CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering avmystifisert

 • CISSP Security Architecture And Engineering
 • Published by: André Hammer on feb 06, 2024
Blog Alt NO

Med den økende mengden digitale trusler er cybersikkerhet en integrert del av enhver organisasjons infrastruktur. Sikkerhetsarkitektur og engineering er to avgjørende aspekter ved å lage en komplett nettsikkerhetsstrategi.

Blant de ulike sikkerhetsarkitektur- og ingeniørkvalifikasjonene som er tilgjengelige for fagfolk innen cybersikkerhet, står Certified Information Systems Security Professional (CISSP) som en fremste legitimasjon. Denne legitimasjonen validerer ikke bare ekspertise innen cybersikkerhet, men gir også praktisk anvendelige ferdigheter som kan være til nytte for enhver bedrift.

Vi vil se nærmere på CISSP-domenet for sikkerhetsarkitektur og engineering. Enten du planlegger å oppnå CISSP-sertifisering eller bare ønsker å lære mer om sikkerhetsarkitektur og engineering, er denne lesningen for deg.

Hva er sikkerhetsarkitektur og ingeniørfag

Både sikkerhetsarkitektur og engineering er integrert i et omfattende informasjonssikkerhetsprogram, som jobber sammen for å sikre kritiske informasjonssystemer og opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet samtidig som sikkerhetsrisikoer reduseres.

Sikkerhetsarkitektur

Sikkerhetsarkitektur er det overordnede designet og rammeverket som styrer en organisasjons tilnærming til sikkerhet. Det innebærer utvikling av en omfattende strategi for å beskytte informasjonssystemer og nettverk mot ulike trusler og sårbarheter. Nøkkelkomponenter i sikkerhetsarkitektur inkluderer:

 • Sikkerhetspolicyer og -prosedyrer:

  Dette er de dokumenterte reglene og retningslinjene som dikterer hvordan sikkerheten administreres i en organisasjon. De etablerer grunnlaget for sikkerhetspraksis og overholdelse.
 • Sikkerhetskontroller:

  Sikkerhetskontroller omfatter både tekniske og administrative tiltak iverksatt for å beskytte data og eiendeler. Eksempler inkluderer tilgangskontrollmekanismer, krypteringsmetoder, brannmurer og inntrengningsdeteksjonssystemer.
 • Sikkerhetsinfrastruktur:

  Dette refererer til maskinvare- og programvarekomponentene som støtter organisasjonens sikkerhetstiltak. Det inkluderer autentiseringsservere, identitetsadministrasjonssystemer og sikkerhetsovervåkingsverktøy.
 • Trusselmodellering:

  Trusselmodellering innebærer å identifisere potensielle trusler og sårbarheter og vurdere deres innvirkning på en organisasjons sikkerhet. Det hjelper med å prioritere sikkerhetsarbeid basert på potensielle risikoer.
 • Risikostyring:

  Organisasjoner bruker risikostyringsprosesser for å evaluere og redusere sikkerhetsrisikoer. Målet er å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå samtidig som driftsbehov og ressurser balanseres.

Sikkerhetsarkitektur gir et strategisk syn på hvordan sikkerhet er integrert i en organisasjon og fungerer som en guide for valg og implementering av sikkerhetstiltak.

Sikkerhetsteknikk

Sikkerhetsteknikk er den praktiske anvendelsen av sikkerhetstiltak i et informasjonssystem eller nettverk. Det innebærer detaljert planlegging, design, implementering og testing av sikkerhetskontroller. Nøkkelaspekter ved sikkerhetsteknikk inkluderer:

 • Systemdesign:

  Sikkerhetsingeniører integrerer sikkerhetsfunksjoner i arkitekturen til informasjonssystemer eller nettverk. De bestemmer hvordan data skal beskyttes, tilgangskontroller og krypteringsmetoder.
 • Implementering:

  Sikkerhetsteknologier, som brannmurer, inntrengningsdeteksjonssystemer og antivirusprogramvare, distribueres og konfigureres i samsvar med sikkerhetsarkitekturen.
 • Sårbarhetsvurdering:

  Sikkerhetsingeniører identifiserer og adresserer sårbarheter i programvare, maskinvare og konfigurasjoner for å redusere den potensielle angrepsoverflaten.
 • Sikker kodingspraksis:

  For programvareutvikling sørger sikkerhetsingeniører for at applikasjoner utvikles med sikkerhet i tankene, og reduserer vanlige sårbarheter som SQL-injeksjon og bufferoverflyt.
 • Sikkerhetstesting:

  Sikkerhetsingeniører utfører ulike vurderinger, inkludert penetrasjonstesting og sårbarhetsskanning, for å validere effektiviteten til sikkerhetstiltak og identifisere områder som trenger forbedring.

Sikkerhetsteknikk fokuserer på teknisk implementering og utførelse av sikkerhetstiltak, og sikrer at de er robuste og effektive for å beskytte en organisasjons eiendeler og data.

Viktigheten av sikkerhetsarkitektur og -teknikk

Sikkerhetsarkitektur og engineering er avgjørende for å beskytte digitale eiendeler i dagens cyberlandskap. De gir et rammeverk og praktiske tiltak for å opprettholde dataintegritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Gjennom design og implementering av sikkerhetskontroller kan organisasjoner forsvare seg mot en rekke cybertrusler og sikre overholdelse av regulatoriske standarder.

Denne helhetlige tilnærmingen bygger inn sikkerhet på alle nivåer av IT-infrastruktur, fra nettverksforsvar til endepunktbeskyttelse, minimerer virkningen av potensielle brudd og ivaretar tilliten til interessentene. Å prioritere disse disiplinene er avgjørende for å bygge spenstige informasjonssystemer og opprettholde en sterk sikkerhetsstilling i en sammenkoblet verden.

Hva er CISSP?

CISSP står for Certified InfOrmation Systems Security Professional. Det er en globalt anerkjent sertifisering innen informasjonssikkerhet. CISSP-sertifiseringen tilbys av International Information System Security Certification Consortium, kjent som (ISC)².

CISSP-sertifiseringen omfatter en omfattende kunnskapssamling delt inn i åtte domener. Hvert domene omfatter en rekke emner som forankrer fagfolk i bredden og dybden av informasjonssikkerhet. Disse domenene innkapsler ikke bare systemsikkerhet, men også administrative kontroller, og sikrer en helhetlig tilnærming til faget. Ett av domenene gir en grundig forståelse av sikkerhetsarkitektur og engineering.

Nøkkelkomponenter i CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

CISSP Domain 3, Security Architecture and Engineering, er en kjernekomponent i CISSP-sertifiseringen, med fokus på prinsippene og strukturene som er nødvendige for å bygge sikre systemer. Dette domenet omfatter flere nøkkelkomponenter som er avgjørende for å forstå og implementere effektive sikkerhetstiltak:

 • Sikkerhetsmodeller og rammeverk:

  Dette inkluderer grunnleggende teorier og konsepter som CIA-triaden (Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet), sikkerhetsmodeller som Bell-LaPadula og Biba, og rammeverk som styrer utformingen av sikre systemer.
 • Sikkert systemdesignprinsipper:

  Disse prinsippene styrer utformingen av sikre arkitekturer, og dekker aspekter som minste privilegium, forsvar i dybden, feilsikre standarder og separasjon av oppgaver, og sikrer at systemene bygges med sikkerhet som et grunnleggende element.
 • Kryptografi:

  Forståelse av kryptografiske prinsipper, protokoller og anvendelse av kryptografiske teknikker som kryptering, digitale signaturer og offentlig nøkkelinfrastruktur (PKI) er avgjørende for å beskytte data under overføring og hvile.
 • Sikker nettverksarkitektur og komponenter:

  Dette innebærer design og implementering av sikre nettverksarkitekturer, inkludert sikre protokoller, nettverksenheter og teknologier som brannmurer, VPN-er og inntrengingsdeteksjons-/forebyggende systemer.
 • Sikkerhetsfunksjoner for informasjonssystemer:

  Dette inkluderer evaluering og valg av sikker maskinvare- og programvarekomponenter, operativsystemsikkerhetsfunksjoner og håndtering av sårbarheter og oppdateringer.
 • Vurdering og testing:

  Dette dekker metodikkene og praksisene for å vurdere og teste sikkerheten til informasjonssystemer, inkludert sårbarhetsvurderinger, penetrasjonstesting og sikkerhetsrevisjoner.
 • Fysisk sikkerhet:

  Fysiske sikkerhetstiltak er avgjørende for å beskytte maskinvare, programvare, nettverk og data fra fysiske handlinger og hendelser som kan forårsake alvorlig tap eller skade.
 • Tekniske prosesser som bruker sikre designprinsipper:

  Denne komponenten legger vekt på integrering av sikkerhet i programvareutviklingslivssyklusen (SDLC) og bruken av sikker kodingspraksis for å forhindre sårbarheter som bufferoverløp og injeksjonsfeil.

Å forstå og bruke disse komponentene i CISSP Domain 3 utstyrer sikkerhetseksperter med kunnskap og ferdigheter til å designe, bygge og vedlikeholde sikre systemer, og sikre beskyttelse av organisasjonsressurser mot et bredt spekter av trusler.

CISSP Security Architecture and Engineering: Kjernekonsepter

Sikkerhetsmodeller og rammer

Sikkerhetsmodeller fungerer som retningslinjer for retningslinjer, og sikrer konsistens i informasjonssikkerhetstiltak. Rammer som NIST tilbyr veiledning for utforming av disse modellene, og hjelper systemingeniører med å fokusere på å bygge informasjonssystemer med intakt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighetsprinsipper.

Sikkerhetsevner til informasjonssystemer

Et system må ha forsvar tilpasset dets kontekst. Dette innebærer en grundig forståelse av sikkerhetsfunksjonene og hvordan de kan orkestreres til å utgjøre en ugjennomtrengelig digital festning. Grundig kunnskap her hjelper fagfolk med å overgå rene teoretiske sikkerhetskvalifikasjoner.

Integrasjon av sikkerhetsarkitekturer og løsningselementer

Integrering av løsningselementer i sikkerhetsarkitektur krever høy kompetanse. Systemingeniøren engasjerer seg i ulike teknologier som sikrer en sømløs sammensetning. Enten det er å forme det digitale landskapet eller tre nålen gjennom utfordringer på bedriftsnivå, er ferdighetene i design og integrasjon uunnværlig.

Sikkerhetstekniske prinsipper

Grunnleggende om kryptografi

Kryptering og kryptografiske kontroller er grunnlaget for cybersikkerhet, og utgjør en betydelig del av en profesjonells CISSP-erfaring og kunnskap. Mestring av disse konseptene sikrer legitimasjonssikkerhet, og muliggjør sikker overføring av informasjon på tvers av domener.

Mekanismer for tilgangskontroll

Kompetansen til en systemsikkerhetsekspert er delvis bedømt av deres evne til å konstruere robuste identitets- og tilgangsadministrasjonsmekanismer. Legitimasjon må kontrolleres, identiteter autentiseres og tilgang administreres med presisjon.

Sikker design og arkitekture

Utformingen av sikre arkitekturer krever et omfattende grep om sikkerhetsprinsipper og -praksis – slik som behovet for robuste perimeterkontroller inkludert gjerder og porter – for å lage design som tåler testen av teknologisk utvikling og kraftforringelse.

Fysisk sikkerhetsintegrasjon i omfattende sikkerhetsarkitektur

Mål for fysisk sikkerhet i omfattende sikkerhetsarkitektur

Målet med å inkludere fysisk sikkerhet i en informasjonssikkerhetsstrategi er å skape flere lag med forsvar. Fysiske avskrekkende midler – fra pullerter til mantraps – er ikke bare sekundære; de er integrert i beskyttelsesmatrisen.

Nøkkelaspekter ved fysisk sikkerhet

CCTV

Overvåking er et øye som aldri blinker i virksomhetens sikkerhetsarkitektur. Kvalitets-CCTV-systemer mates inn i sikkerhetsnervesenteret, og gir varsler og informasjon som er avgjørende for reaktive og proaktive tiltak.

Passive infrarøde enheter

Disse fungerer som usynlige snubletråder som signaliserer uautoriserte tilgangspunkter, og bidrar til et lagdelt forsvar, og varsler fagfolk før omkretsene brytes.

Belysning

Godt konstruerte belysningssystemer avskrekker uautoriserte inpider, reduserer risikoen fra kriminelle, og er integrert i sikkerhetsdesignet, noe som viser at hver detalj teller i å lage en sikker virksomhet.

Dører, låser og mantfeller

Fysiske tilgangspunkter, forsterket med de nyeste låsene og biometriske systemene, kontrollerer inn- og utstigning effektivt. De står som tause vaktposter, og legemliggjør den faste holdningen en organisasjon tar til sikkerhet.

Korttilgang og biometri

Disse er i forkant av identitetsverifisering, og sikrer at tilgang kun gis til de profesjonelle med verifisert legitimasjon – et vitnesbyrd om grundigheten som trengs for å konstruere en sikkerhetsarkitektur.

Evaluering og testing av sikkerhetsarkitektur og -teknikk:

Metoder for sikkerhetstesting

Strenge testmetoder er pulssjekkene for enhver sikkerhetsarkitektur. En CISSP-ekspert må være dyktig i ulike testprosedyrer – fra penetrasjonstesting til glassbruddsensorkontroller – for å bekrefte integriteten og robustheten til sikkerhetsapparatet.

Sikkerhetsløsningers livssyklus

Integrasjon av sikkerhetsløsninger

Fra inkorporering av banebrytende cybersikkerhetsteknologi til enkel installasjon av effektive dørlåser, integrering av sikkerhetsløsninger kartlegger en bedrifts motstandskraft mot trusler.

Vedlikehold og endringsledelse

Arbeidsmengden til en fagperson innen systemsikkerhet er aldri statisk – vedlikehold og endringshåndtering krever kontinuerlig oppmerksomhet. En stabil diett med oppdateringer, oppdateringer og revurdering av praksis er vannmerket til en dyktig merkevare i sikkerhetsbransjen.

Beste praksis for sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer

Regelmessige oppdateringer og passende implementerte oppdateringer er ikke en bekvemmelighet, men en nødvendighet. De er sikkerhetssystemets immunrespons på det evige angrepet av cyberpatogener.

Sikkerhetsteknikk og nye teknologier

Effekten av nye teknologier på sikkerhetsteknikk

Med ny teknologi kommer nye sårbarheter. CISSP-fagfolk må se inn i smeltedigelen til innovasjon, og forutse hvordan disse fremskrittene vil forme landskapet innen sikkerhetsteknikk.

Utfordringer med å sikre ny teknologi

Tempoet som ny teknologi suser fremover gir konstante utfordringer på sikkerhetsarenaen. En CISSP-profesjonells rolle handler like mye om det som er kjent som det handler om å forberede seg på det ukjente.

Lær mer om CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

Selv om denne artikkelen har pusset på kjernekonseptene til det tredje CISSP-domenet, krever det offisielle CISSP-materialene å skaffe seg dybdekompetanse og sertifisering.

Dette betyr i det minste å lese den offisielle CISSP-kursboken. Det anbefales imidlertid å komplettere dette med et live-instruktørledet CISSP-kurs. Dette øker sannsynligheten for å bestå eksamen, samt støtter læring gjennom samhandling med eksperter, støttemateriell og praktiske eksempler.

Siste tanker

Sikkerhetsarkitektur og engineering er grunnleggende for å konstruere et robust rammeverk for cybersikkerhet. Det tredje CISSP-domenet utstyrer fagfolk med en dyp forståelse av den strategiske planleggingen og den tekniske gjennomføringen som er nødvendig for å forsvare seg mot dagens mangefasetterte cybertrusler.

Ved å fordype seg i kjerneprinsippene for sikkerhetsarkitektur, inkludert utvikling av omfattende strategier og utplassering av robuste sikkerhetskontroller, får fagfolk den innsikten som trengs for å bygge sikre systemer som beskytter organisasjonsressurser. På samme måte understreker fokuset på sikkerhetsteknikk viktigheten av praktisk anvendelse – fra integrering av sikre nettverkskomponenter til streng testing og vurdering av sikkerhetstiltak.

For cybersikkerhetsutøvere som har som mål å utmerke seg på sitt felt, mestre nyansene i sikkerhetsarkitektur ogingeniørfag er ikke bare en akademisk øvelse, men en praktisk nødvendighet. Dette domenet gir grunnlaget for å designe og implementere sikkerhetsløsninger som ikke bare oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder, men som også kan tilpasses fremtidige utfordringer, og sikrer langsiktig sikkerhet og motstandskraft til informasjonssystemer.

FAQ

Hva er nøkkelkonseptene og beste praksis knyttet til sikre designprinsipper?

Nøkkelbegrepene dreier seg om omfattende risikovurdering, minimumsprivilegier og forsvar i dybden. Beste praksis foreslår en metodisk tilnærming til design, som omfatter regelmessige oppdateringer og kontinuerlig evaluering.

Hvordan påvirker sikkerhetsarkitekturen en organisasjons overordnede sikkerhetsstrategi?

En godt utformet sikkerhetsarkitektur er grunnlaget som en organisasjons sikkerhetsstrategi er bygget på. Det former virksomhetens motstandskraft mot trusler og veileder integrasjonen av cybersikkerhetstiltak på tvers av alle nivåer.

Hva er de viktigste komponentene i kryptografiske systemer og protokoller?

Viktige komponenter inkluderer algoritmer, nøkkeladministrasjon, protokoller for dataintegritet og ikke-avvisningstiltak. En dyp forståelse av disse bolverkene gjør det mulig å bevare et systems hemmelighold og autentisitet.

Hva er rollen til sikkerhetsmodeller i utforming og implementering av sikre systemer?

Sikkerhetsmodeller gir det teoretiske grunnlaget for tilgangskontrollpolicyer og mekanismer, og tilbyr en standardisert tilnærming for sikkerhetseksperter når de lager en sikker systemarkitektur.

Hvordan vurderer og reduserer du effektivt sikkerhetssårbarheter i en sikkerhetsarkitektur?

Effektiv vurdering starter med en grundig forståelse av arkitekturen, identifisering av potensielle sårbarheter gjennom verktøy og metoder, og implementering av passende kontroller for å redusere de oppdagede risikoene.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}