Talent as a Service salgs- og leveringsbetingelser

Om Readynez Talent

Readynez Talent er en fokuseret rekrutteringsløsning og et komplet uddannelsesprogram. Vi gør kandidater klar til at kick-starte deres karrierer i IT branchen og vi gør ledere klar til fremtiden med den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at tilføre nye ressourcer.

Kom igang

Jeg er en fremadtænkende leder som søger talentfulde kandidater

Jeg er en ambitiøs kandidat
som søger et fantastisk job 

OVERBLIK

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser – Talent as a Service

1. Anvendelse
1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Readynez's, CVR-nummer 31 74 68 33, (”Readynez”) salg og levering af Talent as a Service til erhvervskunder (”kunden”).

2. Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Readynez's tilbud det samlede aftalegrundlag om Readynez's salg og levering af Talent as a Service til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Readynez udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftale-grundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Pris og betaling
3.1 Pris. Priser for ydelser fremgår af det underskrevne tilbud. Alle priser er eksklusive moms.
3.2 Udgifter. Eventuelle aftalte udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af ydelserne refunderes af kunden til kostpris.
3.3 Betaling. Faktura er forfalden til betaling 30 dage efter fakturadato.

4. Forsinket betaling
4.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for ydelser rettidigt af årsager, som Readynez er uden ansvar for, har Readynez ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
4.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Readynez, har Readynez ud over rente efter pkt. 4.1 ret til
at: (i) ophæve salget af de ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5. Tilbud
5.1 Tilbud. Readynez's tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet frem-går af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Readynez i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Readynez, medmindre Readynez meddeler kunden andet.

6. Ansvar
6.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
6.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Readynez's ansvar over for kunden pr. kalenderår ikke samlet overstige 30% af det salg af ydelser, som Readynez netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Readynez har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
6.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Readynez ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
6.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Readynez ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Readynez's kontrol, og som Readynez ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usæd-vanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

7. Fortrolighed
7.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Readynez's erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
7.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Readynez's fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

8. Gældende lov og værneting
8.1 Gældende lov. Dansk ret finder anvendelse, og parterne er enige om at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.

Er du klar? Din tid starter nu

Readynez anvender cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Vil du vide mere, så læs venligst vores integritetspolitik.

Integritetspolitik OK