Hvordan bli en databeskyttelsesansvarlig (DPO): Karriereutsikter, roller og ansvar, muligheter, sertifiseringer og mer

 • DPO
 • Prospects
 • Career Preparations
 • Published by: André Hammer on sep 21, 2023

I dagens digitalt drevne verden har viktigheten av å beskytte personopplysninger og sikre personvern aldri vært mer kritisk. Mens enkeltpersoner og organisasjoner navigerer i det intrikate landskapet av lover og forskrifter for databeskyttelse, har rollen som personvernansvarlig eller databeskyttelsesansvarlig (DPO) dukket opp som en sentral rolle.

Etterspørselen etter databeskyttelsesansvarlige (DPO-er) har vært vitne til en enestående økning på grunn av den økende kompleksiteten i regelverket for personvern, økende datamengder, økte forbrukerbekymringer angående personlig informasjon og det økende behovet for organisasjoner for å redusere datarelaterte risikoer. Ettersom virksomheter anerkjenner den kritiske betydningen av databeskyttelse og overholdelse, har DPO-er blitt uunnværlige for personvern, noe som gjør dem svært ettertraktede fagfolk på tvers av ulike bransjer.

I denne artikkelen vil vi utforske det dynamiske feltet personvern og databeskyttelse, og gi innsikt i hvordan du kan skape en givende karriere som personvernansvarlig eller DPO. Vi vil fordype oss i ansvar, muligheter og kvalifikasjoner som er nødvendige for å lykkes i denne rollen, samt gi veiledning om hvordan du kan ta fatt på denne spennende reisen innen personvern og datasikkerhet.


Roller og ansvar som databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Rollen og ansvaret til en databeskyttelsesansvarlig (DPO) er mangefasettert og sentral for en organisasjons overholdelse av databeskyttelseslover og ivaretakelse av enkeltpersoners personvern. Her er en oversikt over nøkkelrollene og -ansvaret til en DPO:

Overvåking av dataoverholdelse

 • Sørg for at organisasjonen overholder relevante databeskyttelseslover og -forskrifter, slik som GDPR, CCPA eller HIPAA.
 • Overvåk endringer i databeskyttelseslover og oppdater interne retningslinjer og praksis deretter.

Utvikling og implementering av politikk

 • Utvikle og implementere retningslinjer, prosedyrer og retningslinjer for databeskyttelse i hele organisasjonen.
 • Sørg for at datahåndteringspraksis stemmer overens med juridiske krav og beste praksis i bransjen.

Personvernkonsekvensvurderinger (PIA)

 • Gjennomføre og føre tilsyn med PIAer for å evaluere virkningen av databehandlingsaktiviteter på enkeltpersoners personvern.
 • Identifisere og redusere potensielle risikoer for personvernet i databehandlingsoperasjoner.

Opplæring og bevisstgjøring av ansatte

 • Gi databeskyttelsestrening til ansatte og øke bevisstheten om personvernpraksis.
 • Fremme en kultur for personvern i organisasjonen.

Håndtering av databrudd

 • Utvikle og administrer en responsplan for datainnbrudd.
 • Koordinere og lede innsatsen for å svare på og redusere datainnbrudd, inkludert å varsle berørte parter og regulatoriske myndigheter, hvis nødvendig.

Samhandling med regulatoriske myndigheter

 • Være det primære kontaktpunktet for regulatoriske myndigheter angående databeskyttelsessaker.
 • Sikre at organisasjonen samarbeider med undersøkelser, revisjoner og forespørsler om informasjon.

Overvåking og revisjon

 • Kontinuerlig overvåke organisasjonens databeskyttelsesaktiviteter, inkludert databehandlingsaktiviteter, sikkerhetstiltak og overholdelse.
 • Gjennomføre interne revisjoner for å vurdere og forbedre databeskyttelsespraksis.

Rådgivende rolle

 • Gi ekspertråd til organisasjonens ledelse, ansatte og tredjeparter om databeskyttelsesspørsmål.
  Sikre at databeskyttelse vurderes i alle relevante prosjekter og initiativer.

Leverandør- og tredjepartsledelse

 • Vurder og overvåk databeskyttelsespraksisen til tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører.
 • Sørg for at kontrakter og avtaler med tredjeparter inneholder passende databeskyttelsesbestemmelser.

Dokumentasjon og journalføring

 • Opprettholde registreringer av databehandlingsaktiviteter, personvernregler og samtykkeskjemaer.
 • Sørg for at registrene er oppdaterte og lett tilgjengelige for overholdelse av forskrifter.

Privacy by Design

 •  Fremme integrering av personvernhensyn i utviklingen av nye produkter, tjenester og systemer fra begynnelsen.

Risikovurdering og redusering

 •  Identifiser og vurder databeskyttelsesrisikoer i organisasjonen og utvikle strategier for å redusere dem.

Databeskyttelsesansvarligs rolle er avgjørende for å sikre at en organisasjons datahåndteringspraksis er etisk, lovlig og beskytter enkeltpersoners personvernrettigheter. De spiller en viktig rolle i å opprettholde tilliten til kunder, ansatte og regulatoriske myndigheter samtidig som de minimerer organisasjonens eksponering for juridiske og økonomiske risikoer knyttet til datainnbrudd og manglende overholdelse.


Muligheter innenfor ulike bransjer

Databeskyttelsesansvarlige (DPOer) spiller en viktig rolle i å sikre overholdelse av databeskyttelseslover og ivareta enkeltpersoners personvern, noe som gjør deres ekspertise verdifull på tvers av ulike bransjer. Her er noen muligheter og hensyn for DPO-roller i forskjellige sektorer:

 • Finansielle tjenester:

  Banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak håndterer enorme mengder sensitive finansielle data. Databeskyttelsesansvarlige i denne sektoren fokuserer på overholdelse av regelverk (f.eks. GDPR, CCPA), cybersecurity, og sikre kundedatabeskyttelse.
 • Helse og biovitenskap:

  Helsepersonell, farmasøytiske selskaper og medisinske forskningsorganisasjoner administrerer svært sensitive pasient- og forskningsdata. Databeskyttelsesansvarlige på dette feltet navigerer i komplekse helseforskrifter som HIPAA (USA) og GDPR (Europa) for å beskytte pasientens personvern og datasikkerhet.
 • Teknologi og IT-tjenester:

  Teknologiselskaper, programvareutviklere og IT-tjenesteleverandører er avhengige av DPOer for å sikre at produktene og tjenestene deres overholder databeskyttelseslover. De overvåker også dataoverføringer og internasjonal dataflytoverholdelse.
 • Detaljhandel og e-handel:

  Forhandlere samler inn enorme mengder kundedata for markedsførings- og transaksjonsformål. DPOer her fokuserer på samtykkebehandling, datasikkerhet og å sikre åpenhet i datapraksis.
 • Offentlig og offentlig sektor:

  Offentlige etater håndterer sensitive innbyggerdata, noe som gjør databeskyttelsesansvarlige kritiske for å sikre at myndighetene overholder databeskyttelseslover. De støtter også åpenhet og ansvarlighet i offentlig sektors datapraksis.
 • Produksjon og industri:

  Produksjonsbedrifter kan samle ansatte og leverandørdata. DPO-er sikrer databeskyttelse og administrerer dataflyter, spesielt i globale forsyningskjeder.
 • Telekommunikasjon:

  Telekomselskaper administrerer enorme kundedata, inkludert samtaleregister og internettbruk. Databeskyttelsesansvarlige sikrer overholdelse av databeskyttelsesforskrifter og sikker dataoverføring.
 • Media og underholdning:

  Medieselskaper samler inn publikumsdata for personlig tilpasning av innhold og annonsering. DPO-er hjelper deg med å navigere i personvernlovgivningen samtidig som de muliggjør datadrevne innholdsstrategier.
 • Nonprofit- og NGO-sektoren:

  Organisasjoner i den ideelle sektoren håndterer donor- og mottakerdata. DPOer i denne sektoren fokuserer på å opprettholde tillit og åpenhet i datapraksis.
 • Konsulent- og samsvarstjenester:

  DPOer kan jobbe i konsulentfirmaer som spesialiserer seg på databeskyttelse, og hjelper ulike bransjer med å oppnå samsvar, gjennomføre revisjoner og implementere beste praksis.
 • Flyselskaper og reiseliv:

  Flyselskaper og reiseselskaper håndterer kundedata for bestillinger og reiserelaterte tjenester. DPOer bistår med å overholde personvernlover og beskytte reisendes data.

DPOer i disse bransjene må tilpasse seg det spesifikke regulatoriske landskapet, risikoene og datahåndteringsutfordringene som er unike for deres sektor. Rollens kjerneansvar forblir konsekvente, men nyansene ved implementering kan variere basert på bransjespesifikke hensyn. Ettersom databeskyttelse fortsetter å være en global bekymring, vil DPOer fortsatt være etterspurt på tvers av ulike sektorer.


Sertifiseringer for å bli databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Sertifiseringer kan forbedre dine kvalifikasjoner og troverdighet som databeskyttelsesansvarlig (DPO) ved å demonstrere din ekspertise innen databeskyttelse og personvern. Her er noen bemerkelsesverdige sertifiseringer som kan hjelpe deg å bli en mer konkurransedyktig kandidat for DPO-roller:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Mens CISSP først og fremst er en cybersikkerhetssertifisering, inkluderer den et domene relatert til sikkerhet og risikostyring, som er relevant for databeskyttelse og personvern.
 • Certified Information Security Manager (CISM):

  CISM-sertifisering fokuserer på informasjonsrisikostyring og -styring, som er essensielle komponenter i databeskyttelse og personvern.
 • Certified Information Systems Auditor (CISA) - tilbys av ISACA:

  CISA-sertifisering er rettet mot fagfolk som reviderer, kontrollerer og sikrer informasjonssystemer. Det kan være fordelaktig for DPOer som er involvert i samsvarsrevisjoner.
 • Certified EU General Data Protection Regulation (GDPR) Practitioner:

  Dette sertifiseringsprogrammet gir omfattende opplæring i GDPR-overholdelse, noe som gjør det egnet for de som jobber i det europeiske databeskyttelseslandskapet.

Utfordringer som databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Å bli en databeskyttelsesansvarlig (DPO) er et givende karrierevalg, men det kommer med en god del av utfordringer. Her er noen vanlige utfordringer DPOer står overfor:

 • Kompleks regulatorisk landskap:

  Databeskyttelseslover og -forskrifter er i kontinuerlig utvikling og kan variere betydelig fra en jurisdiksjon til en annen. Å holde seg oppdatert med disse endringene og sikre organisasjonens etterlevelse kan være en kontinuerlig utfordring.
 • Balanse etterlevelse og innovasjon:

  Å finne en balanse mellom å sikre streng overholdelse av databeskyttelseslover og muliggjøre innovasjon og forretningsvekst kan være utfordrende. DPOer finner seg ofte i å formidle mellom lovkrav og organisasjonens operasjonelle behov.
 • Datasikkerhet og bruddforebygging:

  Å forhindre datainnbrudd og opprettholde robuste datasikkerhetstiltak er viktig, men de krever konstant årvåkenhet. Databeskyttelsesansvarlige må jobbe tett med IT- og cybersikkerhetsteam for å identifisere sårbarheter og reagere raskt på trusler.
 • Datasubjekts rettigheter:

  Administrering av forespørsler fra registrerte, inkludert tilgang, retting, sletting og dataportabilitet, kan være ressurskrevende oglogistisk utfordrende, spesielt i organisasjoner med store datasett.
 • Kulturendring:

  Å innføre en kultur for databeskyttelse og personvern i en organisasjon kan være en oppoverbakke kamp. Databeskyttelsesansvarlige må utdanne ansatte på alle nivåer, øke bevisstheten og oppmuntre til engasjement for personvern.
 • Leverandør- og tredjepartsoverholdelse:

  Det er avgjørende å sikre at tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører overholder databeskyttelsesforskriftene. Databeskyttelsesansvarlige må administrere leverandørforhold, vurdere deres datapraksis og sikre at kontrakter inkluderer passende databeskyttelsesbestemmelser.
 • Dataoverføringer:

  Å administrere internasjonale dataoverføringer mens du overholder regulatoriske krav som EUs standard kontraktuelle klausuler eller bindende bedriftsregler kan være komplisert og krever nøye tilsyn.
 • Nye personvernrisikoer:

  Å ligge i forkant av nye personvernrisikoer, som de som utgjøres av nye teknologier som kunstig intelligens og IoT-enheter, er en konstant utfordring. Databeskyttelsesansvarlige må vurdere disse risikoene og utvikle strategier for å håndtere dem proaktivt.

Til tross for disse utfordringene spiller DPOer en sentral rolle i å ivareta enkeltpersoners personvern og hjelpe organisasjoner med å bygge tillit hos sine kunder og partnere. Å tilpasse seg det utviklende databeskyttelseslandskapet og omfavne disse utfordringene er avgjørende for å lykkes i denne kritiske rollen.


Lukke linjer

Rollen som databeskyttelsesansvarlig (DPO) har blitt uunnværlig, drevet av økningen i bekymringer om personvern, utviklende regelverk og det økende behovet for organisasjoner for å redusere datarelaterte risikoer. Denne artikkelen har utforsket de ulike aspektene ved å gjøre en karriere som DPO, inkludert roller og ansvar, muligheter på tvers av ulike bransjer, relevante sertifiseringer og rollens iboende utfordringer.

Som forvaltere av personvern, påtar DPOer ansvaret for å sikre overholdelse av komplekse regelverk, finne en balanse mellom overholdelse og innovasjon, beskytte data mot brudd og fremme en kultur for personvern i organisasjoner. Til tross for den mangefasetterte rollen deres og utfordringene de står overfor, forblir DPO-er integrert i den etiske og lovlige håndteringen av data, fremmer åpenhet og bygger tillit hos interessenter. Å omfavne disse utfordringene er ikke bare avgjørende for suksessen til DPOer, men også for det bredere oppdraget med å beskytte individers personvern i den digitale tidsalderen.

Hvis du ser etter kurs som gir deg sertifisering og som også er vanvittig rimelige, er Readynez Unlimited Security Training for deg. Denne pakken lar deg ha full frihet til å melde deg på et hvilket som helst kurs som er inkludert i lisensen din, uten noen begrensninger på antall kurs du ønsker å ta i løpet av abonnementsperioden. Delegater som melder seg på Unlimited-opplæringen får tilgang til et dedikert støtteteam som er tilgjengelig for å svare på alle spørsmål og gi assistanse gjennom hele læringsprosessen.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}