Hur man gör en karriär som risk- och efterlevnadskonsult: Vem är det till för, roller och ansvar, Dag i livet och mer

 • Risk & Compliance Consultant
 • IT Career
 • Certifications
 • Published by: André Hammer on okt 04, 2023

I det ständigt föränderliga landskapet i dagens affärsvärld har efterfrågan på risk- och efterlevnadskonsulter ökat till oöverträffade nivåer. Eftersom organisationer världen över brottas med en allt mer komplex väv av regler, etiska överväganden och globala ekonomiska osäkerheter, har behovet av expertvägledning i riskhantering och efterlevnad aldrig varit mer kritiskt.

En risk- och efterlevnadskonsult är en professionell som är specialiserad på att hjälpa organisationer att identifiera, bedöma och hantera risker samtidigt som den säkerställer efterlevnad av relevanta lagar, förordningar och etiska standarder. Dessa konsulter spelar en avgörande roll för att hjälpa företag i olika branscher att behålla sin integritet, anseende och juridiska ställning i ett snabbt föränderligt och komplext regelverk.

Den här artikeln utforskar den anmärkningsvärda ökningen av efterfrågan på yrkesverksamma inom detta område och ger värdefulla insikter om hur blivande individer kan skapa en framgångsrik karriär som risk- och efterlevnadskonsult.


Vem är lämplig för rollen som Risk & Compliance-konsult

En karriär som risk- och efterlevnadskonsult är lämplig för personer som besitter vissa egenskaper, färdigheter och intressen, och det kan vara tilltalande för ett brett spektrum av yrkesverksamma inom olika branscher. Här är de typer av individer som kan hitta denna karriärväg väl lämpad för deras styrkor och ambitioner:

 • Jurist- och efterlevnadsproffs:

  Advokater och juridiska experter med kunskap om regelverk och efterlevnadskrav kan övergå till roller som Risk and Compliance Consultants. Deras förståelse för juridiska principer och regler är mycket värdefull inom detta område.
 • Revisorer och internkontrollspecialister:

  Proffs med en bakgrund inom revision, internkontroll eller redovisning är ofta utmärkta konsulter för risk och efterlevnad. Deras erfarenhet av att utvärdera processer och finansiella kontroller är direkt överförbar till denna roll.
 • Utexaminerade företag och ledning:

  Individer med examina inom affärs-, management-, finans- eller relaterade områden kan komma in på risk- och efterlevnadsområdet, särskilt om de har en förmåga att analysera komplexa data och en god förståelse för affärsverksamheten.
 • Branschspecialister:

  Ämnesexperter inom specifika branscher, såsom sjukvård, finans eller teknik, kan bli risk- och efterlevnadskonsulter inom sina respektive sektorer. Deras djupa branschkunskap kan vara en värdefull tillgång för att hantera sektorspecifika risker och regleringar.
 • Regulatoriska experter:

  Proffs som har arbetat inom tillsynsmyndigheter eller har erfarenhet av att utarbeta regler kan välja att bli konsulter för att utnyttja sin expertis för att hjälpa organisationer att följa dessa regler.
 • Etik- och bolagsstyrningsentusiaster:

  De som brinner för etiskt affärsuppförande, företagsstyrning och socialt ansvar kan finna tillfredsställelse i att hjälpa organisationer att etablera och upprätthålla höga etiska standarder.
 • Datasekretess- och cybersäkerhetsexperter:

  Med den ökande betydelsen av datasekretess och cybersäkerhet kan personer med expertis inom dessa områden skapa sig en nisch som konsulter som hjälper organisationer att skydda känslig information.
 • Specialister på förändringsledning:

  Proffs som är skickliga på förändringsledning och processförbättringar kan hjälpa organisationer att implementera efterlevnadsrelaterade förändringar smidigt och effektivt.
 • Analytiska tänkare:

  Individer som utmärker sig i dataanalys, riskbedömning och problemlösning kan trivas i denna roll, eftersom det ofta kräver att man analyserar komplexa data för att identifiera och minska risker.

Ytterst är en karriär som risk- och efterlevnadskonsult för individer som är dedikerade till att hjälpa organisationer att navigera i regulatoriska utmaningar, upprätthålla etiska standarder och hantera risker effektivt. Det är ett dynamiskt och intellektuellt stimulerande område som erbjuder möjligheter till professionell tillväxt och en positiv inverkan på företag och samhället som helhet.


Roller och ansvar för en risk- och efterlevnadskonsult

Rollerna och ansvaret för en risk- och efterlevnadskonsult kan variera beroende på organisation, bransch och specifik arbetsbeskrivning. Men här är de vanliga rollerna och ansvarsområden som är förknippade med detta yrke:

Riskbedömning och hantering

 • Identifiera och bedöma potentiella risker och sårbarheter inom organisationens verksamhet, processer och strategier.
 • Utveckla ramar och metoder för riskbedömning.
 • Skapa riskreducerande strategier och handlingsplaner för att minimera potentiella negativa resultat.

Regelefterlevnad

 • Håll dig uppdaterad om relevanta lagar, förordningar och branschstandarder som hänför sig till organisationens verksamhet.
 • Se till att organisationen följer alla tillämpliga juridiska och regulatoriska krav.
 • Assistera vid utveckling och implementering av efterlevnadspolicyer och procedurer.

Etiska standarder och bolagsstyrning

 • Främja och genomdriva etiskt beteende och corapporera förvaltningspraxis inom organisationen.
 • Ge råd om bästa praxis för att upprätthålla höga etiska standarder och företagsansvar.
 • Undersök och ta itu med etiska överträdelser eller tjänstefel när de inträffar.

Datasekretess och säkerhet

 • Bedöma dataintegritetsrisker och utveckla strategier för att skydda känslig information.
 • Säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser, såsom GDPR och HIPAA.
 • Utveckla och implementera cybersäkerhetsåtgärder för att skydda mot dataintrång och cyberattacker.

Internrevision och övervakning

 • Genomför interna revisioner för att utvärdera efterlevnad av policyer och förordningar.
 • Övervaka och utvärdera effektiviteten av riskhanterings- och efterlevnadsprogram.
 • Rekommendera förbättringar och korrigerande åtgärder baserat på granskningsresultat.

Finansiell efterlevnad

 • Se till att finansiella transaktioner och rapportering följer redovisningsstandarder och föreskrifter.
 • Bidra till att förebygga ekonomiskt bedrägeri, penningtvätt och andra ekonomiska brott.Ge vägledning
 • om finansiell riskbedömning och begränsning.

Strategisk planering

 • Samarbeta med högsta ledningen för att integrera riskhantering och efterlevnad i strategiska planering och beslutsprocesser.
 • Utvärdera de potentiella riskerna i samband med affärsexpansion, sammanslagningar, förvärv och andra strategiska initiativ.

Krishantering

 • Utveckla krishanteringsplaner för att hantera oväntade händelser, såsom naturkatastrofer, cyberattacker eller rykteskriser.
 • Hjälpa till att hantera och mildra effekterna av kriser på organisationen.

Forskning och analys

 • Håll dig informerad om branschtrender, nya risker och regulatoriska förändringar som kan påverka organisationen.
 • Genomför djupgående forskning och analys för att bedöma den potentiella effekten av nya regler och branschutvecklingar.

Framgångsrika risk- och efterlevnadskonsulter är ofta mångsidiga yrkesverksamma som kan anpassa sig till olika branscher och regulatoriska miljöer. De har starka analytiska färdigheter, uppmärksamhet på detaljer, utmärkt kommunikationsförmåga och en djup förståelse för de juridiska och etiska aspekterna av deras område.


Certifieringar för att bli en risk- och efterlevnadskonsult

Certifieringar kan spela en avgörande roll för att avancera din karriär som risk- och efterlevnadskonsult, eftersom de validerar din expertis och kunskap inom området. Här är några certifieringar som kan förbättra dina kvalifikationer:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Om du är specialiserad på cybersäkerhet och datasekretess är CISSP, som erbjuds av (ISC)², högt ansedd. Det visar din expertis i att designa, implementera och hantera säkerhetsprogram.
 • Certified Information Privacy Professional (CIPP):

  CIPP-certifieringen, som erbjuds av International Association of Privacy Professionals (IAPP), är idealisk för proffs som fokuserar på datasekretess och GDPR-efterlevnad.
 • Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM):

  Denna certifiering tillhandahålls av American Bankers Association (ABA), och är idealisk för yrkesverksamma som arbetar i finansiella institutioner. Den täcker olika efterlevnadsbestämmelser och hjälper individer att få en djup förståelse för efterlevnadshantering.
 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP):

  CCEP-certifieringen, som erbjuds av Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), är utformad för efterlevnadsproffs som arbetar inom olika branscher. Den fokuserar på att bygga upp expertis inom efterlevnad, etik och riskhantering.

Innan du genomför någon certifiering bör du noga överväga dina karriärmål, branschen du planerar att arbeta i och de specifika riskområden och efterlevnad som intresserar dig mest. Dessutom kan vissa certifieringar ha förutsättningar, såsom arbetslivserfarenhet eller utbildningskrav, så se till att du uppfyller dessa innan du ansöker. Att erhålla relevanta certifieringar kan inte bara förbättra dina kunskaper och färdigheter utan också göra dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden som Risk and Compliance Consultant.


Dag i livet av risk och efterlevnadskonsult

En dag i livet för en risk- och efterlevnadskonsult följer vanligtvis ett strukturerat schema, ofta från 09:00 till 17:00, även om variationer kan förekomma baserat på individuella arbetsinställningar, specifika projekt och kundbehov. Här är en allmän översikt över hur en vanlig dag kan se ut:

9.00–9.30:

 • Incheckning på morgonen Börja dagen med att granska e-postmeddelanden, meddelanden och aviseringar för att hålla dig uppdaterad om brådskande ärenden eller kundförfrågningar.
 • Prioritera uppgifter och skapa en att göra-lista för dagen.
 • Gå igenom dagens agenda och schemalagda möten.

9.30–11.00:

 • Riskbedömning och analys Dyk in i ett riskbedömningsprojekt eller -analys, som kan innebära att utvärdera en organisations processer, data eller efterlevnadsramverk.
 • Samarbeta med kollegor eller gruppmedlemmar för att samla information och diskutera resultat.
 • Börja utveckla riskreducerande strategier eller förbättringsplaner för efterlevnad baserat på bedömningsresultat.

11:11–12:30:

 • Kundmöten Genomför kundmöten eller konferens calls för att diskutera pågående projekt, efterlevnadsfrågor eller riskhanteringsstrategier.
 • Presentera resultat, rekommendationer och framstegsrapporter för kunder.
 • Ta itu med kundernas frågor och bekymmer och ge vägledning vid behov.

12.30–13.30:

 • Lunchrast Ta en lunchrast för att vila och ladda. Vissa konsulter kan nätverka med kollegor eller delta i branschrelaterade evenemang under denna tid.

13.30–15.00:

 • Dokumentation och rapportering Avsätt tid för att dokumentera projektframsteg, bedömningar av efterlevnad och riskanalys i detaljerade rapporter.
 • Se till att alla resultat och rekommendationer registreras korrekt.
 • Förbered efterlevnadsrapporter för tillsynsmyndigheter vid behov.

15.00–16.00:

 • Utbildning och utbildning Genomför utbildningssessioner eller workshops för kundanställda eller intern personal för att utbilda dem om efterlevnadsstandarder, etiska rutiner och riskhantering.
 • Granska efterlevnadspolicyer och rutiner med anställda för att säkerställa förståelse och efterlevnad.

16.00–17.00:

 • Administrativa uppgifter och avslutning Använd sen eftermiddag för att hantera administrativa uppgifter, som att svara på e-postmeddelanden, slutföra rapporter och uppdatera projektdokumentation.
 • Granska framsteg mot dagliga mål och gör justeringar vid behov. Förbered dig för nästa dag kl
  organisera uppgifter och prioritera.

17:00: Slut på dagen

 • Avsluta arbetsdagen med att avsluta eventuella utestående uppgifter och se till att alla kundbehov har tillgodoses.
 • Logga arbetade timmar och registrera all fakturerbar tid.
 • Logga av och förbered dig för nästa dag, se över schemat och målen.

Det är viktigt att notera att en risk- och efterlevnadskonsults dagliga aktiviteter kan variera kraftigt beroende på specifika projekt, kunder och branschfokus. Även om det här schemat ger en allmän ram, måste konsulter ofta anpassa sig till oväntade utmaningar, nödsituationer hos kunder eller regulatoriska förändringar som kan uppstå under dagen. Flexibilitet och förmåga att hantera olika uppgifter och ansvar är nyckelegenskaper för framgång i detta yrke.


Slutsats

I en värld där regulatorisk komplexitet och etiska överväganden fortsätter att utvecklas, har efterfrågan på risk- och efterlevnadskonsulter nått oöverträffade höjder. Dessa yrkesmän, beväpnade med expertis inom riskhantering och efterlevnad, spelar en avgörande roll för att vägleda organisationer genom en labyrint av utmaningar och se till att de står på solid mark.

Oavsett om du är en juridisk expert, revisor, företagsutbildad, branschspecialist eller cybersäkerhetsentusiast, är en karriär inom Risk and Compliance Consulting öppen för dem som brinner för att upprätthålla etiska standarder, hantera risker effektivt och ha en positiv inverkan på företag. inom olika sektorer. Med rätt certifieringar och kvalifikationer kan du lyfta din karriär och bli en pålitlig rådgivare till organisationer som vill navigera i den intrikata världen av regleringar, etik och riskhantering.

När du kliver in i detta dynamiska och intellektuellt stimulerande område hittar du möjligheter till tillväxt, personlig utveckling och chansen att forma en framtid där företag frodas i en miljö av integritet och efterlevnad.

Om du letar efter säkerhetskurser som hjälper dig att bli certifierad och som är vansinnigt prisvärda, behöver du inte leta längre än obegränsad säkerhetsutbildning. Du kan delta i ett brett utbud av premium liveinstruktörsledda träningssessioner till en bråkdel av kostnaden för bara en. Förbered dig för och lyckas erövra de mest utmanande säkerhetscertifieringsproven utan ansträngning.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}