Den ultimate guiden for å bli en overholdelsesansvarlig – roller, bransjer og sertifiseringer utforsket

 • Sertifiseringer
 • Ultimate Guiden
 • Samsvarsansvarlig
 • Published by: André Hammer on jul 19, 2023

Visste du at i dagens forretningsverden har rollen som Compliance Manager fått enorm betydning? Spesielt i kjølvannet av nylige finanskriser og regulatoriske endringer, legger selskaper større vekt på overholdelse for å minimere risiko og unngå potensielle juridiske konsekvenser. I et landskap der regler og forskrifter stadig utvikler seg, er Compliance Manager i forkant, og sikrer at organisasjoner holder seg på rett side av loven.

I følge en studie fra Deloitte vokser behovet for fagfolk innen compliance og risikostyring over hele verden. Faktisk forutsier studien at innen år 2025 er de totale globale utgiftene til overholdelsesrelaterte aktiviteter estimert til å nå 270 milliarder dollar. Dette indikerer en betydelig anerkjennelse av viktigheten av overholdelse og et økende behov for dyktige fagfolk til å navigere i komplekse regulatoriske landskap på tvers av ulike land og bransjer. Enten det er å sikre finansiell integritet eller opprettholde etiske standarder, blir rollen som Compliance Managers stadig mer fremtredende internasjonalt.

Med den økende etterspørselen etter dyktige Compliance Managers, er det ingen overraskelse at lønnen for denne rollen er ganske attraktiv. I følge data fra Glassdoor er gjennomsnittslønnen for en Compliance Manager i USA $104.089 per år, med noen stillinger som betaler godt over $1.80.000 per år avhengig av erfaring og plassering.

Hvis du er interessert i å forfølge en karriere som Compliance Manager, er det mange muligheter tilgjengelig i en rekke bransjer. Med riktig utdanning, ferdigheter og erfaring kan du etablere en vellykket og givende karriere på dette feltet.


Avdekke betydningen av en Compliance Manager

I det stadig utviklende forretningslandskapet blir selskaper konfrontert med en rekke komplekse reguleringer og potensielle juridiske fallgruver. For å navigere i dette utfordrende terrenget, stoler organisasjoner i økende grad på Compliance Managers. Men hvem passer egentlig denne rollen for? La oss fordype oss i de essensielle egenskapene og ferdighetene som gjør en Compliance Manager uvurderlig.

 • Først og fremst må en Cloud Compliance Manager ha en sterk forståelse av regulatoriske rammer og bransjespesifikke overholdelseskrav. De må holde seg oppdatert med den siste utviklingen innen lover og forskrifter for å sikre at organisasjonen deres forblir i full overensstemmelse. Denne rollen er ideell for personer som liker å jobbe med juridiske og regulatoriske rammer og har et godt øye for detaljer. Nøye og presisjon er avgjørende, da selv den minste forglemmelse kan få alvorlige konsekvenser.
 • Eksepsjonelle kommunikasjonsevner er også et must for en Cloud Compliance Manager. De fungerer ofte som bindeledd mellom ulike interessenter, inkludert toppledelse, juridiske team og regulatoriske myndigheter. Å være i stand til effektivt å formidle komplekse regelverk og etterlevelseskrav til ikke-tekniske personer er avgjørende. I tillegg må de være i stand til å fremme en etterlevelseskultur i organisasjonen ved å gi opplæring, veiledning og støtte til ansatte på alle nivåer.
 • I tillegg til tekniske ferdigheter, bør en Cloud Compliance Manager ha et sterkt etisk kompass. Å opprettholde integritet og etisk oppførsel er kjernen i compliance-funksjonen. Denne rollen krever ofte å ta tøffe beslutninger og stå fast i møte med potensielle interessekonflikter. Etisk beslutningstaking og en forpliktelse til å gjøre det som er riktig for organisasjonen og dens interessenter er grunnleggende kjennetegn ved en vellykket Cloud Compliance Manager.
 • Tilpasningsevne og evnen til å trives i et fartsfylt og utviklende miljø er også avgjørende. Cloud Compliance-krav og forskrifter endres stadig, og en Cloud Compliance Manager må være smidig for å sikre kontinuerlig overholdelse. De må være proaktive for å identifisere potensielle risikoer og sette i verk tiltak for å redusere dem.
 • Selv om bakgrunn i jus eller finans kan være en fordel, er det ikke den eneste avgjørende faktoren for suksess i denne rollen. Cloud Compliance Managers kommer fra ulike profesjonelle bakgrunner, inkludert risikostyring, revisjon og til og med drift. En kombinasjon av bransjekunnskap, regulatorisk ekspertise og en lidenskap for overholdelse er det som setter enkeltpersoner opp for å lykkes i denne sentrale rollen.

En Cloud Compliance Manager må ha en blanding av teknisk ekspertise, kommunikasjonsevner, etikk, tilpasningsevne og en genuin lidenskap for samsvar. Denne rollen er for personer som liker å navigere i komplekse regelverk, kommunisere effektivt og opprettholde de høyeste standarder for integritet. Ved å legemliggjøre disse egenskapene, er Compliance Managers avgjørende for å styre organisasjonene sine mot etisk og samsvarende praksis i et landskap i stadig endring av regler og forskrifter.


Roller og ansvar for en Cloud Compliance Manager

Rollene og ansvaret til Cloud Compliance Managers omfatters en rekke oppgaver for å sikre at skybaserte systemer og prosesser overholder relevante forskrifter og industristandarder. Her er noen hovedoppgaver:

 1. Utvikle og implementere compliance-programmer:

  Cloud Compliance Managers er ansvarlige for å lage og implementere compliance-programmer skreddersydd for skymiljøer. De etablerer retningslinjer, prosedyrer og kontroller for å sikre overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder.
 2. Overvåking og vurdering av samsvar:

  De overvåker skyoperasjoner for å sikre kontinuerlig overholdelse av regulatoriske krav, som GDPR, HIPAA eller PCI DSS. De gjennomfører regelmessige vurderinger og revisjoner for å identifisere potensielle samsvarsrisikoer og anbefale korrigerende tiltak.
 3. Risikostyring:

  Cloud Compliance Managers vurderer og administrerer samsvarsrelaterte risikoer knyttet til skybaserte systemer og tjenester. De identifiserer sårbarheter, evaluerer potensielle trusler og implementerer risikoreduserende strategier for å beskytte sensitive data og beskytte mot sikkerhetsbrudd.
 4. Samarbeid og opplæring:

  De samarbeider med tverrfunksjonelle team, inkludert IT-, sikkerhets-, juridiske og personvernavdelinger, for å sikre justering og samsvar på tvers av organisasjonen. De gir veiledning og opplæring til ansatte om overholdelsespolicyer, prosedyrer og beste praksis.
 5. Regulatorisk rapportering og dokumentasjon:

  Cloud Compliance Managers utarbeider og sender inn regulatoriske rapporter, og sikrer nøyaktig og rettidig dokumentasjon av compliance-aktiviteter. De opprettholder samsvarsregistre, sporer hendelser og legger til rette for interne og eksterne revisjoner eller vurderinger.
 6. Hold deg oppdatert med forskrifter:

  De holder seg à jour med regulatoriske endringer og utviklende industristandarder knyttet til nettsky. De analyserer virkningen av nye forskrifter på organisasjonen og gjør nødvendige justeringer av compliance-programmer og praksis.
 7. Risikoredusering og hendelsesrespons:

  De utvikler responsplaner og prosedyrer for hendelser for å håndtere brudd på samsvar eller databrudd i skymiljøet. De jobber med relevante team for å undersøke hendelser, utbedre sårbarheter og iverksette tiltak for å forhindre fremtidige hendelser. Totalt sett spiller Cloud Compliance Managers en avgjørende rolle for å sikre at skybaserte systemer og prosesser overholder regulatoriske krav, industristandarder og beste praksis. Deres ansvar omfatter risikostyring, utvikling av overholdelsesprogram, overvåking, samarbeid og kontinuerlig forbedring for å redusere samsvarsrisiko og opprettholde integriteten og sikkerheten til skyoperasjoner.

Cloud Compliance Managers spiller en avgjørende rolle for å sikre at skybaserte systemer og prosesser overholder regulatoriske krav, industristandarder og beste praksis. Deres ansvar omfatter risikostyring, utvikling av overholdelsesprogram, overvåking, samarbeid og kontinuerlig forbedring for å redusere samsvarsrisiko og opprettholde integriteten og sikkerheten til skyoperasjoner.

Arbeidsmiljøet til en Compliance Manager kan variere avhengig av faktorer som bransje og organisasjonsstørrelse. I bank- eller finanssektoren jobber Compliance Managers ofte i kontormiljøer. På den annen side kan de i helsesektoren samhandle med pasienter eller medisinske leverandører i kliniske omgivelser. IT Compliance Managers kan primært jobbe på datamaskiner, evaluere og vurdere organisasjonens programmer og infrastruktur. En betydelig del av en Compliance Managers tid er dedikert til forskning og å holde seg à jour med bransjespesifikke forskrifter og lover. De deltar ofte på styremøter og deltar i løpende opplæring, som kan innebære sporadiske reiser. Disse aktivitetene sikrer at Compliance Managers er oppdatert med de nyeste samsvarskravene og opprettholder sin faglige kunnskap og ferdigheter.


Cloud Compliance Roller i forskjellige bransjer

Som Cloud Compliance Manager er det ulike bransjer der dine ferdigheter og ekspertise er etterspurt. Her er noen bransjer som tilbyr muligheter for Cloud Compliance Managers:

 • Finansielle tjenester:

  Finanssektoren, inkludert banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak, har strenge regulatoriske krav. Cloud Compliance Managers spiller en viktig rolle i å sikre overholdelse av finansielle forskrifter som anti-hvitvasking av penger (AML), kjenn kunden din (KYC) og personvernlover.
 • Healthcare and Life Sciences:

  Helsesektoren håndterer sensitive pasientdata, noe som gjør overholdelse av forskrifter som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) kritisk. Cloud Compliance Managers i denne sektoren sikrer sikker håndtering av pasientinformasjon og overholdelse av personvern- og sikkerhetsstandarder for helsevesenet.
 • Teknologi og programvare:

  Teknologiselskaper, spesielt de som tilbyr skytjenester, krever sterk overholdelsesstyring for å håndtere databeskyttelse og personvernproblemer. Cloud Compliance Managers jobber close seg sammen med utviklingsteam for å sikre samsvar med bransjestandarder og forskrifter, slik som General Data Protection Regulation (GDPR) og California Consumer Privacy Act (CCPA).
 • Offentlig og offentlig sektor:

  Offentlige etater og offentlige institusjoner stoler i økende grad på skyteknologier for å effektivisere driften. Cloud Compliance Managers i denne sektoren navigerer i komplekse overholdelseskrav som er spesifikke for myndighetsbestemmelser, databeskyttelse og offentlig sektorstandarder.
 • Detaljhandel og e-handel:

  Forhandlere og e-handelsplattformer håndterer store mengder kundedata, inkludert betalingskortinformasjon. Overholdelse av betalingskortindustriens datasikkerhetsstandard (PCI DSS) er avgjørende. Cloud Compliance Managers i denne bransjen sikrer sikker behandling, lagring og overføring av kundedata.

Mest etterspurte samsvarssertifiseringer

Nå, hvis du er fascinert av rollene og ansvaret til en Cloud Compliance Officer og bransjene de opererer i, kan det å oppnå relevante sertifiseringer betydelig forbedre sjansene dine for å bli valgt til ettertraktede stillinger. Her er noen få sertifiseringer som kan forbedre kvalifikasjonene dine:

 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Tilbys av (ISC)², fokuserer CCSP-sertifiseringen på beste praksis for skysikkerhet, skyarkitektur og overholdelse. Det demonstrerer ekspertisen din i å designe, administrere og sikre skymiljøer.
 • AWS-sertifisert sikkerhet – spesialitet:

  Denne sertifiseringen tilbys av Amazon Web Services (AWS), og bekrefter din forståelse av sikkerhetsprinsipper og beste praksis spesifikke for AWS-plattformen. Det demonstrerer din evne til å designe og implementere sikre skyløsninger.
 • Microsoft-sertifisert:

  Azure Security Engineer Associate: Levert av Microsoft, denne sertifiseringen validerer ferdighetene dine i å implementere og administrere sikkerhetskontroller og trusler i Microsoft Azure. Den fokuserer på å sikre skybaserte løsninger og tjenester på Azure-plattformen.
 • CompTIA Cloud+-sertifisering:

  Denne leverandørnøytrale sertifiseringen validerer dine kunnskaper og ferdigheter i implementering og vedlikehold av skyteknologier. Den dekker områder som skyarkitektur, sikkerhet, virtualisering og ressursadministrasjon.

Avslutningsvis, hvis du ønsker å bli en Cloud Compliance Officer og øke sjansene dine for å sikre deg en givende rolle i feltet, er det avgjørende å oppnå relevante sertifiseringer. Disse sertifiseringene bekrefter ekspertisen din for å sikre at skybaserte systemer overholder regulatoriske krav og industristandarder. For å støtte reisen din mot å bli en Cloud Compliance Officer, tilbyr Readynez omfattende opplæringskurs som kan utstyre deg med nødvendig kunnskap og ferdigheter.

Hos Readynez gir våre ekspertinstruktører praktisk innsikt som går utover læreboken, mens praktiske laboratorier og praksiseksamener sikrer at du er godt forberedt for sertifiseringssuksess. Vår Unlimited Security Training-pakke tilbyr en enestående mulighet for enkeltpersoner som ønsker å fremme karrieren. Ved å få tilgang til et mangfoldig utvalg av kurs som letter sertifisering og profesjonell vekst, gir denne pakken deg mulighet til å nå nye høyder i ferdighetssettet ditt. Med bekvemmeligheten av å delta på førsteklasses live instruktørledede treningsøkter i ditt eget tempo, kan du omfavne en fleksibel og berikende læringsopplevelse som aldri før. Verdien av denne pakken blir enda mer overbevisende når du tenker på at den tilbyr tilgang til flere kurs for prisen av mindre enn ett. Styr deg selv i dag og omfavn en fremtid full av suksess i det dynamiske og raskt utviklende teknologiske landskapet.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}