Hvordan gjøre en karriere som Security Operations Center (SOC) analytiker: Økning i etterspørselen, roller og ansvar, sertifiseringer og mer

 • SOC Analytiker
 • Fremtidige forberedelser
 • IT-sertifiseringer
 • Published by: André Hammer on aug 16, 2023

I det raskt utviklende landskapet av cybersikkerhet, står rollen til en Security Operations Center (SOC)-analytiker i spissen for å beskytte digitale landskap mot nye trusler. Etter hvert som teknologien utvikler seg, blir viktigheten av å overvåke, oppdage og reagere på sikkerhetshendelser avgjørende. Hvis du er fascinert av cybersikkerhetens verden og ønsker å gjøre en betydelig innvirkning i å styrke digitale miljøer, kan det å ta fatt på en karriere som SOC-analytiker være din neste store profesjonelle bestrebelse.


Hva er en SOC-analytiker?

For å forstå rollen som "hva SOC-analytikere gjør", er det viktig å først forstå essensen av en SOC-analytiker. En SOC-analytiker er en profesjonell som har til oppgave å føre tilsyn med en organisasjons cybersikkerhets- og sikkerhetsoperasjoner. De spiller en sentral rolle i å reagere raskt på og dempe cyberangrep, og er den første forsvarslinjen.

Deres ansvar omfatter å identifisere, granske og løse sikkerhetsrelaterte problemer. Videre varsler de proaktivt ledelsen om potensielle cybertrusler, og sikrer at interessenter kan iverksette nødvendige tiltak for å beskytte selskapets sensitive informasjon og data mot ondsinnede aktiviteter og hackere. I hovedsak kan rollen til en SOC-analytiker destilleres som en person som evaluerer hendelsesvarsler, og deretter utfører en rekke sårbarhetsvurderinger for å trekke informerte konklusjoner, og deretter rapportere disse funnene til høyere ledelse. Det er tydelig at det å strebe etter å bli en SOC-analytiker krever at du tar ansvar for en organisasjons sikkerhetsoperasjoner og beskyttelsen av dens data.


Økning i etterspørselen etter SOC-analytikere

Etterspørselen etter SOC-analytikere har opplevd en betydelig økning de siste årene, på grunn av den økende kompleksiteten og hyppigheten av cybertrusler. Denne økningen kan tilskrives flere nøkkelfaktorer som understreker den kritiske rollen disse fagpersonene spiller i moderne cybersikkerhetslandskap.

 • Evolving Cyber Threat Landscape:

  Med utviklingen av teknologien har nettkriminelle blitt mer sofistikerte, og bruker intrikate taktikker for å bryte organisasjoners forsvar. Dette har skapt behovet for dyktige SOC-analytikere som raskt kan oppdage, reagere på og dempe disse utviklende truslene.
 • Økt frekvens av cyberangrep:

  Hyppigheten av cyberangrep har intensivert på tvers av bransjer og sektorer. Høyprofilerte brudd har avdekket sårbarheter i organisasjoner av alle størrelser, noe som førte til økt fokus på å styrke digitale forsvar.
 • Økende volum av data:

  Organisasjoner akkumulerer enorme mengder data, noe som gjør det til et hovedmål for nettkriminelle som ønsker å utnytte sensitiv informasjon. SOC-analytikere er avgjørende for å sikre disse dataene og sikre deres integritet.
 • Reguleringsoverholdelse:

  Strenge personvernforskrifter som GDPR og CCPA krever at organisasjoner har robuste sikkerhetstiltak på plass. SOC-analytikere er sentrale for å sikre samsvar og beskytte brukerdata.
 • Trusseldeteksjon i sanntid:

  Behovet for trusseldeteksjon og hendelsesrespons i sanntid har aldri vært større. SOC-analytikere er i forkant med å identifisere og nøytralisere trusler før de eskalerer.
 • Bekymringer om forretningskontinuitet:

  I en tid der digitale operasjoner er integrert i forretningskontinuiteten, kan eventuelle forstyrrelser på grunn av cyberhendelser være skadelige. SOC-analytikere spiller en sentral rolle i å forhindre og redusere slike forstyrrelser.
 • Kompetansemangel:

  Nettsikkerhetens komplekse natur krever spesialisert ekspertise. Imidlertid er det mangel på dyktige fagfolk på feltet, noe som fører til økt etterspørsel etter SOC-analytikere som besitter nødvendig kunnskap og erfaring.
 • Utfordringer for eksternt arbeid:

  Skiftet til eksternt arbeid har utvidet angrepsflaten for nettkriminelle. SOC-analytikere er avgjørende for å sikre eksterne arbeidsmiljøer og forhindre uautorisert tilgang.

I lys av disse faktorene søker organisasjoner aktivt etter kvalifiserte SOC-analytikere for å styrke deres cybersikkerhetsstilling. Dyktige fagfolk som kan overvåke nettverk, oppdage uregelmessigheter, undersøke hendelser og reagere effektivt er etterspurt. Rollen til SOC Analysts har forvandlet seg fra å være en nisjeposisjon til en hjørnestein i en organisasjons cyberforsvarsstrategi.

Ettersom organisasjoner fortsetter å anerkjenne den viktige rollen som SOC-analytikere spiller for å beskytte sine digitale eiendeler, forventes behovet for disse fagpersonene å forbli på en oppadgående bane. Denne trenden understreker viktigheten av å investere i cybersikkerhetstalent og dyrke en arbeidsstyrke som er i stand til å motvirke de utviklende truslene som bedrifter står overfor i dagens sammenkoblede verden.


Roller og ansvar for en SOC-analytiker

Rollen til en Security Operations Center (SOC)-analytiker er sentral for å sikre en organisasjons digitale eiendeler og reagere effektivt på cybertrusler. SOC-analytikere utfører et bredt spekter av oppgaver som til sammen bidrar til vedlikeholdskape et sikkert og robust cybermiljø. Her er nøkkelrollene og -ansvaret til en SOC-analytiker:

Trusselovervåking og deteksjon:

 • Overvåk sikkerhetsvarsler og hendelser i sanntid for å identifisere potensielle trusler eller uautoriserte aktiviteter.
 • Analyser sikkerhetsdata og logger fra ulike kilder, for eksempel nettverkstrafikk, inntrengningsdeteksjonssystemer og endepunktbeskyttelsesløsninger, for å oppdage unormal atferd.

Hendelsesrespons:

 • Reager umiddelbart på sikkerhetshendelser, følg etablerte protokoller for å redusere og begrense virkningen av brudd.
 • Gjennomfør grundige undersøkelser for å bestemme omfanget av hendelser, metodene som brukes av angripere og omfanget av potensielle datakompromitteringer.

Sårbarhetshåndtering:

 • Identifisere og vurdere sårbarheter i organisasjonens systemer og applikasjoner.
 • Samarbeid med relevante team for å prioritere og utbedre sårbarheter for å redusere risikoen for utnyttelse.

Analyse av sikkerhetshendelser:

 • Analyser sikkerhetshendelser og hendelser for å fastslå deres art, alvorlighetsgrad og potensielle innvirkning på organisasjonens infrastruktur og data.

Analyse av skadelig programvare:

 • Analyser og disseker skadelig programvare for å forstå dens oppførsel, identifisere opprinnelsen og utvikle strategier for å dempe effektene.

Logganalyse og etterforskning:

 • Gjennomfør en dybdeanalyse av logger og data for å identifisere mønstre av potensielle sikkerhetstrusler eller brudd.
 • Utfør digital etterforskning for å samle bevis og innsikt for hendelsesundersøkelser.

Sikkerhetsdokumentasjon:

 • Oppretthold nøyaktige registre over sikkerhetshendelser, undersøkelser og handlinger iverksatt for revisjons- og overholdelsesformål.

Administrasjon av sikkerhetsverktøy:

 • Administrer og konfigurer sikkerhetsverktøy som brannmurer, inntrengningsdeteksjonssystemer og antivirusprogramvare for å sikre optimal beskyttelse.

Rapportering og kommunikasjon:

 • Utarbeide detaljerte hendelsesrapporter, gi klar informasjon om hendelsen, tiltakene som er iverksatt og anbefalinger for forbedringer.
 • Kommuniser effektivt med ledelsen, IT-team og andre interessenter om pågående sikkerhetshendelser og potensielle risikoer.

I hovedsak spiller SOC-analytikere en kritisk rolle i å opprettholde sikkerhetsstillingen til en organisasjon. Deres årvåkenhet, raske respons på hendelser og proaktive tilnærming til trusseldeteksjon bidrar betydelig til å minimere virkningen av nettangrep og sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til sensitive data.


Muligheter innenfor ulike bransjer som SOC-analytiker

Rollen til en Security Operations Center (SOC)-analytiker er svært allsidig og overskrider bransjegrenser. Ettersom organisasjoner på tvers av ulike sektorer anerkjenner viktigheten av cybersikkerhet, er SOC-analytikere etterspurt for å sikre sikkerheten til digitale eiendeler og svare effektivt på cybertrusler. Her er muligheter for SOC-analytikere innen ulike bransjer:

 • Informasjonsteknologi (IT)-tjenester:

  Administrerte tjenesteleverandører (MSP-er) ansetter ofte SOC-analytikere for å tilby cybersikkerhetstjenester til sine kunder, overvåke og beskytte deres IT-infrastruktur og nettverk.
 • Finansielle tjenester:

  Banker, kredittforeninger og finansinstitusjoner krever at SOC-analytikere beskytter sensitive kundedata, forhindrer svindel og sikrer overholdelse av regelverk.
 • Helsetjenester:

  Helseorganisasjoner trenger SOC-analytikere for å sikre pasientjournaler, medisinsk utstyr og digitale systemer mot cybertrusler, og opprettholde personvernet og integriteten til pasientdata.
 • Myndigheter og forsvar:

  Offentlige etater og forsvarsorganisasjoner er avhengige av SOC-analytikere for å beskytte kritisk infrastruktur, sensitive data og nasjonale sikkerhetsinteresser fra nettangrep.
 • Energi og forsyning:

  Energi- og forsyningsselskaper ansetter SOC-analytikere for å forsvare seg mot cybertrusler rettet mot kritisk infrastruktur, for å sikre uavbrutt forsyning av energi og tjenester.
 • Detaljhandel og e-handel:

  Forhandlere og e-handelsplattformer trenger SOC-analytikere for å beskytte kundedata, sikre nettbaserte transaksjoner og forhindre brudd som kan påvirke omdømmet deres.
 • Teknologi og programvareutvikling:

  Teknologiselskaper krever at SOC-analytikere sikrer sikkerheten til programvaren, applikasjonene og skytjenestene deres, og opprettholder tilliten blant kundene.
 • Telekommunikasjon:

  Telekomselskaper ansetter SOC-analytikere for å beskytte nettverkene og kundedataene deres mot cybertrusler, og sikre sømløs kommunikasjon av millioner.
 • Produksjons- og industrielle kontrollsystemer (ICS):

  Produksjonsindustrien trenger SOC-analytikere for å sikre industrielle kontrollsystemer, og forhindrer forstyrrelser som kan påvirke produksjonsprosessene.
 • Transport og logistikk:

  Flyselskaper, rederier og logistikkleverandører bruker SOC-analytikere for å beskytte systemer som kontrollerer transportinfrastruktur og data.
 • Non-profit og NGO:

  Non-profit organisasjoner trenger SOC-analytikere for å beskytte giverinformasjon, opprettholde datavern og forhindre cyberhendelser som kan forstyrre deres drift.

Dette er bare noen få eksempler på bransjersom krever at SOC-analytikere sørger for at deres digitale landskap forblir sikre og robuste. Mulighetene er enorme, og siden cybersikkerhet fortsetter å være en toppprioritet for organisasjoner over hele verden, har SOC-analytikere muligheten til å gjøre en betydelig innvirkning på tvers av et mangfold av sektorer.


Sertifiseringer for å bli SOC-analytiker

Sertifiseringer spiller en avgjørende rolle i å validere ferdighetene og kunnskapene til Security Operations Center (SOC) analytikere. De øker ikke bare din troverdighet, men demonstrerer også ekspertisen din til potensielle arbeidsgivere. Her er noen høyt ansett sertifiseringer for SOC-analytikere:

 • CompTIA Security+:

  En grunnleggende sertifisering som dekker viktige sikkerhetskonsepter, egnet for de som starter sin karriere innen cybersikkerhet, inkludert SOC-analytikere.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  En globalt anerkjent sertifisering for erfarne fagfolk. CISSP dekker et bredt spekter av sikkerhetsdomener, noe som gjør det gunstig for SOC-analytikere som ønsker å utvide kunnskapen sin.
 • Certified Information Security Manager (CISM):

  Fokuserer på informasjonsrisikostyring og -styring, egnet for SOC-analytikere involvert i sikkerhetsstyring og -policyer.
 • Certified Ethical Hacker (CEH):

  Designet for de som ønsker å forstå tankegangen til hackere og bruke kunnskapen til bedre forsvar, noe som gjør det verdifullt for SOC-analytikere å forstå angrepsteknikker.
 • Certified Incident Handler (GCIH):

  Fokuserer på hendelseshåndtering og responsteknikker, ideelt for SOC-analytikere som er direkte involvert i håndtering av sikkerhetshendelser.
 • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+):

  Konsentrerer seg om trusseldeteksjon og respons. CySA+ er spesielt relevant for SOC-analytikere som spesialiserer seg på sikkerhetsoperasjoner.

Når du velger sertifiseringer, bør du vurdere faktorer som karrieremålene dine, det spesifikke fokuset for rollen din i en SOC og teknologiene som vanligvis brukes i organisasjonen din. Sertifiseringer forbedrer ikke bare kunnskapen din, men gir også nettverksmuligheter og tilgang til ressurser fra anerkjente organisasjoner innen cybersikkerhetsfeltet. I tillegg er det avgjørende å holde seg oppdatert med de siste fremskrittene i bransjen gjennom kontinuerlig læring og faglig utvikling for at SOC-analytikere skal forbli effektive i rollene sine.


Konklusjon

Å ta fatt på en karriere som Security Operations Center (SOC)-analytiker tilbyr en spennende og dynamisk vei inn i cybersikkerhetens verden. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, blir rollen til SOC-analytikere stadig mer avgjørende for å oppdage, svare på og dempe de stadig utviklende cybertruslene som organisasjoner står overfor. Dette yrket tilbyr muligheten til å gjøre en meningsfull innvirkning ved å ivareta digitale miljøer og sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til kritiske data.

En karriere som SOC-analytiker presenterer en givende reise som er i tråd med den stadig økende betydningen av cybersikkerhet i vår digitale verden. Ettersom organisasjoner anerkjenner verdien av dyktige fagfolk som kan beskytte sine digitale eiendeler, står SOC-analytikere i forkant av dette transformative landskapet, og sikrer at teknologi forblir en kraft for det gode i vårt sammenkoblede samfunn.

Hvis du er en sikkerhetsekspert som søker kostnadseffektive og altomfattende opplæringsprogrammer som ikke bare gir verdifulle sertifiseringer, men også holder deg oppdatert med de nyeste sikkerhetsmetodikkene, er Unlimited Security Training det perfekte valget. Denne eksklusive pakken gir deg adgang til en rekke live-instruktørledede kurs i toppklassen, alt til en brøkdel av prisen for et enkelt kurs. Med friheten til å delta på flere kurs, vil du være fullt forberedt og godt informert til å utmerke deg selv i de mest krevende sikkerhetssertifiseringseksamenene.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}