Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

NIS kontra NIS2: Upptäck skillnaderna enkelt

  • What is the difference between NIS and NIS2?
  • Published by: André Hammer on feb 07, 2024

Många blandar ihop NIS och NIS2, men det är mycket som skiljer dem åt. I den här artikeln kommer vi att förklara för dig vad dessa skillnader är så att det är lättare för dig att skilja dem åt. Så oavsett om du är i cybersäkerhet eller bara är intresserad av att veta något om det digitala rummet, kommer den här artikeln att hjälpa dig.

NIS-direktivets ursprung och historia

NIS-direktivet trädde i kraft för cirka 8 år sedan. Det utvecklades för att hjälpa till att skydda kritiska infrastruktursektorer och viktiga digitala tjänsteleverantörer som energi, transport, bank, finansmarknadsinfrastruktur. Andra inkluderar hälso-, vattenförsörjnings- och digital infrastruktursektorer.

Dessutom måste EU:s medlemsländer också implementera en nationell strategi för säkerheten för nätverk och informationssystem. Vid sidan av detta behöver medlemmarna skapa en myndighet vars uppgift blir att övervaka och upprätthålla NIS.

NIS2 har också dykt upp, och detta beror på ökande cybersäkerhetshot. Dess uppgift är att förbättra säkerheten för nätverk och informationssystem i hela EU. Omfattningen av NIS2 är mycket bredare och inkluderar internetutbytespunkter, tjänsteleverantörer för domännamnssystem och onlinemarknadsplatser.

Det andra elementet som NIS2 har fört med sig är ytterligare säkerhets- och incidentrapporteringsskyldigheter för alla typer av digitala tjänsteleverantörer och plattformar. Detta är en återspegling av cyberhotens föränderliga karaktär samt vikten av stränga cybersäkerhetsåtgärder.

Förstå de förbättrade säkerhetskraven

NIS-direktivets säkerhetskrav

NIS-direktivets huvudsakliga fokus är motståndskraft och säkerhetsoperatörer för viktiga tjänster och digitala tjänsteleverantörer. Direktivet kräver att du vidtar åtgärder som kan hjälpa dig att hantera risker, förebygga och minimera påverkan av cybersäkerhetsincidenter. Enligt detta direktiv är det obligatoriskt att du rapporterar incidenter och samarbetar med myndigheter.

Din organisation bör göra en grundlig översyn av sina nuvarande säkerhetsrutiner som förberedelse för övergången från NIS till NIS2. Det innebär att du förbättrar dina incidentresponskapaciteter, implementerar starkare cybersäkerhetsåtgärder och ser till att du följer säkerhetskraven i NIS2-direktivet.

Incidentrapportering under NIS och NIS2

Ramverket för NIS-incidentrapportering är utformat för att hjälpa dig rapportera och reagera på cybersäkerhetsincidenter effektivt. Den har detaljerade riktlinjer som definierar vad en incident är, tillämpliga tidsplaner för rapportering och vad som ska göras när en incident rapporteras.

NIS2 har kraftigt reviderat tidslinjerna och tröskeln för incidentrapportering för att ge en mer heltäckande översikt över cybersäkerhetsincidenter. Den största skillnaden mellan NIS och NIS2 kommer i hur du är skyldig till incidenter. Det finns skillnader i typer av incidenter att rapportera, trösklar och deadlines. Denna skillnad säkerställer att vilket direktiv du än implementerar är det lätt att anpassa sig till nya hot så snabbt som möjligt.

Vilka är straffen för bristande efterlevnad?

Enligt NIS-direktivet uppgick böterna för bristande efterlevnad till 100 000 euro. Förutom böter ingick även sanktioner i straffet och de omfattade varningar, tillfälliga förbud mot vissa aktiviteter och att avslöja överträdelsen offentligt.

Böterna för bristande efterlevnad har gått upp under NIS2 till upp till 20 miljoner euro eller upp till 4 procent av en operatörs årliga omsättning. NIS2 har också gjort det till ett krav att genomföra strukturella förändringar som leder till skapandet av en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informationssystem.

För att verkställa dessa sanktioner och böter kräver direktivet att varje medlemsstat ska utse en eller flera nationella behöriga myndigheter som ansvarar för att verkställa direktivet. Det måste också finnas effektiva mekanismer för att främja utbyte av information och samarbete mellan tillsynsmyndigheter.

Förbered dig på övergången från NIS 1 till NIS2

NIS2s efterlevnadsfrister varierar beroende på typ av organisation. Till exempel måste operatörer av väsentliga tjänster uppfylla kraven inom 18 månader, medan digitala tjänsteleverantörer har 24 månader. Däremot hade det ursprungliga NIS-direktivet en enhetlig tidsfrist på 21 månader för alla organisationer.

Dessa olika tidsfrister visar den ökande betydelsen av cybersäkerhet i Storbritannien och erkänner de olika nivåerna av digital infrastruktur och tjänster mellan organisationer.

Proaktivt tillvägagångssätt för att möta NIS2-krav

För att säkerställa en smidig övergång från NIS till NIS2 bör organisationer utveckla robusta incidentresponsplaner och säkerställa att personalen är välutbildad i bästa praxis för cybersäkerhet. Att skapa en säkerhetskultur innebär fortlöpande personalutbildning, medvetenhetsprogram, tydliga cybersäkerhetspolicyer och att utse dedikerad säkerhetspersonal.

Främja en säkerhetskultur inom organisationer

För att främja en säkerhetskultur bör berörda organisationer upprätta omfattande säkerhetspolicyer. De bör också genomföra en regelbunden säkerhetsbedömnings och tillhandahålla adekvat utbildning för sina anställda.

Dessutom bör de implementera robusta säkerhetsåtgärder som kryptering, multifaktorautentisering och kontinuerlig övervakning. Dessa åtgärder kommer att skydda deras infrastruktur och kunddata mot cyberhot.

Hantera tillgångar och tjänster under NIS2

Organisationer måste identifiera sina tillgångar och kritiska tjänster enligt NIS-direktivet. Det innebär att varje organisation måste utföra riskbedömningar och genomföra säkerhetsåtgärder.

När du mäter en riskbedömning berättar den om den potentiella påverkan av säkerhetsincidenter på din verksamhet och dina tjänster. Till exempel identifierar de viktiga IT-system, nätverk, data och kritiska affärsprocesser som måste skyddas.

NIS2-direktivet använder tuffare säkerhetsåtgärder som kryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsrevisioner. Syftet med detta är att erbjuda viktiga digitala tjänster den högsta säkerhetsnivån.

Du kan också integrera brandväggar, system för intrångsdetektering och multifaktorautentisering för att hålla din digitala infrastruktur säker. Det är också möjligt att upprätta en incidenthanteringsplan och ge din medarbetare regelbunden utbildning för att minimera cybersäkerhetsrisker.

Skydd av väsentliga och digitala tjänster under NIS2

NIS2 utökar omfattningen av NIS och har ytterligare digitala tjänsteleverantörer som onlinemarknadsplatser och sökmotorer. Detta innebär att ett större antal företag inom olika branscher måste implementera krav på cybersäkerhet.

NIS2 tillhandahåller också tidslinjer och tröskelvärden för rapportering av incidenter för digitala tjänster. Till exempel är leverantörer nu skyldiga att rapportera alla incidenter inom 72 timmar, och inte 24 timmar som var fallet i det ursprungliga NIS-direktivet.

Slutsats

NIS och NIS2 är två versioner av Nissans informationssystem som företaget använder i sina fordon. de två direktiven har många likheter och också skillnader. Att känna till dessa skillnader kan hjälpa dig att förstå ditt fordons system och dess funktioner.

Readynez erbjuder en 4-dagars NIS 2 Direktiv Lead Implementer-kurs och certifieringsprogram, som ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för examen och certifiering. NIS 2 Lead Implementer-kursen, och alla våra andra säkerhetskurser, ingår också i vårt unika Unlimited Security Training-erbjudande, där du kan delta i NIS 2 Lead Implementer och 60+ andra säkerhetskurser för bara 249 € per månad, den mest flexibla och ett prisvärt sätt att få dina säkerhetscertifieringar.

Kontakta oss gärna med några frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med NIS 2 Lead Implementer-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan NIS och NIS2?

De huvudsakliga skillnaderna mellan NIS och NIS2 är de förbättrade dataskyddsåtgärderna och uppdaterade autentiseringsmekanismer i NIS2. Till exempel kräver NIS2 starkare autentiseringsmetoder som biometriska tokens eller hårdvara.

Hur kan jag enkelt skilja mellan NIS och NIS2?

NIS använder en broadcast-baserad kommunikationsmodell, medan NIS2 använder en klient-server-modell. Till exempel innehåller NIS2 förbättrade säkerhetsfunktioner som kryptering och stöder större nätverksstorlekar.

Vilka är nyckelfunktionerna som skiljer NIS från NIS2?

NIS2 inkluderar ytterligare säkerhetsåtgärder som multifaktorautentisering och blockchain-teknik, medan NIS fokuserar på nätverksövervakning i realtid och proaktiv hotdetektering.

Finns det några kompatibilitetsproblem mellan NIS och NIS2?

Nej, det finns inga kompatibilitetsproblem mellan NIS och NIS2. De är designade för att fungera sömlöst tillsammans.

Hur kan jag göra övergången från NIS till NIS2 sömlöst?

För att sömlöst övergå från NIS till NIS2, planera och schemalägg migreringsprocessen noggrant, uppdatera all nödvändig mjukvara och hårdvara, utför noggranna tester och tillhandahåll omfattande utbildning till användarna. Rådgör dessutom med experter och hänvisa till officiell dokumentation för vägledning.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}