktiv, artikulerer organisationens sikkerhedsposition og giver en køreplan for effektive sikkerhedsforanstaltninger.

Etablering af sikkerhedsstandarder og retningslinjer

Supplerende sikkerhedspolitikker, etablering af sikkerhedsstandarder og retningslinjer hjælper organisationer med at opretholde ensartet sikkerhedspraksis. Ved at levere klare kriterier og metoder fremmer disse standarder og retningslinjer en robust og lydhør sikkerhedsinfrastruktur.

CISSP Træning og Uddannelse

Nøglefokusområder for domæne 1-uddannelse

Forberedelse til CISSP Domain 1-delen af ​​testen kræver en grundig forståelse af kernesikkerheds- og risikostyringsprincipper. Uddannelse dækker typisk et omfattende læseplan, herunder emner lige fra risikoanalyse til udvikling af sikkerhedspolitikker og -standarder.

Forberedelse til CISSP eksamen

CISSP-eksamenen er en krævende vurdering, der kræver solid forberedelse og dyb forståelse. Kandidater deltager ofte i intensive studieperioder, bruger en række forskellige læringsressourcer og deltager muligvis i formelle træningssessioner for at styrke deres ekspertise og eksamensparathed.

Løbende faglig udvikling

Området informationssikkerhed er i konstant udvikling. Professionelle skal derfor forpligte sig til løbende læring og faglig udvikling for at holde sig opdateret med de nyeste trends, teknologier og bedste praksis inden for sikkerhed og risikostyring.

Over til dig

Sikkerhed og risikostyring er et væsentligt grundlag for enhver professionel informationssikkerhed. Principperne dækket i denne artikel, såsom CIA-triaden, risikovurdering, sikkerhedsstyring og overholdelse, er afgørende for at beskytte organisationer i nutidens indbyrdes forbundne verden. Ved at forstå og anvende disse principper effektivt kan fagfolk etablere et robust sikkerhedsprogram, udvikle effektive sikkerhedspolitikker og -standarder og navigere i det komplekse landskab af juridiske og regulatoriske krav.

Området for informationssikkerhed fortsætter med at udvikle sig, og CISSP Domain 1 giver en solid ramme for fagfolk til at forblive aktuelle og tilpasningsdygtige. At omfavne disse principper og forpligte sig til løbende faglig udvikling er afgørende for succes inden for det dynamiske område informationssikkerhed. Sikkerhed og risikostyring er ikke statiske begreber. De kræver løbende dedikation, årvågenhed og en forpligtelse til at opretholde de højeste etiske standarder.

Ved at gøre det vil du ikke kun udmærke dig i CISSP-eksamenen, men også yde et væsentligt bidrag til organisationers sikkerhed og modstandsdygtighed i et digitalt landskab i konstant forandring.

FAQ

Hvad er nøgleprincipperne for sikkerhed og risikostyring i CISSP Domain 1?

Nøgleprincipperne omfatter forståelse og anvendelse af begreberne fortrolighed, integritet og tilgængelighed, effektiv styring af risici, udvikling af sikkerhedspolitikker og styringsrammer og sikring af lovoverholdelse.

Hvordan adresserer CISSP Domain 1 sikkerhedsstyring og overholdelse?

CISSP Domain 1 adresserer sikkerhedsstyring ved at sikre, at sikkerhedsfunktionen er tilpasset organisationens mål og drift. Den lægger vægt på overholdelse af lovmæssige og regulatoriske krav, der påvirker informationssikkerheden.

Hvad er nogle nøglebegreber relateret til risikostyring i CISSP Domain 1?

Nøglekoncepter omfatter udførelse af omfattende risikovurderinger, anvendelse af forskellige risikoresponsteknikker, forståelse af kvalitative og kvantitative aspekter af risiko og implementering af en sund risikostyringsramme.

Hvordan adresserer CISSP Domain 1 sikkerhedspolitikker, standarder, procedurer og retningslinjer?

Dette domæne fokuserer på udvikling, implementering og vedligeholdelse af robuste sikkerhedspolitikker og etablering af standarder, procedurer og retningslinjer for at styrke en organisations sikkerhedsstruktur.

Hvad er nøglekomponenterne i sikkerhedsbevidsthed og træning i CISSP Domain 1?

Komponenterne omfatter undervisning i vigtigheden af ​​informationssikkerhed, forståelse af forskellige trusler og sårbarheder og sikring af kontinuerlig læring og forbedring af færdigheder for at afbødesikkerhedsrisici effektivt.

 

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}