Talent as a Service - villkor

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

ÖVERSIKT

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor – Talent as a Service


 1. Tillämplighet
  1.1 Tillämplighet. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor ("Villkoren") gäller alla avtal om Readynez's, CVR-nummer 31 74 68 33, ("Readynez") försäljning och leverans av Talent as a Service för företagskunder ("kunden").

 2. Avtal
  2.1 Avtal. Villkoren utgör tillsammans med Readynez's anbud den samlade avtalsmässiga grunden för Readynez's försäljnings- och leverans av Talent as a Service till kunden ("Avtalet"). Kundens inköpsvillkor utskrivna på ordern eller på annat sätt meddelat till Readynez utgör inte en del av avtalet.
  2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar av och tillägg till avtalet gäller bara om parterna har avtalat dem skriftligt.

 3. Pris och betalning
  3.1 Pris. Priser för tjänster framgår av det undertecknade anbudet. Alla priser är exklusive moms.
  3.2 Utgifter. Eventuella avtalade utgifter för kost och logi m.m. i anslutning till utförandet av tjänsterna återbetalas av kunden till anskaffningsvärde.
  3.3 Betalning. Fakturan förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum.

 4. Försenad betalning
  4.1 Ränta. Om kunden inte betalar en faktura för konsulttjänster i rätt tid av orsaker, som Readynez inte kan ansvara för, har Readynez rätt till ränta på det förfallna beloppet med 1 % per månad från förfallodagen och tills betalning sker.
  4.2 Upphävande. Om kunden inte betalar en förfallen faktura för tjänsterna senast 14 dagar efter att ha mottagit en skriftlig anmodan om betalning från Readynez, har Readynez utöver ränta enligt punkt 4.1 rätt
  att: (i) upphäva försäljningen av de tjänster som förseningen gäller, (ii) upphäva försäljningen av tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning härför och/eller (iii) framhålla andra skyldigheter.

 5. Anbud
  5.1 Anbud. Readynez's anbud gäller i 30 dagar från det datum anbudet har daterats, utom i fall då annat framgår av anbudet. Antag av erbjudandet som är Readynez tillhanda efter att tidsfristen utgått, är inte bindande för Readynez, utom i fall då Readynez meddelar kunden annat.

 6. Ansvar
  6.1 Ansvar. Varje part ansvarar för sina handlingar och underlåtenheter enligt gällande lagstiftning med de begränsningar som föreskrivs i avtalet.
  6.2 Ansvarsbegränsning. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet kan Readynez's ansvar gentemot kunden per kalenderår inte tillsammans överstiga 30 % av försäljningen av konsulttjänster, som Readynez netto har fakturerat till kunden under det närmast föregående kalenderåret. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Readynez har handlat uppsåtligt eller grovt ovarsamt.
  6.3 Indirekta förluster. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Readynez inte ansvarigt mot kunden för indirekta förluster, härunder förlust av produktion, försäljning, förtjänster, tid eller goodwill, utom i de fall det är uppsåtligt förorsakat eller grovt ovarsamt.
  6.4 Force majeure. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Readynez inte ansvarigt mot kunden för icke uppfyllda skyldigheter som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten består, så länge force majeure består. Som force majeure räknas förhållande som är utanför Readynez's kontroll och som Readynez inte kunde ha förutsett vid avtalets ingående. Exempel på force majeure är exceptionella naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, vandalism och arbetsstrider.

 7. Sekretess
  7.1 Överföring och användning. Kunden får inte överföra eller använda eller låta andra använda Readynez's företagshemligheter eller andra upplysningar oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.
  7.2 Skydd. Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller förfoga över Readynez's konfidentiella uppgifter. Kunden måste hantera och bevara uppgifterna på ett säkert sätt för att undvika att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.

 8. Gällande lag och domstolsland
  8.1 Gällande lag. Dansk rätt är tillämplig och parterna är eniga om att underkasta sig danska domstolars exklusiva jurisdiktion.

 

Är du redo? Din tid startar nu

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK