Program

Readynez Talent: Microsoft Professional Program for DevOps

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

The Programme
The Readynez Talent: Microsoft professional Program for DevOps offers a fresh take on closing your skills gap.
It´s a complete training programme designed specifically to develop a highly skilled DevOps specialist for you. A specialist, who is ready to react to changing market conditions and create new opportunities for your business, in no time and hassle-free.

Grow your business with a DevOps Talent candidate
Readynez Talent DevOps candidates challenge habits, push innovation into cultures and discover new solutions. They are ambitious, committed and flexible and they support an attitude that fuels growth.

And don’t forget, your Readynez Talent programme is all inclusive. We’ll recruit the perfect candidate for you. We’ll train your new employee into a highly skilled, fully-productive and value-adding IT professional in no time. Plus we´ll give you the tools you´ll need for a seamless and successful retention process of the candidates. Or, if you already have a candidate in mind, they´re more than welcome to join the training programme as well.

Programöversikt

Utbildningsprogram

Readynez Talent: Microsoft Professional Program for DevOps

Pris

SEK 107 900 EX VAT

Längd

3-5 månader

PROGRAM OVERVIEW

DevOps är kombinationen av människor, processer och produkter som tillsammans skapar mervärde för den slutliga mottagaren. Deltagarna lär sig om kontinuerlig integrering och implementering, infrastruktur som kodning, testning, databaser, containers och applikations-övervakning; färdigheter som är nödvändiga för en DevOps-kultur på arbetsplatsen. 

Module 1 - Infrastructure as Code and containerized Apps

I den första modulen lär sig deltagarna hur man automatiserar systemkonfigurationer och hur man upprätthåller konsekventa runtime environments med hjälp av Container Images och Container Host Clusters. 

 

Introduction to DevOps Practices

Den här kursen erbjuder en introduktion i de kärnvärden, principer och tillvägagångssätt som gäller vid implementeringen av DevOps-lösningar. Den täcker också de viktigaste delarna när det gäller att skapa en release pipeline som innehåller kontinuerliga integreringstekniker, kontinuerliga tillvägagångssätt vid testning, applikations-övervakning, hantering av infrastruktur och konfigurering som kodning och att distribuera regelbundet och automatiskt.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

This course provides the fundamental concepts to prepare you for deeper dives into specific DevOps practices. 

We will cover deploying and configuring standardized infrastructure, automating builds and deployments using continuous integration and continuous deployment with Visual Studio Team Services (VSTS) and automating testing before release and whilst in production. 

What you'll learn

 • DevOps core values, principles and practices
 • How to deploy to IaaS and PaaS environments in Microsoft Azure using ARM templates, Desired State Configuration (DSC) and other deployment tools
 • Build and deploy applications automatically to Dev, Test and Production environments 
 • Continuous learning from production to improve and scale business results
 • Unit tests, Integration tests, load tests, UI tests and test driven-development
 • Data retention strategies, exposure control strategies, and hypothesis-driven development

 

Infrastructure as Code

Deltagarna lär sig hur man kan använda sig av automatisering som en del av en DevOps-lösning, hur man implementerar utbyggnad av infrastrukturen och konfigurereing som kodning för att leverera stabila miljöer i stor skala på ett snabbt och tillförlitligt sätt.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this course, you will gain the knowledge and skills to be able to deliver stable environments rapidly, reliably and at scale, avoiding manual configuration of environments and enforcing consistency, by representing your environments as code.

The course will cover areas such as:

 • Azure Automation
 • ARM templates
 • Desired State Configuration (DSC)
 • DevTest labs
 • Chef deployments in Azure
 • Puppet deployments in Azure

As well as other automation scenarios, tools and options.

 

Configuration Management for Containerized Delivery

Deltagarna lär sig hur man kan skapa, distribuera och konfigurera sina containerized applikationer i DevOps-miljöer, såväl som hur man distribuerar containers i ett kluster genom att använda sig av tjänster från Microsoft Azure, såsom Azure Container Service (ACS och Azure Service Fabric. Dessutom lär de sig att använda sig av kontinuerlig leverans-intrastruktur såsom Visual Studio Team Services (VSTS), tredje part och open source-verktyg.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

Containers can run on your local machine but the real power lies in the fact that these exact same containers can also run in production, giving you a very nice and consistent way of bringing software to production. 

In production environments containers run on a set of machines managed by cluster orchestration software, and this course will show you how you can create, deploy and configure your containerized applications on Microsoft Azure using Azure Container Service (ACS) and Azure Service Fabric. (ASF)

What you'll learn

 • Create container images
 • Manage multiple containers using tools like Docker
 • How to set up a production cluster to host your containers
 • Deploy containerized applications to different orchestrators that are available in Azure Container Service (ACS) i.e. DC/OS, Docker swarm and Kubernetes
 • How to scale up the clusters, manage data and set up monitoring to proactively keep track of the clusters health and its deployed applications
 • Create, monitor and manage a Service Fabric cluster
 • Manage and maintain Azure hosted clusters and containers in a better way
 • Deploy containerized applications to one of the available cluster container solutions, using continuous delivery pipelines
 • Manage these clusters in production scenarios

 

Infrastructure as Code and Containerized Apps

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

4 dagar

During this instructor led course, we´ll train automation, implementing the infrastructure deployment, and configuration as code to deliver stable environments rapidly, reliably and at scale. 

We´ll also learn how you can create, deploy and configure your containerized applications in DevOps environments, as well as deploying containers in a cluster using Microsoft Azure services such as Azure Container Service (ACS) and Azure Service Fabric, as well as using continuous delivery infrastructure such as Visual Studio Team Services (VSTS), third party and open source tools.

Module 2 - DevOps Testing & Continuous Integration/Deployment using VSTS

Deltagarna lär sig om de olika testautomatiserings-verktygen och om kontinuerlig implementering från code check-in till testning i produktion.  

 

DevOps for Testing Professional/Developers

Deltagarna lär sig om centrala testningskoncept och de föredragna testningsmetoderna, inklusive hur man implementerar diverse testningstyper, såsom Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automated (Coded) UI testing med flera. Det här inkluderar också analysen av sådana test genom att använda sig av olika verktygskit, såsom Visual Studio Team Services (VSTS), Application Insights och ramverk från tredje part såsom Selenium, i DevOps-miljöer.

Se mer

Type

Online

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this course, you will learn about different test types, usage scenarios and the benefits of a Test-Driven development approach. 

We will cover best practices around the usage of Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automated (Coded) UI and Exploratory testing. 

What you'll learn

 • Understand various testing types and usage scenarios
 • Test-Driven development and it’s benefits
 • How to create and implement Unit tests and the elements of a good test 
 • How to create basic API tests (or Integration tests)
 • Performance testing and how to create a performance test using Visual Studio and Visual Studio team services (VSTS)
 • How to analyze performance test results using Application Insights
 • Exploratory testing in the context of visual Studio and Microsoft Test Manager

 

 

Continuous Integration and Continuous Deployment

Deltagarna lär sig om de verktyg och tekniker som behövs för att implementera kontinuerliga integration builds, hur man utför automatiserad testning samt kontinuerlig leverans/distribution med hjälp av Visual Studio Team Services (VSTS) och hur VSTS integrerar med en tredje part och vanliga open source mjukvaruverktyg.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16

Certification

Verified Certificate

This course provides knowledge and skills to implement the DevOps practices of Continuous Integration and Continuous Deployment with Visual Studio Team Services (VSTS) and Microsoft Azure.

The course will provide knowledge of continuous integration builds, automated testing and continuous delivery and deployment build, test, and release to the next level by understanding how they function within a DevOps development environment. 

What you'll learn

 • Configure Git and TFVC version control options for Continuous Integration
 • How to manage Technical Debt and the sources and impact of it
 • How to create a continuous integration build using VSTS
 • Package Management Integration options such as NuGet, SemVer, GitVersion and others
 • Agents and Pipelines, including how to release pipelines 
 • Continuous Delivery and Release Management strategies
 • Integrating automated testing into your release pipelines using Selenium, Coded UI Testing, Microsoft Test Manager
 • Understand the various availability and performance testing options
 • Automated provisioning and de-provisioning of infrastructure and databases D
 • Deployment groups, feature flags and recovery automation
 • Database deployment in release pipelines
 • Continuous deployment with Jenkins and VSTS

 

DevOps Testing & Continuous Integration/Deployment using VSTS

During this instructor led training your candidates will get hands-on experience that will retain their learning and ensure their ability to apply their skills in a highly practical way.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

4 dagar

During this instructor led course, we´ll learn about core testing concepts and best practices as well as how to implement various testing types, such as Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automated (Coded) UI testing and other types.

We’ll also work with the analysis of such tests using various toolsets, such as Visual Studio Team Services (VSTS), Application Insights and third party frameworks such as Selenium, in DevOps environments.

Module 3 - Application Monitoring and Feedback Loops

Utvecklingslivscykeln i modern mjukvara innefattar LEAN-utvecklingsprincipen och tillämpar kontinuerlig produktförbättring och snabb upprepning. I den här delen kommer deltagarna att lära sig om nyckelförfaranden som förser användaren med mätbara förbättringar genom att tillämpa en datadriven och feedbackbaserad process. 

 

Application Monitoring and Feedback Loops

Deltagarna lär sig om allmän applikations-övervakning och feedback-loop-tillämpningar och principer, hur feedback används i olika skeden av value stream, och dess fördelar, såväl som de olika typer av telemetri som används och vem som kan dra fördel av telemetri. De lär sig också om hälso- och prestationsövervakning med hjälp av Application Insights såväl som Log Analytics och Operations Management Suite (OMS) och övervakningsverktyg hos tredje part.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

This course will cover general application monitoring and feedback loop practices and principles, including different kinds of feedback. You will learn how feedback is used in different stages of the value stream, and its benefits. You will learn about the different kinds of telemetry, who can benefit from it and how it is used to collect data from monitoring. 

You will be introduced to Application Performance Management, the monitoring and management of performance and availability of software applications.

What you'll learn

 • Understand general application monitoring and feedback loop practices and principles
 • The different kinds of feedback and how they are used in different stages of the value stream, and their benefits
 • How to set up up monitoring with Azure Application Insights
 • Monitor web application availability
 • Search and analyze monitoring data in Application Insights
 • How to use and query Application Insights data and Application Maps
 • How to set up, configure, query and analyze data collection on Operations Management Suite (OMS) Log Analytics
 • How to set up alerts in OMS and integrate Application Insights 
 • Configure and monitor a web application with New Relic
 • Configure and use Loggly

 

Application Monitoring and Feedback Loops

During this instructor led training your candidates will get hands-on experience that will retain their learning and ensure their ability to apply their skills in a highly practical way.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

During this instructor led course, we’lll train general application monitoring and feedback loop practices and principles, how feedback is used in different stages of the value stream, and its benefits, as well as the different kinds of telemetry that are used and who can benefit from telemetry.

Also, we´ll work with health and performance monitoring with Application Insights as well as Log Analytics and Operations Management Suite (OMS), and third-party monitoring tools.

 

Module 4 - DevOps Fundamentals

Den här modulen förser deltagarna med den kärnutbildning som är nödvändig för att bygga sin DevOps-vokabulär och för att förstå dess principer och tillvägagångssätt.

 

DevOps Fundamentals

Organisationer såsom Netflix, Spotify och Facebook revolutionerar IT-spelet genom att framgångsrikt implementera DevOps-principer.

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Exam

DevOps Fundamentals Exam (DevOps Fundamentals)

Module 5 - Final Capstone Project

Det här slutgiltiga projektet kommer att bekräfta de färdigheter och den kunskap deltagarna har tillgodogjort sig genom att slutföra Readynez DevOps kursserie. Den sista delen kommer att förse Academy-deltagarna med flertaler kärnscenarion kopplade till DevOps och de uppgifter de kommer att implementera och efter framgångsrikt kursslut kommer de att ha de meriter som är kopplade till DevOps Microsoft Professional Program (MPP).

 

 

Final Capstone Project

Här får deltagarna möjligheten att befästa de färdigheter och kunskaper de har tillgodogjort sig under kursserien DevOps, genom att färdigställa DevOps Professional Capstone-projekt. Det här slutgiltiga projektet kommer att förse deltagarna med ett flertal DevOps kärnscenarios och uppgifter som de ska implementera, och efter att framgångsrikt ha slutfört dessa kommer de att erhålla DevOps Microsoft Professional Program (MPP) credential.

Se mer

Type

Final Capstone Project

Längd

8-16 Hours

Certification

Microsoft Professional Program Certificate in DevOps

The DevOps capstone project will provide a hands on lab environment which will validate the skills and knowledge you have learned by taking the DevOps course series.

You will be provided with a series of tasks based around core subject areas covered in the Microsoft Professional Program, that you must build out and complete. 

What you'll learn

 • Automating Infrastructure using Azure Resource Manager (ARM) Templates
 • Implementing Continuous Integration solutions
 • Implementing continuous delivery and continuous deployment solutions with Visual Studio Team Services (VSTS)
 • Implementing Testing solutions such as Unit Tests and Testing in Production
 • Implementing Application Monitoring solutions using Application Insights

 

"Jag tror de flesta med högre utbildning har processat data i databaser eller kodat som en del av sin utbildning så steget till en IT-karriär är troligen mindre än man tror."

KMD

Toke Fogh - IT-utvecklare

"Det bygger helt enkelt en bro mellan att vara en student och att komma ut på arbetsmarknaden och addera värde till en verksamhet."

KMD

Thea Renneberg - IT-utvecklare

Letar du fortfarande?

Fakta Readynez Talent

350+

Kurser

Hos oss hittar du 350+ accelererade utbildnings- och certifieringsprogram. Oavsett vilken inriktning ni väljer så kan vi skapa era experter.

70%

Fakturerbara timmar

Kandidaterna är snabbt redo att leverera värde. Inom ett år fakturerar de i genomsnitt 70% eller mer av sin tid till kunder.

97%

Stannar kvar

Vi har rekryterat och utbildat över 300 kandidater till IT-branschen och när vi frågade dem efter två år var 97% av dem fortsatt anställda hos sin ursprungliga arbetsgivare.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK