Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Hur man gör en karriär som säkerhetsstyrningsarkitekt: roller och ansvar, dag i livet, certifieringar och mer

 • Certifieringar
 • Karriar
 • Säkerhetsstyrningsarkitekt
 • Published by: André Hammer on aug 08, 2023

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap kan vikten av cybersäkerhet inte överskattas. När cyberhoten fortsätter att eskalera i sofistikerad och frekvens, investerar organisationer alltmer i robusta säkerhetsåtgärder för att skydda sina känsliga data och tillgångar. Gå in i rollen som en Security Governance Architect - en kritisk figur i framkanten av att designa och implementera omfattande säkerhetsramverk för att skydda organisationer mot cyberrisker.

Efterfrågan på skickliga Security Governance Architects har nått oöverträffade nivåer, driven av alarmerande statistik som avslöjar den verkliga omfattningen av cyberhot. Som svar på den hotfulla ökningen av intrång över hela världen, beräknas de globala utgifterna för cybersäkerhet överstiga 1 biljon dollar i slutet av 2023.

Rollen som en säkerhetsstyrningsarkitekt är en integrerad del av en organisations säkerhetsstrategi, som kräver en unik blandning av teknisk expertis, analytisk skarpsinne och strategisk vision. De är ansvariga för att utveckla och underhålla ett robust ramverk för säkerhetsstyrning som omfattar policyer, procedurer och bästa praxis för att minska risker och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav.

I den här artikeln kommer vi att prata om de viktigaste stegen och nödvändiga färdigheter som behövs för att bli en framgångsrik karriär som säkerhetsstyrningsarkitekt. Från att skaffa relevanta certifieringar till att finslipa viktiga interpersonella färdigheter, vi kommer att beskriva färdplanen som blivande proffs kan följa för att utmärka sig inom detta utmanande men ändå givande område. Så om du brinner för att skydda digitala tillgångar, motverka cyberhot och göra ett verkligt inflytande i cybersäkerhetsvärlden, läs vidare för att upptäcka hur du kan bli en kraft att räkna med som en säkerhetsstyrningsarkitekt.


Roller och ansvar för en säkerhetsstyrningsarkitekt

Som Security Governance Architect spelar du en avgörande roll i att utforma, implementera och underhålla ett omfattande säkerhetsstyrningsramverk för en organisation. Ditt ansvar sträcker sig bortom tekniska aspekter och omfattar strategisk planering, riskhantering och regelefterlevnad. Nedan är nyckelrollerna och ansvarsområdena för en säkerhetsstyrningsarkitekt:

 • Utveckling av säkerhetsstrategi:

  Samarbeta med högre ledning och andra intressenter för att utveckla en tydlig och effektiv säkerhetsstrategi anpassad till organisationens övergripande affärsmål. Detta inkluderar att identifiera kritiska tillgångar, utvärdera potentiella risker och definiera säkerhetsmål.
 • Säkerhetspolicyer och -procedurer:

  Skapa, granska och uppdatera säkerhetspolicyer och -procedurer för att upprätta riktlinjer för anställda och andra intressenter. Dessa policyer täcker områden som dataskydd, åtkomstkontroller, incidentrespons och mer, vilket säkerställer en konsekvent strategi för säkerhet i hela organisationen.
 • Riskbedömning och hantering:

  Genomför riskbedömningar för att identifiera potentiella sårbarheter och hot mot organisationens informationssystem och data. Baserat på dessa bedömningar, utveckla riskhanteringsplaner för att mildra och minimera effekterna av säkerhetsrisker.
 • Efterlevnadshantering:

  Se till att organisationen följer relevanta industristandarder och regulatoriska krav, såsom GDPR, HIPAA, ISO 27001, etc. Håll dig uppdaterad om förändringar i regelverk och bedöm deras inverkan på organisationens säkerhetsställning.
 • Säkerhetsmedvetenhet och utbildning:

  Utveckla och leverera utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet för att utbilda anställda om bästa säkerhetspraxis, potentiella hot och vikten av att följa säkerhetspolicyer.
 • Responsplanering för säkerhetsincidenter:

  Utveckla och underhålla en incidentresponsplan som beskriver procedurer som ska följas vid säkerhetsincidenter eller dataintrång. Genomför regelbundna övningar för att testa planens effektivitet och identifiera områden för förbättringar.
 • Riskhantering för leverantörer och tredje part:

  Bedöm säkerhetsriskerna förknippade med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer. Genomföra åtgärder för att övervaka och minska risker som uppstår från dessa externa relationer.
 • Granskning av ramverket för säkerhetsstyrning:

  Granska och utvärdera regelbundet effektiviteten hos ramverket för säkerhetsstyrning, policyer och procedurer. Gör nödvändiga justeringar baserat på ändrade säkerhetshot och affärskrav.

Rollen som Security Governance Architect kräver en holistisk förståelse av organisationens affärsverksamhet, ett skarpt öga för detaljer, starka ledaregenskaper och förmåga att navigera i komplexa säkerhetsutmaningar på ett effektivt sätt. Genom att uppfylla dessa viktiga roller och ansvar bidrar du avsevärt till att förbättra organisationens övergripande säkerhetsställning och bygga ett robust försvar mot cyberhot.


En dag i en säkerhetsstyrningsarkitekts liv

En dag i livet för en säkerhetsstyrningsarkitekt är dynamisk och utmanande, och involverar ett brett spektrum av ansvarsområden för att säkerställa organisationentionens säkerhet och efterlevnad. Här är en glimt av hur deras typiska dag kan se ut:

9.00–11.00: Policy- och styrningsarbete

 • Arkitekten lägger tid på att förfina och uppdatera säkerhetspolicyer och -procedurer baserade på de senaste industristandarderna och nya hot.
 • De samarbetar med juridiska och efterlevnadsteam för att säkerställa att policyer är i linje med regulatoriska krav.
 • Security Governance Architect kan delta i strategimöten för att planera nya säkerhetsinitiativ och anpassa dem till organisationens övergripande affärsmål.

11:00 - 12:30: Riskbedömning och efterlevnad

 • Genomför riskbedömningar på nya projekt, system eller tredjepartsleverantörer för att identifiera potentiella sårbarheter och bedöma deras inverkan på säkerheten.
 • Arbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa att säkerhetskraven är integrerade i projektets tidslinjer och leveranser.
 • Granska efterlevnadsrapporter och åtgärda eventuella bristande efterlevnadsproblem omedelbart, arbeta med relevanta team för att implementera nödvändiga åtgärder.

12.30 - 13.30: Lunchrast

13:30 - 15:00: Leverantörsbedömning och säkerhetsmedvetenhet

 • Utvärdera säkerhetspraxis hos tredjepartsleverantörer för att säkerställa att de uppfyller organisationens säkerhetsstandarder.
 • Planera och leverera utbildningssessioner för säkerhetsmedvetenhet för anställda för att utbilda dem om bästa säkerhetspraxis och vikten av att följa policyer.

15:00 - 16:30: Planering av incidenthantering och övningar

 • Samarbeta med incidentresponsteamet för att utveckla och uppdatera organisationens incidentresponsplan.
 • Genomför periodiska incidenthanteringsövningar för att testa planens effektivitet och identifiera områden för förbättringar.
 • Granska alla senaste säkerhetsincidenter och identifiera lärdomar för att förbättra strategierna för incidentrespons.

16:30 - 17:30: Sammanfattning och dokumentation

 • Dagen avslutas med att sammanfatta dagens aktiviteter, uppdatera projektstatus och dokumentera eventuella ändringar eller förbättringar som gjorts.
 • Arkitekten utarbetar rapporter och dokumentation för interna intressenter och verkställande ledning om organisationens säkerhetsställning.

Slutet på dagen

Även om ovanstående schema ger en översikt, är det viktigt att notera att den dagliga rutinen för en säkerhetsstyrningsarkitekt kan variera avsevärt baserat på organisationens storlek, bransch och nuvarande säkerhetsutmaningar. Anpassningsförmåga och ett proaktivt förhållningssätt är nyckeln till att framgångsrikt navigera i det ständigt föränderliga landskapet av cybersäkerhet.


Möjligheter inom olika branscher som Security Governance Architect

Som Security Governance Architect gör din expertis i att designa och implementera omfattande säkerhetsramverk dig till en värdefull tillgång inom olika branscher. Här är några av de möjligheter som finns tillgängliga för Security Governance Architects inom olika sektorer:

 1. Informationsteknik (IT) och teknikföretag:

  IT- och teknikföretag ligger i framkanten av cybersäkerhet, vilket gör dem till en idealisk passform för Security Governance Architects. Du kan bidra till att säkra deras system, nätverk och applikationer, säkerställa skyddet av känsliga data och immateriella rättigheter.
 2. Finansiella tjänster:

  Finansbranschen hanterar enorma mängder känslig finansiell data, vilket gör säkerheten till en högsta prioritet. Säkerhetsstyrningsarkitekter inom denna sektor fokuserar på att skydda kundinformation, transaktionsdata och finansiella system från cyberhot.
 3. Sjukvård och livsvetenskap:

  Sjukvårdsorganisationer hanterar en betydande mängd personlig och medicinsk data. Security Governance Arkitekter i denna bransch spelar en avgörande roll för att upprätthålla integriteten och integriteten för patientinformation och följa hälsovårdsbestämmelser som HIPAA.
 4. Regering och försvar:

  Regeringen och försvarssektorn hanterar kritisk och känslig information. Security Governance Architects bidrar till att bygga och underhålla säker infrastruktur och datasystem för att skydda mot cyberattacker och spionage.
 5. E-handel och detaljhandel:

  E-handels- och detaljhandelsföretag behandlar en stor volym kunddata och finansiella transaktioner. Security Governance Architects hjälper till att säkra onlineplattformar och garantera säkerheten för kundinformation.
 6. Konsult- och rådgivningsföretag:

  Många konsult- och rådgivningsföretag är specialiserade på att tillhandahålla cybersäkerhetstjänster till olika branscher. Som Security Governance Architect kan du arbeta med dessa företag för att hjälpa kunder att förbättra sin säkerhetsställning.
 7. Nystartade företag och nya teknologier:

  Nystartade företag och företag som arbetar med framväxande teknologier behöver ofta vägledning för att bygga säkra produkter och tjänster. Security Governance Architects kan hjälpa dem att integrera säkerhet från början.

I var och en av dessa branscher spelar Security Governance Architects en viktig roll för att säkerställa att säkerhetsåtgärder är anpassade till organisationens mål och efterlevnadskrav. Efterfrågan på skickliga yrkesmän inom detta område växer som cybersäkerhet fortsätter att vara en högsta prioritet för organisationer över hela världen.


Certifieringar och prov för att få jobbet som Security Governance Architect

För att göra karriär som Security Governance Architect behöver du en kombination av relevanta certifieringar och visad expertis. Dessa certifieringar validerar dina kunskaper och färdigheter inom området cybersäkerhet och styrning. Här är några viktiga certifieringar och prov att överväga:

 1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Erbjuds av (ISC)², CISSP är en globalt erkänd certifiering som täcker olika domäner för cybersäkerhet, inklusive säkerhetsstyrning, riskhantering och efterlevnad.
 2. Certifierad Information Security Manager (CISM):

  Utgiven av ISACA, fokuserar CISM på informationsriskhantering, styrning och incidentrespons, vilket gör det mycket relevant för Security Governance Architects.
 3. Certifierad i risk- och informationssystemkontroll (CRISC):

  CRISC erbjuds också av ISACA och är designad för yrkesverksamma som specialiserar sig på IT-riskhantering och -kontroll.
 4. Certifierad information Privacy Professional (CIPP):

  Tillhandahålls av International Association of Privacy Professionals (IAPP), certifierar CIPP din expertis inom integritetslagar, förordningar och dataskydd.
 5. Project Management Professional (PMP):

  Även om det inte är specifikt för säkerhet, kan PMP från Project Management Institute (PMI) vara värdefullt för Security Governance Architects, eftersom det betonar projektledningsfärdigheter som är avgörande för att planera och implementera säkerhetsinitiativ.
 6. Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Tillhandahålls av (ISC)², CCSP validerar din kunskap om molnsäkerhet, vilket är viktigt eftersom organisationer i allt större utsträckning använder molnteknik.

Tänk på att certifieringskraven och -förutsättningarna kan variera, så det är viktigt att granska de specifika detaljerna för varje certifieringsprogram innan du börjar med dem. Dessutom värderas praktisk erfarenhet av cybersäkerhet, styrning och riskhantering högt inom detta område. Många certifieringar kan kräva ett visst antal års relevant arbetslivserfarenhet innan du kan bli berättigad till provet.

När du får kunskap, erfarenhet och certifieringar kommer du att stärka dina kvalifikationer som säkerhetsstyrningsarkitekt, vilket gör dig till en önskvärd kandidat för denna utmanande och givande karriärväg.


Slutsats

Att bli en framgångsrik Security Governance Architect kräver en kombination av teknisk expertis, strategisk vision och relevanta certifieringar. Med den ständigt ökande betydelsen av cybersäkerhet i dagens digitala landskap, fortsätter efterfrågan på skickliga yrkesverksamma inom detta område att växa inom olika branscher.

Om du är en säkerhetsproffs som letar efter prisvärda och omfattande utbildningar som inte bara utrustar dig med värdefulla certifieringar utan också håller dig à jour med de senaste säkerhetsrutinerna, är Unlimited Security Training din idealiska lösning. Detta exklusiva paket ger dig tillgång till en samling av förstklassiga instruktörsledda kurser, allt till en bråkdel av priset för en enskild kurs. Med flexibiliteten att delta i flera kurser kommer du att vara fullt utrustad och kunnig för att med tillförsikt klara även de mest utmanande säkerhetscertifieringsproven.

När cybersäkerhet fortsätter att utvecklas är kontinuerligt lärande och att hålla sig uppdaterad om nya trender och tekniker avgörande för framgång inom detta område. Med rätt blandning av certifieringar, erfarenhet och passion för cybersäkerhet kan blivande säkerhetsstyrningsarkitekter bygga en givande och givande karriär och bidra till en säkrare digital framtid för organisationer över hela världen.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}