Grunnleggende om CISSP Domain1: Sikkerhet og risikostyring

 • CISSP Security and Risk Management
 • Published by: André Hammer on feb 05, 2024
Sikkerhet og risikovurdering er en av hjørnesteinene i systemsikkerhet. Faktisk er verdensomspennende sluttbrukerutgifter til sikkerhet og risikostyring anslått til å utgjøre 215 milliarder dollar i 2024, en økning på 14,3 % fra 2023. Dette understreker både den nåværende og økende betydningen av feltet.
Selv om det finnes ulike kurs og sertifikater som støtter utviklingen av risiko- og sikkerhetsstyringsferdigheter, er (ISC)² Certified Information Systems Security Professional CISSP en av de velprøvde hjørnesteinene i bransjen.
I dette innlegget vil vi utforske den kritiske betydningen av sikkerhet og risikostyring, fordype oss i kjernekonseptene innen CISSP Domain 1, og undersøke de grunnleggende prinsippene, praksisene og etiske hensyn som ligger til grunn for dette domenet. Ved slutten av denne artikkelen vil du ha et solid grep om å navigere i det komplekse terrenget for sikkerhet og risikostyring innenfor CISSP-rammeverket, og utruste deg til å utmerke deg innen informasjonssikkerhet. La oss begynne vår reise for å forstå de essensielle komponentene i CISSP Domain 1 og midlene for å beskytte organisasjoner i en sammenkoblet verden.

Betydningen av sikkerhet og risikostyring

Riktig sikkerhet og risikostyring er avgjørende for å ivareta en organisasjons ressurser, sikre tilgjengeligheten av systemer og opprettholde konfidensialiteten og integriteten til data. I denne digitale tidsalderen, hvor trusler kan påvirke virksomhetens drift og suksess betydelig, er et robust sikkerhetsprogram underbygget av risikostyring avgjørende. Videre støtter sikkerhet og risikostyring organisasjonens mål og gir et rammeverk for implementering og styring av effektive sikkerhetsstrategier.

Definisjon av CISSP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) er en globalt anerkjent kvalifikasjon som støtter en informasjonssikkerhetseksperts dyptgående forståelse og ferdigheter på feltet. Denne sertifiseringen, styrt av International Information System Security Certification Consortium (ISC)², fungerer som en målestokk for fortreffelighet og en streng indikator på en profesjonells evner på tvers av et bredt spekter av sikkerhetspraksis og prinsipper.
CISSP består av åtte kjernedomener, med domene 1 som fokuserer på sikkerhet og risikostyring.

Kjernekonsepter for CISSP-domene 1

Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (CIA)
I hjertet av det første domenet til CISSP-eksamenen er CIA-triaden – tre pilarer som danner grunnlaget for ethvert effektivt informasjonssikkerhetsprogram.
CIA-triaden er et grunnleggende konsept innen informasjonssikkerhet som skisserer hovedmålene for å beskytte informasjon og informasjonssystemer. Den fungerer som hjørnesteinen for å utvikle og implementere effektive sikkerhetspolicyer og prosedyrer.
 1. Konfidensialitet: Dette fokuserer på å sikre at informasjon kun er tilgjengelig for de som er autorisert til å ha tilgang. Den har som mål å beskytte personlige eller bedriftsdata mot uautorisert tilgang, avsløring eller tyveri. Kryptering, tilgangskontroller og autentiseringsmekanismer brukes ofte for å opprettholde konfidensialitet.
 2. Integritet: Integritet innebærer å opprettholde nøyaktigheten og påliteligheten til data gjennom hele livssyklusen. Dette betyr å sikre at informasjon ikke endres på en uautorisert måte, enten det er på grunn av ondsinnede aktiviteter som hacking eller ved tilfeldige endringer. Teknikker for å sikre integritet inkluderer kontrollsummer, hashes og digitale signaturer, som bekrefter at data ikke har blitt tuklet med.
 3. Tilgjengelighet: Tilgjengelighet sikrer at informasjon og ressurser er tilgjengelig for autoriserte brukere ved behov. Dette innebærer beskyttelse mot forstyrrelser av tjenester, enten det er fra tekniske feil, naturkatastrofer eller cyberangrep som DDoS (Distributed Denial of Service). Tiltak for å sikre tilgjengelighet inkluderer redundante systemer, sikkerhetskopier og katastrofegjenopprettingsplaner.
CIA-triaden hjelper organisasjoner med å balansere ressursene og kontrollene for å beskytte informasjonsressurser effektivt mot ulike trusler, og sikre at deres informasjonssikkerhetsstrategi er omfattende og i tråd med forretningsmålene.

Risikostyring i CISSP-domene 1

Risikovurderingsprosess
Risikovurdering er en systematisk prosess som er avgjørende for å forstå potensielle risikoer for en organisasjons informasjonssikkerhet. Dette innebærer identifisering og evaluering av risikoer basert på faktorer som sannsynlighet og potensiell påvirkning, etterfulgt av valg av passende risikoreduserende eller akseptstrategier. Prosessen er en kritisk komponent i en organisasjons risikostyringsstrategi og følger disse nøkkeltrinnene:
 1. Eiendelsidentifikasjon: Det første trinnet innebærer å identifisere og kategorisere eiendelene som trenger beskyttelse, inkludert informasjonsressurser, systemer, maskinvare, programvare og andre verdifulle organisasjonsressurser.
 2. Trusselidentifikasjon: Dette trinnet innebærer å identifisere potensielle trusler som kan utnytte sårbarheter i eiendelene. Trusler kan være naturlige, tilfeldige ellerbevisst, for eksempel naturkatastrofer, menneskelige feil eller cyberangrep.
 3. Sårbarhetsidentifikasjon: Vurderer svakhetene i systemer, retningslinjer og prosedyrer som kan utnyttes av trusler. Sårbarheter kan identifiseres på ulike måter, inkludert sårbarhetsskanning og penetrasjonstesting.
 4. Effektanalyse: Evaluering av den potensielle effekten av trusler som utnytter sårbarheter på organisasjonen. Dette innebærer å forstå konsekvensene av datainnbrudd, systemfeil eller andre sikkerhetshendelser i form av økonomisk tap, skade på omdømme og juridiske implikasjoner.
 5. Sannsynlighetsvurdering: Bestemme sannsynligheten for at en trussel utnytter en sårbarhet. Dette kan være basert på historiske data, bransjetrender eller ekspertvurderinger.
 6. Risikoevaluering: Kombinere konsekvens- og sannsynlighetsvurderinger for å evaluere den samlede risikoen. Dette trinnet innebærer å prioritere de identifiserte risikoene basert på deres alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at de inntreffer.
 7. Risikoreduksjon: Utvikle og implementere strategier for å håndtere og redusere de høyest prioriterte risikoene. Dette kan innebære å bruke sikkerhetskontroller, overføre risiko (f.eks. gjennom forsikring), akseptere visse risikoer eller unngå risiko ved å endre forretningspraksis.
 8. Overvåking og gjennomgang: Kontinuerlig overvåking av risikomiljøet for endringer og gjennomgang av effektiviteten til risikostyringsstrategier. Dette sikrer at risikovurderingsprosessen forblir dynamisk og lydhør overfor nye trusler og sårbarheter.
Risikovurderingsprosessen er iterativ og bør jevnlig gjennomgås og oppdateres for å gjenspeile endringer i organisasjonens miljø, eiendeler, trusler og sårbarheter. En grundig risikoanalyse og forståelse av akseptabel risiko er avgjørende for å opprettholde kontinuitet og oppnå forretningsmål.
Risikoresponsteknikker
Når risikoene er vurdert, må organisasjonen bestemme seg for den beste handlingen: unngå, redusere, overføre eller akseptere risikoen. Hver av disse responsteknikkene kommer med sitt eget sett med hensyn, inkludert dollarverdien knyttet til potensielle tap og ressursene som er tilgjengelige for å håndtere risikoen. De primære risikoresponsteknikkene inkluderer:
 1. Risikoredusering (eller reduksjon): Dette innebærer å implementere tiltak for å redusere sannsynligheten og/eller virkningen av en risiko. Det kan innebære å forbedre sikkerhetskontrollene, forbedre retningslinjer og prosedyrer eller ta i bruk ny teknologi for å gjøre et angrep mindre sannsynlig eller mindre skadelig.
 2. Risikoaksept: I noen tilfeller kan kostnadene ved å redusere en risiko oppveie den potensielle effekten. Når en organisasjon bestemmer seg for at den er villig til å bære risikoen, aksepterer den den. Denne beslutningen tas vanligvis når risikoen er lav og innenfor organisasjonens risikotoleranse.
 3. Risikounngåelse: Dette innebærer å endre planer eller strategier for å eliminere en risiko eller for å unngå dens innvirkning. Det kan innebære å avslutte et bestemt produkt, ikke lagre sensitive data eller unngå visse markeder.
 4. Risikooverføring: Med risikooverføring flytter organisasjonen risikoen til en tredjepart. Dette oppnås vanligvis gjennom forsikringer, outsourcing av visse operasjoner eller tjenester, eller gjennom kontraktsmessige avtaler der en annen part påtar seg risikoen.
Hver av disse risikoresponsteknikkene er valgt basert på en grundig analyse av risikoen, dens potensielle påvirkning og organisasjonens risikovilje. Den valgte strategien bør samsvare med organisasjonens overordnede sikkerhets- og forretningsmål.

Sikkerhetsstyringsprinsipper

Tilpasning av sikkerhetsfunksjon til strategi, mål og operasjoner
Innretting av sikkerhetsfunksjoner med organisasjonens strategi, mål og operasjoner er et sentralt styringsprinsipp. Dette sikrer at sikkerhetstiltakene støtter bredere forretningsmål, er basert på pålitelig risikoanalyse, og at de gir nødvendig støtte for organisasjonens langsiktige suksess.
Organisatoriske prosesser og sikkerhetsroller
Effektiv sikkerhetsstyring krever også klarhet i organisasjonsprosesser og sikkerhetsroller. Dette inkluderer forståelse av ansvar og myndighet til parter som er involvert i styring av sikkerhet i selskapet. Godt styresett tilsier at sikkerhetsmål må være klart definert og kommunisert gjennom hele forsyningskjeden for å sikre sammenhengende beskyttelsestiltak og forretningskontinuitet.
Beste praksis for sikkerhetsstyring
For å støtte CIA-triaden implementerer organisasjoner en rekke beste praksiser for sikkerhetsadministrasjon. Dette innkapsler utviklingen av et omfattende sikkerhetsprogram som kontinuerlig forbedres og er i tråd med organisasjonens utviklende behov. Det innebærer å identifisere og implementere de nødvendige sikkerhetstiltakene og kontrollene, samt å fremme en kultur for sikkerhetsbevissthet blant ansatte.

Overholdelse og juridiske hensyn: Forstå juridiske og regulatoriske problemer som påvirker informasjonssikkerhet

Med spredning av enheter og økende digitaliseringn av liv har juridiske og regulatoriske rammer blitt mer komplekse. Fagfolk innen informasjonssikkerhet må forstå implikasjonene av disse lovene på deres sikkerhetsstrategier og sikre overholdelse for å minimere eksponeringen for juridiske risikoer og straffer.

Profesjonsetikk i CISSP-sikkerhet og risikostyring

CISSP Code of Ethics and Professional Standards
Fagfolk som innehar CISSP-legitimasjonen må opprettholde de høyeste etiske standardene som er avgrenset av CISSPs etiske retningslinjer. Disse standardene styrer deres profesjonelle oppførsel og beslutningstaking, og styrker integriteten og tilliten som er nødvendig for rollen.

Sikkerhetspolicy, standarder, prosedyrer og retningslinjer

Utvikle og implementere sikkerhetspolitikk
En hjørnestein i informasjonssikkerhet er utvikling og implementering av sikkerhetspolitikk. Disse retningslinjene beskriver ledelsens direktiv, artikulerer organisasjonens sikkerhetsstilling og gir et veikart for effektive sikkerhetstiltak.
Etablere sikkerhetsstandarder og retningslinjer
Utfylling av sikkerhetspolicyer, etablering av sikkerhetsstandarder og retningslinjer hjelper organisasjoner med å opprettholde konsistente sikkerhetspraksis. Ved å gi klare kriterier og metoder, fremmer disse standardene og retningslinjene en robust og responsiv sikkerhetsinfrastruktur.

CISSP opplæring og utdanning

Sentrale fokusområder for domene 1-opplæring
Forberedelse til CISSP Domain 1-delen av testen krever en grundig forståelse av kjernesikkerhets- og risikostyringsprinsipper. Opplæring dekker vanligvis en omfattende læreplan inkludert emner som spenner fra risikoanalyse til utvikling av sikkerhetspolicyer og standarder.
Forbereder til CISSP-eksamenen
CISSP-eksamenen er en krevende vurdering som krever solide forberedelser og dyp forståelse. Kandidater deltar ofte i intensive studieperioder, bruker en rekke læringsressurser og deltar muligens på formelle treningsøkter for å styrke sin ekspertise og eksamensberedskap.
Kontinuerlig faglig utvikling
Informasjonssikkerhetsfeltet er i stadig utvikling. Derfor må fagfolk forplikte seg til kontinuerlig læring og faglig utvikling for å holde seg oppdatert med de nyeste trendene, teknologiene og beste praksis innen sikkerhet og risikostyring.

Over til deg

Sikkerhet og risikostyring er et viktig grunnlag for enhver informasjonssikkerhetsekspert. Prinsippene som dekkes i denne artikkelen, som CIA-triaden, risikovurdering, sikkerhetsstyring og overholdelse, er avgjørende for å beskytte organisasjoner i dagens sammenkoblede verden. Ved å forstå og bruke disse prinsippene effektivt, kan fagfolk etablere et robust sikkerhetsprogram, utvikle effektive sikkerhetspolicyer og -standarder og navigere i det komplekse landskapet av juridiske og regulatoriske krav.
Feltet informasjonssikkerhet fortsetter å utvikle seg, og CISSP Domain 1 gir et solid rammeverk for profesjonelle å holde seg oppdatert og tilpasningsdyktige. Å omfavne disse prinsippene og forplikte seg til kontinuerlig faglig utvikling er avgjørende for suksess i det dynamiske feltet informasjonssikkerhet. Sikkerhet og risikostyring er ikke statiske begreper. De krever kontinuerlig dedikasjon, årvåkenhet og en forpliktelse til å opprettholde de høyeste etiske standarder.
Ved å gjøre det vil du ikke bare utmerke deg i CISSP-eksamenen, men også gi et betydelig bidrag til sikkerheten og motstandskraften til organisasjoner i et digitalt landskap i stadig endring.

FAQ

Hva er nøkkelprinsippene for sikkerhet og risikostyring i CISSP Domain 1?
Nøkkelprinsippene inkluderer forståelse og anvendelse av begrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, effektiv håndtering av risikoer, utvikling av sikkerhetspolicyer og styringsrammer, og sikring av lovlig overholdelse.
Hvordan adresserer CISSP Domain 1 sikkerhetsstyring og samsvar?
CISSP Domain 1 tar for seg sikkerhetsstyring ved å sikre at sikkerhetsfunksjonen er tilpasset organisasjonens mål og operasjoner. Den legger vekt på overholdelse av lov- og forskriftskrav som påvirker informasjonssikkerhet.
Hva er noen nøkkelbegreper knyttet til risikostyring i CISSP Domain 1?
Nøkkelkonsepter inkluderer gjennomføring av omfattende risikovurderinger, bruk av ulike risikoresponsteknikker, forståelse av kvalitative og kvantitative aspekter ved risiko og implementering av et forsvarlig rammeverk for risikostyring.
Hvordan adresserer CISSP Domain 1 sikkerhetspolicyer, standarder, prosedyrer og retningslinjer?
Dette domenet fokuserer på utvikling, implementering og vedlikehold av robuste sikkerhetspolicyer, og etablering av standarder, prosedyrer og retningslinjer for å forsterke en organisasjons sikkerhetsstruktur.
Hva er nøkkelkomponentene for sikkerhetsbevissthet og opplæring i CISSP Domain 1?
Komponentene inkluderer å gi opplæring om viktigheten av informasjonssikkerhet, forstå ulike trusler og sårbarheter, og sikre kontinuerlig læring og kompetanseheving for å reduserete sikkerhetsrisikoer effektivt.
To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}