Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Forstå Prince2-prinsippene

 • Prince2
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024
Blog Alt NO

Har du hørt om Prince2-prinsippene, men er ikke helt sikker på hva de handler om? Se ikke lenger! I denne artikkelen vil vi utforske de grunnleggende prinsippene for Prince2-prosjektledelsesmetodikken. Ved å forstå disse nøkkelprinsippene vil du være på god vei til å mestre kunsten å effektiv prosjektledelse. Så la oss dykke inn og avdekke prinsippene som ligger til grunn for Prince2-tilnærmingen.

Oversikt

Historien til Prince2

Prince2 har en rik historie innen prosjektledelse. Det stammer fra den britiske regjeringsstandarden initiert av CCTA. Rammeverket ble utviklet for å adressere manglene ved tradisjonelle metoder. Over tid har Prince2 blitt anerkjent som en standard for prosjektledelse.

Dens strukturerte tilnærming til prosjektledelse inkluderer klare roller og stadier. Dette sikrer vellykket prosjektleveranse. Prince2 legger vekt på å lage en robust prosjektplan, definere prosjektledelsesprodukter og administrere prosjektmiljøer. Disse aspektene er nå viktige for organisasjoner over hele verden.

Sertifisering på både Foundation- og Practitioner-nivå sikrer at prosjektledere har nødvendig kunnskap og ferdigheter. Dette er avgjørende for effektiv kontroll av prosjektkostnader og -fordeler. Prince2 har tilpasset seg det skiftende prosjektledelseslandskapet ved å inkludere elementer som smidige metoder og Gantt-diagrammer.

Grundig opplæring, eksamener og kurs som PMP sikrer at prosjektledere er rustet til å håndtere kompleksiteten til moderne prosjekter på tvers av bransjer.

De 7 nøkkelkonseptene/prinsippene til Prince2

Projects in Controlled Environments-metodikken er den mest brukte prosjektledelsesmetodikken over hele verden. Den er basert på nøkkelbegreper. Dens grunnleggende leietaker er organisering og kontroll fra begynnelse til slutt av et prosjekt. Med andre ord, prosjekter planlegges før oppstart og hvert trinn i prosessen er godt strukturert. Prince2-metoden er basert på følgende syv kjerneprinsipper:

1. Begrunnelse/Business Case:

Hvert prosjekt må være klart nødvendig og ha en definert kunde. Det bør ha realistiske gevinster og det må gjøres en skikkelig kostnadsvurdering.

 • En detaljert forretningscase er viktig i prosjektplanlegging. Den skisserer kostnadene, fordelene og risikoene ved prosjektet.
 • En sterk business case styrer ressursallokering, risikostyring og beslutningstaking.
 • Faktorer som prosjektkompleksitet, størrelse og prosjektmiljø må vurderes nøye når man utvikler en business case.
 • Business casen sikrer samsvar med organisasjonens mål og mål. Det hjelper også prosjektstyret, teamet og interessentene til å forstå begrunnelsen bak prosjektet.
 • Det gir klarhet og støtte gjennom hele prosjektfasen. Å inkludere en veldefinert business case øker sannsynligheten for vellykkede prosjektresultater og oppfyller kvalitetsstandarder.

2. Læring:

Team og enkeltpersoner må lære fra alle stadier av prosjektet med mål om å forbedre fremtidig arbeid.

 • Ved å analysere suksesser og fiaskoer kan de justere ledelsesstrategiene sine. Dette bidrar til å forbedre prosjektkvaliteten og øke leveringssuksessen.
 • Tilbakemeldinger fra tidligere prosjekter kan brukes til å optimalisere planer, redusere risikoer og forbedre teamytelsen.
 • Å lære av tidligere feil sikrer at de ikke gjentas og beste praksis brukes konsekvent. Denne kontinuerlige forbedringskulturen fører til mer vellykkede prosjektresultater.

3. Definert:

Teammedlemmers roller og ansvar må være tydelig beskrevet før start.

 • Å definere roller og ansvar i et Prince2-prosjekt handler om å sette klare forventninger til teammedlemmer. Prosjektlederen, prosjektstyret og prosjektteamet har hver spesifikke roller i Prince2-metodikken.
 • Alle forstår sitt ansvar i prosjektplanen når disse rollene defineres. Dette bidrar til effektiv prosjektledelse, unngår forvirring og sikrer effektiv kontroll av prosesser.
 • Når konflikter eller overlapping i roller oppstår, er kommunikasjon i teamet avgjørende for å løse disse problemene raskt.

4. Planlagte stadier:

Arbeidet planlegges i faser hvor hver av dem vurderes før det går videre.

 • Når du lager prosjektplaner i Prince2-metodikken, bør prosjektledere vurdere faktorer som prosjektstørrelse, kompleksitet, kostnader og fordeler. Disse planene fungerer som et veikart for prosjektgruppen. De skisserer roller, stadier og ledelsesprodukter.
 • Prosjektplaner er avgjørende for vellykket prosjektleveranse. De veileder hvordan man oppnår business case-mål, håndterer risikoer og sikrer kvalitet. Gjennom hele prosjektets livssyklus bør prosjektplaner overvåkes og justeres for å samsvare med prosjektmiljøet og organisasjonens standarder.
 • Overvåking og justering av prosjektplaner er vesentlige oppgaver for prosjektleder og prosjektstyre. Verktøy som Gantt-diagrammer og kvalitetsvurderingsteknikker hjelper til med å spore fremgang og gjøre nødvendige justeringer.

5. Styring ved unntak:

Styret fastsetter innledende krav som omfang og budsjett. ProsjektlederDeretter settes de som ansvarlig for prosjektet. De har fått delegert myndighet av styret.

6. Fokus på kvalitet:

Høy standard opprettholdes ved bruk av kvalitetsregister.

 • I et Prince2-prosjekt sikres kvaliteten på leveransene ved hjelp av metoder som kvalitetsvurderingsteknikker. Disse teknikkene hjelper til med å vurdere og verifisere ledelsesproduktenes kvalitet i prosjektet.
 • Prince2-rammeverket tar for seg kvalitetsstyring ved å legge vekt på en kvalitetsplan innenfor prosjektplanen. Denne planen definerer hvordan kvaliteten skal kontrolleres og sikres gjennom prosjektfasene.
 • Kontinuerlig forbedring er en sentral del av Prince2. Det innebærer regelmessig gjennomgang og oppdatering av kvalitetsstandarder, og fremmer en kultur med kontinuerlig forbedring. Denne tilnærmingen tilpasser seg prosjektmiljøet og organisasjonens behov, og opprettholder høye standarder.

7. Endring/skreddersydd tilnærming:

Prince2-metoden justeres avhengig av det aktuelle prosjektet.

 • Prince2 forstår at endring er uunngåelig i et prosjekt. Det tilbyr strukturerte stadier og effektive prosjektledelsesteknikker. Dette hjelper prosjektledere med å planlegge og kontrollere endringer i løpet av prosjektets livssyklus.
 • Å håndtere endringer er avgjørende for suksessen til et Prince2-prosjekt. Det lar team tilpasse seg nye krav og opprettholde prosjektkvalitet. Prinsippene og prosessene til Prince2, som fokus på forretningscase, prosjektstyre og kvalitetsvurderingsteknikker, kan bidra til å implementere og håndtere endringer effektivt.
 • Etter Prince2-metodikken og sertifiseringsstandardene kan prosjektledere håndtere kompleksiteten i endringsledelse. Dette sikrer at prosjekter fullføres innenfor budsjett, i tide, og tilfredsstiller interessentene. Å omfavne endring samtidig som man holder seg til etablerte prosjektprosesser er avgjørende for prosjektsuksess i et dynamisk miljø.

Viktigheten av Prince2-prinsippene

Hovedhensikten bak disse syv prinsippene er å hjelpe prosjektledere med å forenkle livet og opprettholde kontroll over alle aspekter av et prosjekt som omfang, budsjett og kvalitet. Prinsippene skaper struktur som gjør det enklere å styre prosjekter.

Prinsippene er universelle og standardiserte. De søker overalt og for prosjekter i enhver bransje. De er en flott referanseguide for prosjektledere som bytter sektor eller bransjer.

Prinsippene er også selvvaliderende. Prosjektledere kan selv vite om de følger prinsippene eller ikke.

Det kanskje viktigste med de syv prinsippene er at de styrker. De gir prosjektledere en følelse av kontroll og sikkerhet.

Starte opp et prosjekt

Når du starter et nytt prosjekt med Prince2-metodikk, bør du vurdere følgende:

 • Etabler en klar prosjektplan med viktige stadier, business case, kostnader og forventede fordeler.
 • Definer roller i prosjektteamet med tydelig ansvar for alle medlemmer.
 • Det strukturerte rammeverket hjelper til med å kontrollere prosjektmiljøet, håndtere risikoer og levere kvalitetsstyringsprodukter.
 • Gjennomfør regelmessige kvalitetsvurderinger og bruk Gantt-diagrammer for å spore fremgang.

Å lede et prosjekt

Prosjektledere i Prince2 har spesifikke ansvarsområder. De fører tilsyn med prosjektplaner, leder prosjektteamet og holder prosjektstyret informert. Ved å bruke Prince2-rammeverket kan de kontrollere prosjektstadier, forretningscase, kostnader, fordeler og kvalitet effektivt.

Kunnskap om prosjektledelsesprinsipper og prosesser er avgjørende for et vellykket resultat. Kommunikasjon med interessenter og å ta gode beslutninger er avgjørende i Prince2-prosjekter. Dette innebærer regelmessige kvalitetsvurderinger, interessentkonsultasjoner og verktøy som Gantt-diagrammer. Å håndtere prosjektrisiko og samarbeide med teamet for å løse problemer raskt er også viktig.

Starte et prosjekt

Å starte et prosjekt i Prince2 innebærer å legge grunnlaget for vellykket prosjektledelse. Denne innledende fasen har noen hovedmål:

 • Definerer prosjektet bredt.
 • Identifisere prosjektleder og prosjektstyre.
 • Utvikle en sterk prosjektplan.
 • Sikre at business casen er levedyktig.

Et viktig aspekt ved denne fasen er å etablere roller og ansvar tidlig. Dette hjelper prosjektteamet effektivt å kontrollere og overvåke prosjektet etter hvert som det skrider frem. Det er også avgjørende å skissere prosjektmiljøet ved å vurdere faktorer som kompleksitet, størrelse, kunnskap og risiko.

Kontrollere en scene

Prosjektlederen bruker verktøy som Gantt-diagrammer for å spore fremdriften. Kvalitetsvurderingsteknikker hjelper til med å håndtere risikoer. Prompt II hjelper til med å gjøre justeringer under et prosjektstadium. Ved å overvåke disse elementene nøye ved å bruke alle tilgjengelige verktøy, sikrer prosjektlederen at prosjektet holder seg på sporet, oppfyller målene og holder seg innenfor budsjettet.

I Prince2-metoden er dette kontrollnivået avgjørende for vellykket prosjektleveranse. Effektiv scenekontroll bidrar til generell prosjektsuksess ved å tilpasse teammedlemmer med prosjektplanen. Den holder også prosjektstyret orientert om fremdriften og tar raskt opp eventuelle avvik fra planen.

Administrere produktlevering

Et prosjektleder kan effektivt administrere produktlevering. De gjør dette ved å lage en detaljert prosjektplan som tydelig skisserer teamets stadier, roller og ansvar.

Kommunikasjon med interessenter er avgjørende for vellykket produktlevering. Det sikrer samsvar med prosjektets forretningsgrunnlag, fordeler og risikoer. Kvalitetsvurderingsteknikker bidrar til å opprettholde høye standarder gjennom hele prosjektet.

Administrere en scenegrense

Å administrere en scenegrense i et Prince2-prosjekt involverer flere nøkkelaktiviteter:

 • Oppdatering av prosjektplan
 • Vurdere risiko
 • Gjennomgang av business case
 • Produserer administrasjonsprodukter

Interessenter kan effektivt involveres i beslutningsprosessen ved å:

 • Sikre åpen kommunikasjon
 • Gi rettidig oppdatering om fremdriften
 • Søker tilbakemelding på beslutninger

Nøkkelutgangene som bør produseres på slutten av en fasegrenseprosess inkluderer:

 • En oppdatert prosjektplan
 • Resultater av kvalitetsvurderingsteknikker
 • En revidert business case om nødvendig

Lukke et prosjekt

For å sikre at alle prosjektoppgaver er fullført før avslutning, må prosjektteamet gjennomgå prosjektplanen og styringsproduktene grundig. De bør sjekke om alle planlagte stadier og roller er utført, om business case og fordeler er oppnådd, og om kvalitetsstandardene satt av prosjektstyret er oppfylt.

Etter stenging bør eventuelt gjenværende arbeid og ansvar overføres på riktig måte. Dette krever en strukturert overleveringsprosess for å smidig overføre oppgaver til interessenter eller andre team. Det innebærer å dokumentere utestående oppgaver, oppdatere prosjektdokumenter og tydelig kommunisere med de som tar på seg ansvaret.

Prince2 Foundation og Practitioner

Lisenskrav

For å oppnå Prince2 Foundation og Practitioner-sertifiseringer, må enkeltpersoner oppfylle spesifikke krav. Disse inkluderer forståelse av prosjektledelsesprinsipper som planlegging, kontroll og teamledelse.

Kandidater trenger også kunnskap om Prince2-metodikk, prosjektmiljø, prosjektteamroller og prosjektstadier. De bør forstå konsepter som prosjektplaner, forretningscaseutvikling, kostnad-nytte-analyse og kvalitetsvurderingsteknikker.

For å forberede seg til sertifisering bør enkeltpersoner ta formelle opplæringskurs fra akkrediterte partnere. Disse kursene dekker Prince2-rammeverket, prosjektledelsesprosesser og eksamensforberedelse. Partnerskap med anerkjente organisasjoner som Capita kan hjelpe enkeltpersoner å få kunnskapen og ferdighetene som trengs for vellykket prosjektledelse.

Studiemateriell

Når du forbereder deg til Prince2 Foundation og Practitioner-eksamener, fokuser på studiemateriell som dekker prosjektledelsesmetodikken i dybden.

Forstå prosjektledelse, prosjektlederroller, stadier i et prosjekt, prosjektplan, kvalitet, sertifisering, rammeverk, standard, grunnlag, praktiker, planlegging, kontroll, teamdynamikk, prosjektstyre, kvalitetsgjennomgangsteknikker, risikostyring og forretningscase.

Gjør deg kjent med konsepter som prosjektmiljø, ledelsesprodukter, metodekompleksitet, størrelse, fordelsstyring, kostnader, programvare, kunnskap og innhold i sertifiseringseksamen.

Å kjenne historien og utviklingen til Prince2, inkludert dens umiddelbare II-historie, CCTA-opprinnelsen og vedtakelse av den britiske regjeringen som en standard for informasjonssystemprosjekter, kan øke forståelsen.

Samarbeid med pålitelige opplæringsleverandører eller bruk akkreditert kursmateriale for å få en omfattende forståelse av innholdet. Forstå også smidige metoder, Gantt-diagrammer, rollen til prosjektteamet og håndtering av risikoer for å forbedre eksamensforberedelsen.

Siste tanker

De syv Prince2-prinsippene er veiledende filosofier i Prince2-prosjektledelsesmetodikken. De er avgjørende for vellykket prosjektleveranse. Å følge dem hjelper prosjektledere med å levere prosjekter innenfor budsjett, i tide og opp til kvalitetsstandarder.

Readynez tilbyr et 4-dagers Prince2 Foundation og Practitioner Kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering.

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med Prince2 Foundation og Practitioner-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hva er Prince2-prinsippene?

Prince2-prinsippene er retningslinjer som avgjør om et prosjekt administreres effektivt. De inkluderer fortsatt forretningsbegrunnelse, lære av erfaring, definere roller og ansvar, styre etter stadier, administrere ved unntak, fokusere på produkter og skreddersy for å passe prosjektmiljøet.

Hvorfor er Prince2-prinsippene viktige?

Prince2-prinsippene er viktige fordi de gir et rammeverk for suksess i prosjektledelsen, og sikrer at prosjekter er berettiget, kontrollert og godt organisert. For eksempel hjelper prinsippet om kontinuerlig forretningsbegrunnelse interessenter med å holde fokus på prosjektmål og fordeler gjennom hele prosjektets livssyklus.

Hvor mangePrince2-prinsipper er der?

Det er syv Prince2-prinsipper, som gir veiledning om hva som gjør et prosjekt vellykket. Eksempler inkluderer kontinuerlig forretningsbegrunnelse, definerte roller og ansvar og fokus på produkter.

Hvordan veileder Prince2-prinsippene prosjektledelse?

Prince2-prinsippene gir et rammeverk for prosjektledelse ved å legge vekt på nøkkelområder som fortsatt forretningsbegrunnelse, styring etter stadier og å lære av erfaring. For eksempel, å fokusere på forretningsbegrunnelse sikrer at prosjekter forblir på linje med selskapets mål.

Kan Prince2-prinsippene tilpasses for ulike prosjekter?

Ja, Prince2-prinsippene kan tilpasses ulike prosjekter ved å skreddersy dem for å passe de spesifikke kravene og egenskapene til hvert prosjekt. For eksempel kan prinsippet om trinnvis styring justeres ut fra prosjektets størrelse og kompleksitet.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}